Zasady etyczne

W czasopiśmie Studia Scandinavica przestrzegane są zasady etyczne wyznaczone przez COPE (Committee on Publication Ethics). Oryginalność tekstów sprawdzana jest w międzynarodowym serwisie antyplagiatowym Crossref Similarity Check.

Instytut Skandynawistyki nie tylko dba o wysoki poziom merytoryczny czasopisma "Studia Scandinavica", lecz także zwraca uwagę na istotną kwestię dotyczącą etyki w nauce. Wprowadzone zostały więc procedury zabezpieczające przed zjawiskami „ghostwriting” i „guest authorship” (zjawiska nieujawniania osób, które wniosły istotny wkład w powstanie publikacji oraz uwzględniania jako autorów/współautorów osób, których wkład w powstanie publikacji był znikomy lub żaden). Powyższe postawy są przejawem nieuczciwości naukowej, dlatego też wszelkie wykryte nieprawidłowości będą demaskowane i dokumentowane przez zespół redakcyjny, a o zaistniałych przypadkach powiadomione zostaną odpowiednie podmioty. W celu uniknięcia wspomnianych zjawisk wymaga się od autora/autorów uczciwego ujawnienia faktycznego wkładu w powstanie publikacji.

Wymogi etyczne

 1.  wobec redaktorów

 • redaktor wykonuje swoje obowiązki w sposób obiektywny i sprawiedliwy; nie dyskryminuje autorów ze względu na płeć, orientację seksualną, przekonania religijne/politczne czy pochodzenie etniczne/geograficzne

 • artykuły w czasopiśmie Studia Scandinavica nie są publikowane w celach komercyjnych; przyjmuje się je na podstawie ich wartości naukowej

 • w przypadku zarzutów natury etycznej, redaktor powinien poddać się odpowiednim procedurom i przestrzegać zasad przyjętych przez radę redakcyjną. Na tej podstawie autor może ustosunkować się do wyżej wymienionych zarzutów, które powinny zostać zbadane niezależnie od tego, kiedy przyjęto do druku daną publikację. Dokumentacja dotycząca tych zarzutów winna być przechowywana.

 1. wobec recenzentów
 • recenzent ma za zadanie przyczynić się do podjęcia decyzji o publikacji artykułu; powinien także pomóc poprawić jego jakość, przeglądając artykuł obiektywnie i dotrzymując wyznaczonych terminów

 • jeżeli recenzent zauważy podobieństwo recenzowanych treści do innego artykułu drukowanego lub przekazanego do druku, powinien poinformować o tym redaktora naczelnego

 • recenzent nie zachowuje otrzymanego rękopisu

 • recenzent powinien zachować poufność informacji dostarczonych mu przez redaktora/autora

 • recenzent powinien mieć świadomość potencjalnego konfliktu interesów (o charakterze instytucjonalnym, finansowym, osobistym lub innym) i poinformować o tym redaktora naczelnego, a w razie konieczności wycofać się z recenzowania powierzonego mu tekstu

 1. wobec autorów

 • autor prowadzi ewidencję danych, aby na uzasadniony wniosek mieć możliwość przedstawić informacje dotyczące jego wkładu w powstanie artykułu

 • autor zaświadcza, że złożony do druku artykuł nie został wcześniej opublikowany lub przyjęty do druku w innym miejscu; dodatkowo, jeśli fragmenty artykułu są zgodne z treściami już opublikowanymi lub przyjętymi do druku, autor powinien potwierdzić to i poświadczyć źródłem, a także dostarczyć redaktorowi naczelnemu kopie prac, które zwierać mogą podobne elementy lub treści

 • autor potwierdza, że wykorzystane w jego pracy badania są prawdziwe i ważne; fragmenty innych prac, na które się powołuje, powinny być w jego pracy podane w formie cytatu

 • autor musi uzyskać zgodę na reprodukcję obrazów/zdjęć z innych źródeł

 • autor powinien poinformować redaktora naczelnego o potencjalnym konflikcie interesów

 • w przypadku zauważenia istotnego błędu w swojej publikacji autor powinien niezwłocznie poinformować o tym redaktora naczelnego i wraz z nim opracować i opublikować stosowne sprostowanie, erratę lub aneks, a w razie potrzeby wycofać artykuł z druku

 1. wobec wydawcy

 • wydawca zapewnia o woli zachowania powyższych standardów

 • przed skierowaniem numeru czasopisma do druku Wydawca (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego) sprawdza go programem antyplagiatowym

Procedury postępowania w przypadku zachowań nieetycznych

 1. Nieetyczne zachowanie może być zgłoszone redakcji przez dowolną osobę, w dowolnym czasie i dotyczy wyłącznie opisanych powyżej sytuacji.

 2. Osoba zgłaszająca nieetyczne zachowanie powinna dostarczyć redaktorowi naczlnemu lub wydawcy dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania.

 3. Wstępna decyzja o postępowaniu powinna być podjęta przez redaktora naczelnego i, w razie konieczności, skonsultowana z wydawcą.

 4. Dowody w sprawie należy gromadzić i nie ujawnia się ich osobom postronnym.

 5. W przypadku drobnego naruszenia zasad etycznych redaktor naczelny może podjąć decyzję samodzielnie, bez dalszych konsultacji z wyższymi instancjami. Autor powinien otrzymać możliwość ustosunkowania się do postawionych mu zarzutów.

 6. W przypadku poważnego naruszenia zasad etycznych pracodawca autora może zostać poinformowany o zaistniałej sytuacji. Redaktor naczelny/wydawca decyduje o ewentualnej potrzebie zaangażowania pracodawcy w proces analizy zgromadzonych informacji lub dalsze konsultacje z ekspertami.

 7. Postępowanie końcowe (wg powagi przewinienia, poniższe środki mogą być łączone lub wdrażane pojedynczo):

- redaktor naczelny informuje lub poucza autora i/lub recenzenta, jeśli zaistniała sytuacja wydaje się nieporozumieniem lub doszło do niewłaściwego zastosowania dopuszczalnych norm

- autor otrzymuje list z jednoznacznie sformułowanymi zarzutami dotyczącymi naruszenia, mający ostrzec go przed podobnymi praktykami w przyszłości

- redaktor naczelny publikuje powiadomienie informujące o szczegółach naruszenia

- redaktor naczelny przesyła oficjalne pismo do uczelni autora lub agencji finansującej badania

- publikacja zostaje wycofana z druku, a pracodawca autora poinformowany o tym fakcie

- redakcja blokuje czasowo możliwość publikacji osobie, która dopuściła się nieetycznego zachowania

- sprawa zostaje zgłoszona do organizacji zawodowej lub wyższej instancji w celu przeprowadzenia dalszego postępowania

 

Standardy etyczne opracowano na podstawie Cambridge Journals Ethical Standards.