Informacje o wydawcy i opłatach

Wydawca

Uniwersytet Gdański, adres: ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk.

Czasopismo jest finansowane z działalności statutowej Wydziału Filologicznego UG.

Studia Scandinavica jest wydawane w wersji papierowej i on-line. Wersja on-line jest wersją pierwotną czasopisma od 2019 roku.

Opłaty

Nie pobiera się od autorów żadnych opłat wstępnych za przyjęcie artykułu przez czasopismo ani opłat za opublikowanie artykułu. Czasopismo jest dostępne dla czytelników w systemie Open Access.