Wczesna edukacja – między standaryzacją a upodmiotowieniem

Autor

  • Małgorzata Żytko Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.26881/pwe.2020.49.08

Słowa kluczowe:

standaryzacja, diagnoza, normalizacja, rozwój dziecka, podmiotowość, autonomia

Abstrakt

The article attempts to answer the question: why standardization of early education can limit the development of children and disintegrate the learning process? The main topic is focused on the issue of standardization in early childhood education. The goals of education, core curriculum, expected developmental effects and learning outcomes are most often standardized. The standardization process has specific consequences that affect the quality of education and development opportunities for students. The effect of this approach, especially close to politicians, stakeholders, is limited variety of educational approaches, fragmentation, depersonalization of education and subordinating it to standards and set goals. All these activities should favor the control of results achieved. The destination is defined at the beginning of the education process. The achievement of “experts’” aims is the basis for assessments of the value of the teacher’s work and the effectiveness of educational institutions.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Biesta G.J. (2006), Beyond Learning. Democratic Education for a Human Future. London, New York, Routledge, Taylor and Francis Group.

Biesta G.J. (2010), Good education in an age of measurement. London, Routledge.

Burman E. (2010), Between two debts: child and (inter) national development. W: N. Yelland (ed.), Contemporary perspectives on Early Childhood Education. Berkshire, Open University Press.

Chodyna-Santus M. (2017), Medykalizacja niepowodzeń szkolnych a rynek usług terapeutycznych. Kontrowersje wokół metod terapii. „Przegląd Pedagogiczny”, 2(14).

Dagiel M., Żytko M. (red.) (2009), Badanie umiejętności podstawowych uczniów klas trzecich szkoły podstawowej. Nauczyciele kształcenia zintegrowanego – wiele różnych światów. Warszawa, Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Dahlberg G., Moss P., Pence A. (2013), Poza dyskursem jakości w instytucjach wczesnej opieki i edukacji. Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Dąbrowski M. (2013), (Za) trudne, bo trzeba myśleć? O efektach nauczania matematyki na I etapie kształcenia. Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych.

Dąbrowski M., Żytko M. (red.) (2008), Badanie umiejętności podstawowych uczniów klas trzecich szkoły podstawowej. Konteksty szkolnych osiągnięć uczniów. Raport z badań ilościowych. Warszawa, Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Diagnoza przedszkolna 6-latka. Arkusz badania gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Karta dziecka. https://podrecznikarnia.pl/images/6-latki/pliki/Diagnoza_6_latka._Karta_dziecka.pdf, 3.04.2020.

Groenwald M. (2011), Diagnostyka edukacyjna „w” i „wobec” szkolnej rzeczywistości. „Forum Oświatowe”, 45(2).

Groenwald M. (2013), Standardy moralne czy standardy wymagań? O moralnych aspektach pozoru w szkole. W: M. Dudzikowa, K. Knasiecka-Falbierska (red.), Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Klus-Stańska D. (2015), Wyjść poza instytucjonalną standaryzację dziecka. Nowe inspiracje teoretyczne dla wczesnej edukacji. „Studia Pedagogiczne”, 68.

Męczkowska-Christiansen A., Zdanowicz-Kucharczyk K. (2019), Uczeń zdolny w perspektywie dyskursu produktywnego. Cz. II: Świat szkoły. „Problemy Wczesnej Edukacji”, 4(47).

Michalak R. (2019), Psychospołeczna perspektywa adaptacji szkolnej dzieci – konceptualizacja zjawiska. „Problemy Wczesnej Edukacji”, 2(45).

Neisser U. (2014), Cognitive psychology. New York, Psychology Presse.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. poz. 356). http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000356/O/D20170356.pdf, 6.04.2020.

Szyling G. (2019), Atrofia nieformalnej diagnostyki edukacyjnej we wczesnej edukacji. Między biernością a przemocą poznawczą w epoce ekspertów. „Problemy Wczesnej Edukacji”, 4(47).

Taguchi L.H. (2010), Rethinking pedagogical practice in early childhood education: a multidimensional approach to learning and inclusion. W: N. Yelland (ed.), Contemporary perspectives on Early Childhood Education. Berkshire, Open University Press.

Żytko M. (2010), Pozwólmy dzieciom mówić i pisać – w kontekście badań umiejętności językowych trzecioklasistów. Warszawa, Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Żytko M. (2015), Edukacja językowa w szkole – między dążeniem do formalizacji schematu a refleksją nad uczestnictwem w zdarzeniach komunikacyjnych. W: D. Klus-Stańska (red.), (Anty)edukacja wczesnoszkolna. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Pobrania

Opublikowane

2020-06-17

Jak cytować

Żytko, M. (2020). Wczesna edukacja – między standaryzacją a upodmiotowieniem. Problemy Wczesnej Edukacji, 49(2), 91–102. https://doi.org/10.26881/pwe.2020.49.08

Numer

Dział

Rozprawy i artykuły