Procedura recenzowania

Zasady recenzowania tekstów przysyłanych do "Studia Scandinavica"

  1. Redakcja "Studia Scandinavica" przeprowadza wstępną selekcję nadsyłanych artykułów naukowych.
  2. Każdy tekst naukowy, zaakceptowany wstępnie przez komitet redakcyjny "Studia Scandinavica", oceniany jest przez przynajmniej dwóch recenzentów zewnętrznych, niezależnych od autora, tj. mających afiliację w innej instytucji naukowej  niż autor.
  3. Nazwiska recenzentów nie są ujawniane autorom ani w przypadku przyjęcia tekstu do druku, ani w razie braku rekomendacji. Recenzenci nie znają tożsamości autorów recenzowanych prac (double-blind review process).
  4. Redakcja dokłada starań, aby osoby opiniujące pracę do druku nie były w żaden sposób związane z jej autorem - ani poprzez relacje osobiste, ani na zasadzie podległości służbowej czy też bieżącej współpracy naukowej.
  5. Nazwiska recenzentów podawane są jeden raz w roku bez wskazania nazwiska recenzenta danego tekstu.
  6. W przypadku bezdyskusyjnego przyjęcia tekstu do druku lub jednoznacznego jego odrzucenia recenzja nie jest udostępniana autorowi.
  7. W razie konieczności dokonania poprawek w tekście szczegółowa opinia recenzentów, ze wskazówkami dotyczącymi owych poprawek, jest przekazywana autorowi przez redakcję, bez ujawniania nazwisk recenzentów.
  8. Autor tekstu zobowiązany jest przesłać poprawioną wersję, uwzględniającą wskazówki recenzenta.

 

 

Formularz recenzji dostępny jest tutaj.