Unbestimmte Rechtsbegriffe und Äquivalenzfrage – ein Fall für den Übersetzer

Autor

  • Karolina Kęsicka Universität Poznań

Słowa kluczowe:

pojęcie niedookreślone, ekwiwalencja, tłumaczenie prawnicze, komparatystyka prawnicza

Abstrakt

Niedookreślone pojęcia prawne a kwestia ekwiwalencji – przypadek problematyczny dla tłumacza

Artykuł stanowi teoretyczne spojrzenie na problem przekładu niedookreślonych pojęć prawnych i na przykładach takich pojęć i zwrotów obecnych w niemieckim i polskim porządku prawnym charakteryzuje główne trudności, z jakimi zmagać się musi tłumacz dokonując ich przekładu. W toku rozważań wskazuje się ponadto na przyczyny i formy niedookreśloności semantycznej terminologii fachowej, zwłaszcza terminologii języka prawnego, z uwzględnieniem typologii pojęć prawnych nieostrych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Banaszak, Bogusław (2005): Rechts‑ und Wirtschaftswörterbuch. Deutsch‑Polnisch. Warszawa.

Banaszak, Bogusław (2008): Słownik prawa i gospodarki. Polsko‑Niemiecki [Rechts- und Wirtschaftswörterbuch. Polnisch-Deutsch]. Warszawa.

BGB = Bürgerliches Gesetzbuch (2002), 52. Auflage. München.

Engisch, Karl (1983): Einführung in das juristische Denken. Stuttgart.

Gajda, Stanisław (1976): Specyfika terminologii naukowo-technicznej z językoznawczego punktu widzenia [Spezifik der wissenschaftlich-technischen Terminologie vom sprachwissenschaftlichen Standpunkt]. In: Frankiewicz, Tadeusz (Hg.) (1976): Problemy badawcze terminologii naukowo‑technicznej [Forschungsprobleme bei der wissenschaftlich-technischen Terminologie]. Wrocław, 15–27.

Gajda, Stanisław (1990): Wprowadzenie do teorii terminu [Einführung in die Terminustheorie]. Opole.

Grucza, Franciszek (1991): Terminologia. Jej przedmiot, status i znaczenie [Terminologielehre. Ihr Gegenstand, Status und ihre Bedeutung]. In: Grucza, Franciszek (Hg.) (1991): Teoretyczne podstawy terminologii [Theoretische Grundlagen der Terminologielehre]. Wrocław, 11–44.

Handelsgesetzbuch. URL: http://www.gesetze-im-internet.de/hgb [Zugriff am 10.04.2013].

Heidenhain, Stephan (2000): Das Verbraucherschutzrecht in Polen und der Europäischen Union.

Eine Untersuchung anhand der Problematik der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Berlin, Heidelberg, New York.

Jahr, Silke (1993): Das Fachwort in der kognitiven und sprachlichen Repräsentation. Essen.

kc = Kodeks cywilny [Zivilgesetzbuch] (2000), 11. Aufl. Warszawa.

Kienapel, Diethelm (1991): Strafrecht. Allgemeiner Teil. Wien.

Kilian, Alina (1996): Słownik języka prawniczego i ekonomicznego. Niemiecko‑Polski [Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache. Deutsch-polnisch]. Warszawa.

Kilian, Alina (2009): Słownik języka prawniczego i ekonomicznego. Niemiecko‑Polski [Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache. Deutsch-polnisch]. Warszawa.

Kirchoff, Paul (1987): Die Bestimmtheit und Offenheit der Rechtssprache. Berlin, New York.

Kozieja-Dachterska, Agnieszka (2006): Großwörterbuch der Wirtschafts‑ und Rechtssprache. Deutsch‑Polnisch Band I. Warszawa.

Leszczyński, Leszek (1986): Klauzule generalne w stosowaniu prawa [Generalklauseln in der Rechtsanwendung]. Lublin.

Müller-Tochtermann, Helmut (1959): Struktur der deutschen Rechtssprache. In: Muttersprache 69 (1), 84–92.

Pinkal, Manfred (1980): Semantische Vagheit: Phänomene und Theorien. Teil I. In: Linguistische Berichte 70, 1–26.

Pinkal, Manfred (1985): Logik und Lexikon. Die Semantik des Unbestimmten. Berlin, New York.

Piszko, Robert (2001): Klauzule generalne, odesłania, luzy decyzyjne [Generalklauseln, Verweise, Entscheidungsfreiheit]. In: Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, Heft 1–2, 221–232.

Reinart, Sylvia (1993): Terminologie und Einzelsprache. Frankfurt/M.

Sandrini, Peter (1996): Terminologiearbeit im Recht. Deskriptiver begriffsorientierter Ansatz vom Standpunkt des Übersetzers. Wien.

Seibicke, Wilfried (1959): Fachsprache und Gemeinsprache. In: Hahn, Walther von (Hg.) (1981): Fachsprachen. Darmstadt, 40–66.

Siewert, Katarzyna (2010): Semantische Analyse juristischer Fachwörter am Beispiel der Terminologie des Handelsrechts. Eine deutsch‑polnische kontrastive Studie. Bydgoszcz.

Skibicki, Wacław (1990): Słownik terminologii prawniczej i ekonomicznej: niemiecko‑polski [Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache: Deutsch-polnisch]. Warszawa.

ZGB = Zivilgesetzbuch (2005). In: Polnische Wirtschaftsgesetze (2005). Übersetzt von Dr. Alexander Lane. Warszawa, 1–227.

Zieliński, Maciej (2012): Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki [Rechtsauslegung. Grundsätze, Regeln, Hinweise]. Warszawa.

Żurawik, Artur (2009): Klauzula generalna „dobrych obyczajów” – ujęcie teoretyczne [Die Generalklausel der „guten Sitten” – theoretischer Ansatz]. In: Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, Heft 1, 35–51.

Opublikowane

2013-09-30

Jak cytować

Kęsicka, K. (2013). Unbestimmte Rechtsbegriffe und Äquivalenzfrage – ein Fall für den Übersetzer. Studia Germanica Gedanensia, (29), 124–137. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1516