Problemy uczniów i uczennic z lekką niepełnosprawnością intelektualną w edukacji zdalnej podczas pandemii wirusa COVID-19

Autor

  • Marzena Buchnat Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Aneta Wojciechowska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Słowa kluczowe:

edukacja zdalna, COVID-19, uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną

Abstrakt

Pomimo wielu badań dotyczących konsekwencji dla edukacji epidemii COVID-19, wciąż niewiele wiadomo o sytuacji uczniów i uczennic z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Ta grupa dzieci i młodzieży z racji na swoje deficyty poznawcze znalazła się w szczególnie trudnej sytuacji. Przeprowadzone badania miały na celu określenie ewentualnych problemów osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną w nauczaniu zdalnym. Badanie polegało na udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie internetowej. Uzyskane wyniki pokazują, że w opinii nauczycieli największe problemy ujawniają uczniowie i uczennice z lekką niepełnosprawnością intelektualną w zrozumieniu i zapamiętaniu nowego materiału oraz z brakiem kontaktu z rówieśnikami. W związku z trudnościami w edukacji zdalnej tej grupy osób wymagają one dodatkowego wsparcia.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

APA (2013), DSM-5 Kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych, Edra Urban & Partner, Wrocław.

Buchnat M, Jaskulska S., Jankowiak B. (2021), Kształcenie na odległość uczniów i uczennic z lekką niepełnosprawnością intelektualną w czasie pandemii COVID-19 w opiniach nauczycieli i nauczycielek, „Rocznik Pedagogiczny” (w druku).

Buchnat M. (2015), Formy organizacji kształcenia dziecka z lekką niepełnosprawnością intelektualną a jego kompetencje społeczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Buchnat M. (2019), Percepcja klimatu szkoły przez uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w trzech formach kształcenia a agresja i przemoc szkolna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Buchnat M., Wojciechowska A. (2020), Online education of students with mild intellectual disability and autism spectrum disorder during the COVID-19 pandemic, „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej”, 29: 149–171.

Buchnat M., Wojciechowska A. (2020), Rodzeństwo osób z niepełnosprawnością̨ w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią wirusa COVID-19, „Studia Edukacyjne”, 57: 33–46.

Buchner A., Majchrzak M., Wierzbicka M. (2020), Edukacja zdalna w czasie pandemii. Raport z badań, Centrum Cyfrowe, https://centrumcyfrowe.pl/edukacja-zdalna.

Chrzanowska I. (2003), Funkcjonowanie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w szkole podstawowej, Wydawnictwo UŁ, Łódź.

Cortesi S., Hasse A., Lombana-Bermudez A., Kim S., Gasser U. (2020) Youth and digital citizenship+ (plus): Understanding skills for a digital world. Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society, Digital Harvard, Harvard, https://cyber.harvard. edu/ publication/2020/youth-and-digital-citizenship-plus (dostęp: 5.03.2021).

Doucet A, Netolicky D, Timmers K., Tuscano F.J. (2020), Thinking about Pedagogy in an Unfolding Pandemic An Independent report on approaches to distance learning during the COVID19 school closures, UNESCO, https://issuu.com/educationinternational/docs/ 2020_research_covid-19_eng/11 (dostęp: 20.03.2021).

Gajdzica Z. (2007), Edukacyjne konteksty bezradności społecznej osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, Wydawnictwo UŚ, Katowice.

Jęczeń U. (2017), Językowa projekcja emocji w wypowiedziach dzieci w normie intelektualnej i dzieci z zespołem Downa, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Kościelak R. (1989), Psychologiczne podstawy upośledzonych umysłowo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Jastrzębowska G. (2003), Diagnoza i terapia mowy upośledzonych umysłowo [w:] Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, t. 2, T. Gałkowski, G. Jastrzębowska (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytet Opolski, Opole.

Kaczorowska-Bray K. (2018), Zaburzenia komunikacji językowej w grupie osób z niepełnosprawnością [w:] Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną, J. Błeszyński, K. Kaczorowska-Bray (red.), Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk.

Kaługa A. (2020), Zdalne nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym [w:] Zdalne uczenie się i nauczanie a specjalne potrzeby edukacyjne. Z doświadczeń pandemii Covid-19, E. Domagała-Zyśk (red.), Wydawnictwo Episteme, Lublin.

Koludo A. (2020), Strategie kształcenia na odległość [w:] Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele, J. Pyżalski (red.), EduAkcja Warszawa.

Lewandowska P. (2020), Dostępność edukacji zdalnej dla uczniów z niepełnosprawnością słuchową w klasach IV–VIII [w:] Zdalne uczenie się i nauczanie a specjalne potrzeby edukacyjne. Z doświadczeń pandemii Covid-19, E. Domagała-Zyśk (red.), Wydawnictwo Episteme, Lublin.

Michniuk A., Barwicka A.M. (2020), Wyzwania polskich nauczycieli w czasie pandemii COVID-19 [w:] Młodzi naukowcy na uniwersytecie. Pomiędzy teorią a praktyką edukacyjną, A. Cybal- -Michalska, A. Gromkowska-Melosik (red.), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

MEN (2020a), Rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493).

MEN (2020c), Rozporządzenia MEN z 12.08.2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 1389).

MEN (2020d), Kształcenie na odległość. Poradnik dla szkół, https://www.gov.pl/web/ edukacja-i-nauka/ksztalcenie-na-odleglosc--poradnik-dla-szkol (dostęp 20.03.2021).

Nęcka E. (2003), Inteligencja: geneza – struktura – funkcje, GWP, Gdańsk. Obuchowska I. (1999), Dzieci upośledzone w stopniu lekkim [w:] Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, I. Obuchowska (red.), WSiP, Warszawa.

Patel K. (2020), Mental health implications of COVID-19 on children with disabilities, „Asian Journal of Psychiatry”, 54:102–273.

Pisula E. (2021), Percepcja sytuacji pandemii, deklarowane zachowanie i symptomy lęku oraz depresji u osób dorosłych ze spektrum autyzmu w początkowej fazie pandemii COVID-19, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Plichta P. (2018), The use of information and communication technologies by young people with intellectual disabilities in the context of digital inequalities and digital exclusion, „E-Methodology”, 5: 11–23.

Plichta P. (2020), Różne konteksty nierówności cyfrowych a wyzwania dla zdalnej edukacji – propozycje rozwiązań [w:] Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele, J. Pyżalski (red.), EduAkcja Warszawa.

Problemy wykluczania cyfrowego w zdalnej edukacji, (2020). https://oees.pl/wp-content/ uploads/2020/04/Ekspertyza-3.pdf (dostęp: 12.03.2021).

Ptaszek G., Bigaj M., Dębski M., Pyżalski J., Stunża G. (2020), Zdalna edukacja – gdzie byliśmy, dokąd idziemy? Wstępne wyniki badania naukowego „Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych w czasie epidemii koronawirusa”, Warszawa, https://ug.edu.pl/news/ sites/ug.edu.pl.news/files/2020-06/Badanie%20zdalnenauczanie_prezentacja_1.pdf [dostęp: 15.07.2021].

Pyżalski J. (2019), Cyfrowa pedagogika medialna [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Pyżalski J. (2021a), Analiza potrzeb dotycząca metodyki działań profilaktycznych prowadzonych w sposób zapośredniczony w czasie lockdownu spowodowanego pandemią COVID-19, Ekspertyza na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, https://www.parpa.pl/images/Ekspertyza_prof._J._ Py%C5%BCalski.pdf.

Pyżalski J. (2021b), Zdrowie psychiczne i dobrostan młodych ludzi w czasie pandemii COVID-19 – przegląd najistotniejszych problemów, „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”, 20(2): 92–115.

Reimers F. M., Schleicher A. (2020), A framework to guide an education response to the COVID-19 Pandemic of 2020, OECD, https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=126_ 126988-t63lxosohs&title=A-framework-to-guide-an-education-response-to-theCOVID-19- Pandemic-of-2020 (dostęp: 14.03.2021).

Reimers F., Schleicher A., Saavedra J., Tuominen S.(2020), Supporting the continuation of teaching and learning during the COVID-19, OECD, http://www.oecd.org/education/ Supporting-the-continuation-of-teaching-and-learning-during-theCOVID-19-pandemic.pdf (dostęp: 14.03.2021).

Smahel D., Machackova H., Mascheroni G., Dedkova L., Staksrud E., Ólafsson K., Livingstone S., Hasebrink U. (2020), EU Kids Online 2020: Survey results from 19 countries, EU Kids Online.

Stefańska-Klar R. (2005), Późne dzieciństwo. Młodszy wiek szkolny [w:] Psychologia rozwoju człowieka, t. 2, B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Szada-Bożyszkowska J. (2011), Wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w świetle nauczania i wychowania jako terapii [w:] Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej. Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi doktorowi habilitowanemu Michałowi Balickiemu, A. Cudowska (red.), Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok.

Śliż K. (2020), Doświadczenia nauczycieli w edukacji zdalnej podczas pierwszego etapu pandemii [w:] Zdalne uczenie się i nauczanie a specjalne potrzeby edukacyjne. Z doświadczeń pandemii Covid-19, E. Domagała-Zyśk (red.), Wydawnictwo Episteme, Lublin.

UNESCO (2020), COVID-19 and higher education: today and tomorrow. Impact analysis, policy responses and recommendations, http://www.iesalc.unesco.org/en/wpcontent/uploads/2020/04/COVID-19-EN-090420-2.pdf (dostęp: 14.03.2021).

Wyczesany J, Gajdzica Z. (2006), Uwarunkowania edukacji i rehabilitacji uczniów o specjalnych potrzebach rozwoju, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków.

Zasępa E. (2017), Osoba z niepełnosprawnością intelektualną. Procesy poznawcze, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Pobrania

Opublikowane

2021-11-29

Jak cytować

Buchnat, M., & Wojciechowska, A. (2021). Problemy uczniów i uczennic z lekką niepełnosprawnością intelektualną w edukacji zdalnej podczas pandemii wirusa COVID-19. Niepełnosprawność- Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, (41), 83–99. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/niepelnosprawnosc/article/view/6319

Numer

Dział

Artykuły