Cel i zakres

Studia Scandinavica jest czasopismem wpisującym się w dynamiczną definicję  skandynawistyki jako multidyscyplinarnego obszaru studiów i badań naukowych.

Przyjmujemy artykuły naukowe i recenzyjne, a także inne teksty o charakterze informacyjno-naukowym, które podejmują zagadnienia związane z językiem, literaturą, kulturą, historią oraz szeroko pojmowaną tematyką społeczną i medialną obszaru nordyckiego.

Łamy naszego czasopisma udostępniamy przede wszystkim tekstom, które redefiniują i poszerzają współczesny obraz kultur i społeczeństw obszaru nordyckiego, a także publikacjom analizującym społeczne, historyczne i kulturowe kontakty polsko-nordyckie.  

Publikujemy materiały przygotowane w języku duńskim, norweskim, szwedzkim, angielskim lub polskim.

Czasopismo jest indeksowane w ERIH PLUSCEJSH, CEEOL, The Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers, CEON, Google Scholar, Arianta, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), EBSCO Discovery Service.

Informacje o wydawcy i opłatach

Częstotliwość: Rocznik.

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenia

Call for papers

2020-01-20

CALL FOR PAPERS

Redakcja Studia Scandinavica zaprasza do nadsyłania tekstów do kolejnego numeru czasopisma. Zachęcamy do przesyłania artykułów dotyczących tematów skandynawskiego językoznawstwa, literatury, historii i kultury, jak również recenzji książkowych. Redakcja przyjmuje teksty w językach polskim, angielskim, duńskim, norweskim oraz szwedzkim. Termin nadsyłania materiałów to 31 grudnia 2021 roku.

Zgłoszone artykuły oceniane będą przez dwoje niezależnych recenzentów, z zachowaniem zasady wzajemnej anonimowości (tzw. double-blind peer-review). Teksty należy opracować redakcyjnie zgodnie z załączonymi wytycznymi i przesłać na adres k.drozdowska@ug.edu.pl.

 

CALL FOR PAPERS

Studia Scandinavica invites papers as well as book reviews for the next issue of the journal on
the following themes: Scandinavian linguistics, literature, history and culture. Contributions are welcome in Polish, English, Danish, Norwegian or Swedish. The submission deadline is December 31st, 2021.

Articles are selected for publication on the basis of a double-blind peer-review process. All submitted manuscripts should follow the attached editorial guidelines. Please send your texts to k.drozdowska@ug.edu.pl.

 

CALL FOR PAPERS

Redaksjonskomiteen til Studia Scandinavica etterlyser tekster til tidsskriftets neste nummer. Vi inviterer forskere til å sende inn artikler som tar opp temaer innen skandinavisk lingvistikk, litteratur, historie og kultur samt bokanmeldelser. Studia Scandinavica publiserer tekster skrevet på polsk, engelsk, dansk, norsk eller svensk. Fristen for levering av tekstene er den 31. desember 2021.

Tidsskriftet operer med dobbel-blind fagfellevurdering, som betyr at vitenskapelige artikler sendes til to anonyme fagfeller som uavhengig av hverandre avgjør kvaliteten på artikkelen. Alle tekstene bør bearbeides i tråd med den vedlagte tekniske veiledningen og sendes til k.drozdowska@ug.edu.pl.

Przeczytaj więcej na temat Call for papers