Wspólnota różnorodności – co łączy, a co dzieli współczesnych gdańszczan

Autor

  • Tomasz Grabowski Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą UG
  • Krzysztof Stachura Uniwersytet Gdański
  • Piotr Zbieranek Uniwersytet Gdański

Słowa kluczowe:

Gdańsk, miasto, wspólnota różnorodności, gdańszczanie, identyfikacja

Abstrakt

W tekście przedstawiona została wizja Gdańska jako wspólnoty różnorodności, czyli społeczności mieszkańców w różne sposoby związanych z miastem, a jednocześnie bardzo od siebie różnych pod kątem cech socjo-demograficznych czy czynników kulturowych i obyczajowych. Tekst składa się z kilku zasadniczych części. W pierwszej z nich scharakteryzowany został dyskurs miejskiej wspólnotowości, ze szczególnym naciskiem na przemiany budowania miejskich wspólnot. Kolejny fragment poświęcony jest przedstawieniu założeń metodologicznych i syntetycznych wniosków z badań na temat gdańskich tożsamości. Ostatnia część tekstu poświęcona jest wyzwaniom dla gdańskiej wspólnoty różnorodności i możliwym kierunkom jej ewolucji. 

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Adamowicz P., 2018, Gdańsk jako wspólnota, Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Anderson B., 1997, Wspólnoty wyobrażone: rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy.

Archer M., 1985, The Myth of Cultural Integration, The British Journal of Sociology, no. 33(3), s. 333–353.

Beck U., Beck-Gernsheim E., 2002, Individualization. Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences, London: Sage.

Bellah R.N. et al., 2007, Skłonności serca. Indywidualizm i zaangażowanie po amerykańsku, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Bierwiaczonek K. et al., 2017, Miasto, przestrzeń, tożsamość. Studium trzech miast: Gdańsk, Gliwice, Wrocław, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Blokland T., 2017, Community as Urban Practice, Cambridge: Polity Press.

Brzozowska B., 2017, Miejskie tłumy. Miasto i wspólnotowość w dobie sieciowej współpracy, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Castells M., 2013, Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze internetu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ciechorska-Kulesza K. et al., 2019, Współczesne oblicza tożsamości gdańszczan, Gdańsk: Instytut Kaszubski.

Dudek K., Sikora S., 2018, Pustynia kulturalna? Siedem szkiców o działaniu na Grochowie, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.

Erbel J., 2009, Miejska wspólnota ludzi i nie-ludzi, Kultura Popularna, nr 2, s. 40–47.

Fedas A., Siciarek M., Olech P. (red.), 2016, Model Integracji Imigrantów, Gdańsk 2016.

Frysztacki K., 2018, Kryzys i odnowa miejskiej wspólnoty-społeczności lokalnej, Miscellanea Anthropologica et Sociologica, t. 19(1), s. 15–33.

Giza A., Głowacka-Grajper M., Urbańska S., 2012, Mieszkańcy Polski [w:] A. Giza, M. Sikorska (red.), Współczesne społeczeństwo polskie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grabkowska M. et al., 2015, Przemiany społeczno-przestrzenne Śródmieść pod wpływem procesów gentryfikacji [w:] J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz (red.), Procesy gentryfikacji w obszarach śródmiejskich wielkich miast na przykładzie Warszawy, Łodzi i Gdańska, t. CLXV, Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.

Hall S., 1992, The Question of Cultural Identity [w:] S. Hall, T. McGrew, D. Held (eds.), Modernity and its Futures, Cambridge: Polity.

Harvey D., 2012, Bunt miast: Prawo do miasta i miejska rewolucja, Warszawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana.

Horgan M., 2018, Territorial Stigmatization and Territorial Destigmatization: A Cultural Sociology of Symbolic Strategy in the Gentrification of Parkdale (Toronto), International Journal of Urban and Regional Research, no. 42(3), s. 500–516.

Hunter A., 1974, Symbolic Communities: The Persistence and Change of Chicago’s Local Communities, Chicago: University of Chicago Press.

Huron A., 2018, Carving Out the Commons. Tenant Organizing and Housing Cooperatives in Washington, D.C., Minneapolis: University of Minnesota Press.

Janoschka M., Sequera J., 2016, Gentrification in Latin America: addressing the politics and geographies of displacement, Urban Geography, no. 37, s. 1175–1194.

Jaskułowski K., 2012, Wspólnota symboliczna. W stronę antropologii nacjonalizmu, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.

Juskowiak P., 2015, Przestrzenie wspólnoty. Filozofia wspólnotowości w perspektywie badań nad miastem postindustrialnym, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Klekotko M., 2018, Praktyki wspólnotowe w ponowoczesnym mieście: w poszukiwaniu nowej perspektywy, Miscellanea Anthropologica et Sociologica, t. 19(1), s. 209–229.

Kłopot S.W., Trojanowski P., 2018, Wielkomiejskie wspólnoty, Miscellanea Anthropologica et Sociologica, t. 19(1), s. 117–135.

Kłosowski W., 2013, Umiejętność debatowania kluczową kompetencją XXI wieku [w:]

M. Skrzypek (red.), Budowa wspólnot lokalnych – jakich kompetencji potrzebuje, a jakich uczy?, Wolność i Solidarność, nr 48, Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Kossakowski R. et al., 2018, Równość niejedno ma imię i rodzi opory. Kontrowersje i punkty konfliktu wokół Modelu na rzecz Równego Traktowania w Gdańsku [w:] W. Kuligowski (red.), Miejsca oporu. O kontrkulturach kultury polskiej, Poznań: Stowarzyszenie Czasu Kultury.

Kowalewski M., 2016, Protest miejski. Przestrzenie, tożsamości i praktyki niezadowolonych obywateli miast, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Kowalewski M., 2018, Względność i ulotność miejskiej wspólnoty, Miscellanea Anthropologica et Sociologica, t. 19(1), s. 54–66.

Kubicki P., 2012, Miasto palimpsest i miasto labirynt. Przykład współczesnego Wrocławia i Krakowa [w:] T. Maślanka, K. Strzyczkowski (red.), Między rutyną a refleksyjnością. Praktyki kulturowe i strategie życia codziennego, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Lefebvre H., 2012, Prawo do miasta, Praktyka Teoretyczna, nr 5, s. 183–197.

Maffesoli M., 2008, Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Marcińczak S., Sagan I., Stępniak M., 2015, Specyfika procesów gentryfikacji w Śródmieściach Warszawy, Łodzi i Gdańska [w:] J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz (red.), Procesy gentryfikacji w obszarach śródmiejskich wielkich miast na przykładzie Warszawy, Łodzi i Gdańska, t. CLXV, Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.

Marcuse P., 2009, From critical urban theory to the right to the city, City. Analysis of urban trends, culture, theory, policy, action, no. 13(2–3), s. 185–197.

Marody M., 2014, Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Mergler L., Pobłocki K., Wudarski M., 2013, Anty-Bezradnik przestrzenny: prawo do miasta w działaniu, Warszawa: Fundacja Res Publica im. H. Krzeczkowskiego.

Miessen M., 2013, Koszmar partycypacji, Warszawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana.

Mikołajewska B., 1999, Zjawisko wspólnoty (wybór tekstów), New Haven: The Lintons’ Video Press.

Nawratek K., 2008, Miasto jako idea polityczna, Kraków: Korporacja Ha!art.

Neal S., Walters S., 2008, Rural Be/longing and Rural Social Organizations: Conviviality and Community-Making in the English Countryside, Sociology, no. 42(2), s. 279–297.

Niziołek K., 2012, Miejskie „laboratorium” wielokulturowości. Socjologiczno-fotograficzna próba obserwacji relacji międzykulturowych w przestrzeni publicznej Białegostoku, Pogranicze. Studia Społeczne, nr 20, s. 67–107.

Nowicka M., 2015, Kategoria miejsca a prawo do miasta i obywatelstwo miejskie, Animacja Życia Publicznego. Zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych, nr 3(20), s. 7–9.

Obracht-Prondzyński C., 2018, Wielokulturowe Pomorze. Wielokulturowy Gdańsk. Szkice z pogranicza, Gdańsk: Instytut Kaszubski.

Olcoń-Kubicka M., 2009, Indywidualizacja a nowe formy wspólnotowości, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Phillipson C., 2007, The ‘elected’ and the ‘excluded’: sociological perspectives on the experience of place and community in old age, Ageing & Society, no. 27, s. 321–342.

Plyushteva A., 2009, The Right to the City and Struggles over Urban Citizenship: Exploring the Links, Amsterdam Social Science, no. 1(3), s. 81–97.

Puymbroeck Van N., Blondeel P., Vandevoordt R., 2014, Does Antwerp Belong to Everyone? Unveiling the Conditional Limits to Inclusive Urban Citizenship, Social Inclusion, no. 2(3), s. 18–28.

Rewers E., 2018, Zamiast wspólnoty, Miscellanea Anthropologica et Sociologica, t. 19(1), s. 67–80.

Sagan I., 2017, Miasto. Nowa kwestia i nowa polityka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Sennett R., 2018, Building and Dwelling. Ethics for the City, London: Allen Lane.

Socha R., 2018, Cudzoziemiec w polskim mieście, Polityka, 31.07.2018.

Springer F., 2016, Miasto Archipelag. Polska mniejszych miast, Kraków: Karakter.

Śliz A., Szczepański M.S., 2018, Miejskie wspólnoty i stowarzyszenia. Próba portretu socjologicznego, Miscellanea Anthropologica et Sociologica, t. 19(1), s. 34–45.

Tepperman L., 2010, The Sense of Sociability. How people overcome the forces pulling them apart, Oxford: Oxford University Press.

Wellman B., 1982, Studying personal communities in East York. Research Paper no. 128, Toronto: Centre for Urban and Community Studies, University of Toronto.

Wellman B., 1996, Are personal communities local? A Dumptarian reconsideration, Social Networks, no. 18(4), s. 347–354.

Załęcki J., 2003, Przestrzeń społeczna Gdańska w świadomości jego mieszkańców. Studium socjologiczne, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Załęcki J., 2015, Tożsamość Gdańska oraz postawy obywatelskie jego mieszkańców w perspektywie zmiany społecznej [w:] S. Bykowska, E. Kizik, P. Paluchowski (red.), Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo Gdańska od średniowiecza po współczesność, Gdańsk: Wydawnictwo Muzeum Historyczne Miasta Gdańska.

Zielińska E., Kraszewski D., 2019, Narzędzia partycypacji lokalnej w Polsce w latach 2014–2017, Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.

Ziółkowski M., 2008, Indywidualizm a działania wspólnotowe w Polsce na początku XXI wieku [w:] J. Mucha, E. Narkiewicz-Niedbalec, M. Zielińska (red.), Co nas łączy, co nas dzieli?, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-17

Jak cytować

Grabowski, T., Stachura, K., & Zbieranek, P. (2019). Wspólnota różnorodności – co łączy, a co dzieli współczesnych gdańszczan. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 20(4), 38–55. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4228