Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.

Wytyczne dla autorów

Przesłanie tekstu do Studia Scandinavica jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Autora zgody na umieszczenie artykułu na stronie internetowej czasopisma oraz na umieszczanie tekstu w bazach danych, w których czasopismo jest lub będzie indeksowane.

Teksty należy przesłać na adres k.drozdowska@ug.edu.pl.

Przyjmujemy artykuły w językach skandynawskich (duński, szwedzki, norweski) oraz polskim i angielskim. Jeśli język artykułu nie jest językiem ojczystym Autora, prosimy o poddanie tekstu korekcie native speakera przed przesłaniem go nam do redakcji.

Przyjmujemy artykuły wyłącznie w formatach tekstowych. Wykresy, tabele, zdjęcia i ryciny należy zamieścić w tekście oraz przysyłać jako osobne pliki. Maksymalna objętość tekstu wynosi 1 arkusz (40 tys. znaków).

Podstawowe kryteria kwalifikacji nadesłanych tekstów do druku:
• podjęcie oryginalnego tematu badawczego,
• zastosowanie właściwego dla zrealizowania tematu instrumentarium badawczego,
• aktualność podjętej problematyki naukowej, mieszczącej się w formule czasopisma,
• poprawność językowa,
• zgodność formalna tekstu z ustalonymi przez Redakcję zasadami publikacji.podjęcie oryginalnego tematu badawczego,
• zastosowanie właściwego dla zrealizowania tematu instrumentarium badawczego,
• aktualność podjętej problematyki naukowej, mieszczącej się w formule czasopisma,

Teksty nadesłane do redakcji „Studia Scandinavica” oceniane będą przez dwoje niezależnych recenzentów zgodnie z zasadami opisanymi szczegółowo w zakładce Procedura recenzowania

 

Wymogi redakcyjne

W lewym górnym rogu przed tytułem należy podać imię i nazwisko autora tekstu, pod spodem numer ORCID, a poniżej afiliację.

Objętość tekstów: Od 0,5 do 1 arkuszy wydawniczych (20 000–40 000) znaków ze spacjami, przypisami oraz bibliografią. Artykuły recenzyjne od 5 do 6 stron. Prosimy o nienumerowanie stron.

Czcionka: Times New Roman o wielkości 12 pkt.; interlinia: 1,5; marginesy: 2,5 cm; wyrównanie do lewego i prawego marginesu.

Autor i tytuły: W lewym górnym rogu przed tytułem należy podać imię i nazwisko autora tekstu, pod spodem afiliację. Tytuły artykułów należy zapisać pogrubioną czcionką o wielkości 14 pkt. Śródtytuły numerujemy cyframi arabskimi i zapisujemy pogrubioną czcionką o wielkości 12 pkt.

Streszczenia i słowa klucze: Pod tytułem artykułu należy podać tytuł oraz streszczenie w języku angielskim (500–800 znaków ze spacjami, wielkość czcionki: 10 pkt., interlinia: 1,0). Pod spodem prosimy podać do pięciu słów kluczowych w języku angielskim (wielkość czcionki: 10 pkt.), poniżej słowa kluczowe w języku artykułu (wielkość czcionki: 10 pkt).

Nota o autorze: Prosimy o przesłanie noty o autorze razem z artykułem (max. 300 znaków ze spacjami).

Tytuły i nazwiska w tekście głównym i przypisach rzeczowych: Tytuły utworów i dzieł artystycznych oraz czasopism zapisujemy kursywą (w nawiasie może być podane polskie tłumaczenie tytułu). Wpisujemy pełne imię i nazwisko osoby, która pierwszy raz pojawia się w tekście, następnie nazwisko bez imienia lub z inicjałem imienia.

Cytaty: Cytaty do trzech wierszy należy ująć w cudzysłów (właściwy dla zasad typograficznych języka artykułu, np. norweski cudzysłów «xxx», angielski “xxx” itd.), bez kursywy; zmiany w cytatach zaznaczamy [nawiasem kwadratowym], np.: fragmenty pominięte […] lub odautorskie wtręty. Cytowanych fragmentów źródłowych nie poprzedzamy i nie kończymy wielokropkiem. Dłuższe cytaty od czterech wierszy: od nowej linii, bez cudzysłowu i wcięcia, lecz z podwójnym “światłem”, czcionka o wielkości 11 pkt.; 1,0. 1,0. Cytat w cytacie zaznaczamy pojedynczym cudzysłowem (ʻxxxxxʼ). Jeżeli cytat jest w przekładzie Autora/ki artykułu, po zakończeniu cytatu w nawiasie okrągłym podajemy inicjały imienia i nazwiska (tłum. M.S.), (tłum. K. M-V.).

Przypisy dolne: Wielkość czcionki: 10 pkt.; interlinia: 1,0; wstawiane automatycznie, numerowanie ciągłe w obrębie całego artykułu. Cyfra przypisu występuje zawsze po zamkniętym cudzysłowie przed kropką lub innym znakiem, np.: …. zawarte w Codex Regius1; … gdyż „rozumiał ptaków mowę”2.

Materiał ilustracyjny: Do autora należy uzyskanie zgody na publikację. Ilustracje należy zapisać w formacie .tiff lub .jpg. Pliki graficzne należy opisać i załączyć w osobnym folderze. Rozdzielczość grafik do druku powinna wynosić min. 300 dpi. Przewidujemy jedynie druk czarno-biały.

 

 

Zasady dotyczące odnośników i bibliografii (bazujące na systemie APA)

Bardzo prosimy o skrupulatne stosowanie się do poniższych wytycznych – także jeśli chodzi o zastosowanie kursywy, nawiasy, kropki, brak spacji między inicjałami itd.

Książka (jeden autor)

Apeland, N.M. (2007). Det gode selskap: omdømmebygging i praksis. Høvik: Hippocampus

Odsyłacz w tekście: (Apeland, 2007, s. 15)

Książka (dwóch lub trzech autorów)

Bjerke, R. i N. Ind. (2007). Organisasjonsdrevet merkebygging. Oslo: Cappelen akademisk

Odsyłacz w tekście: (Bjerke i Ind 2007, s. 37)

Książka (więcej niż trzech autorów)
Andersen, J., O.P. Askheim, I. Begg i I. Guldvik. (2006). Brukerstyrt personlig assistanse: kunnskap og praksis. Oslo: Gyldendal akademisk

Odsyłacz w tekście: (Andersen et al., 2006, s. 15)

Książka pod redakcją

Bilikiewicz-Blanc, D., Szubiakiewicz T., Capik, B., red. (2005). Literatura polska w przekładach. Polish literature in translations 1981–2004. Warszawa: Biblioteka Narodowa

Odsyłacz w tekście: (Bilikiewicz-Blanc, Szubiakiewicz, Capik, 2005)

Książka w przekładzie

Bikont, A. (2014). Vi från Jedwabne. (I. Grönberg, Tłum.). Stockholm: Atlas

Odsyłacz w tekście: (Bikont, 2014)

Tom wydawnictwa wielotomowego

Krupa, A. (Red.). (2006). Encyklopedia PWN w trzech tomach. T. 3, P-Ż (T. 3). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Odsyłacz w tekście: (Krupa, 2006)

Artykuł w wydawnictwie zwartym

Hejwowski, K. (2011).
Płeć i rodzaj gramatyczny w przekładzie. W: A. Kukułka-Wojtasik (red.), Translatio i literatura (s. 175-182). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Odsyłacz w tekście: (Hejwowski, 2011, s. 177-178)

Artykuł w wydawnictwie ciągłym
Grzechnik, M. (2017). Background Characters? The Nordic Region and European Colonialism. Studia Scandinavica 1 (21), 128-137

Odsyłacz w tekście: (Grzechnik, 2017)

Dokumenty elektroniczne
Mattila, A. (2005). Epistolaarisuus ja identiteetti Leena Krohnin Tainaronissa. Pobrane z: https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/8969/URN_NBN_fi_jyu-2005369.pdf?sequence=1, Dnia (2019, 01, 07).

Odsyłacz w tekście: (Mattila, 2005)

Ponowne odniesienie do tego samego dzieła, które przywołuje ostatni odsyłacz:

stosujemy skrót „Ibid.”

przykład:

Norwescy autorzy w latach 70, fascynowali się maoizmem (Andersen 1997, s. 456), jednak po roku 1976 tendencja ta słabnie (Ibid., s. 500)

Studia i artykuły

Zasady domyślne

Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej) dalej RODO oraz w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji (w przyszłości inspektora ochrony danych), z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji procesu wydawniczego i rozpowszechnienia publikacji.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 11 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu określonego w punkcie 3 na podstawie przepisu prawa określonego w punkcie 4.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celu, o którym mowa w ust. 3.
 7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.