O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny czasopisma

"Studia Scandinavica" to interdyscyplinarne czasopismo naukowe gdańskich skandynawistów. Podejmując zagadnienia związane z językiem, literaturą, kulturą, historią nadbałtyckiego regionu Europy Północnej, wychodzi naprzeciw rosnącemu w Polsce zainteresowaniu Danią, Norwegią, Szwecją, Islandią, Finlandią. Publikowane w czasopiśmie artykuły mają na celu stworzenie bazy wiedzy dotyczącej krajów nordyckich oraz wypromowanie istotnych tematów, które z punktu widzenia ich autorów i redaktorów pisma stanowią twórczy wkład w humanistycznie nacechowaną wiedzę o krajach nordyckich w Polsce. Do "Studia Scandinavica" przyjmowane są prace publikowane w językach skandynawskich i języku angielskim, co pozwala polskim skandynawistom nawiązać dialog z badaczami podobnych zagadnień w innych krajach, a formuła pisma zachęca także naukowców z zagranicznych ośrodków skandynawistycznych do publikowania swoich prac.

Polityka Open Access

Czasopismo dystrybuuje wiedzę na zasadzie wolnego, otwartego, trwałego i natychmiastowego dostępu do cyfrowych form zapisu danych i treści naukowych (Open Access). Działa na rzecz budowy nowego otwartego modelu komunikacji naukowej (Open Access Movement). Wszystkie artykuły są dostępnie bezpłatnie.