Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.

Wytyczne dla autorów

Przesłanie tekstu do Studia Scandinavica jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Autora zgody na umieszczenie artykułu na stronie internetowej czasopisma oraz na umieszczanie tekstu w bazach danych, w których czasopismo jest lub będzie indeksowane.

Teksty należy przesłać na adres k.drozdowska@ug.edu.pl.

Przyjmujemy artykuły w językach skandynawskich (duński, szwedzki, norweski) oraz polskim i angielskim. Jeśli język artykułu nie jest językiem ojczystym Autora, prosimy o poddanie tekstu korekcie native speakera przed przesłaniem go nam do redakcji.

Przyjmujemy artykuły wyłącznie w formatach tekstowych. Wykresy, tabele, zdjęcia i ryciny należy zamieścić w tekście oraz przysyłać jako osobne pliki. Maksymalna objętość tekstu wynosi 1 arkusz (40 tys. znaków).

Podstawowe kryteria kwalifikacji nadesłanych tekstów do druku:
• podjęcie oryginalnego tematu badawczego,
• zastosowanie właściwego dla zrealizowania tematu instrumentarium badawczego,
• aktualność podjętej problematyki naukowej, mieszczącej się w formule czasopisma,
• poprawność językowa,
• zgodność formalna tekstu z ustalonymi przez Redakcję zasadami publikacji.podjęcie oryginalnego tematu badawczego,
• zastosowanie właściwego dla zrealizowania tematu instrumentarium badawczego,
• aktualność podjętej problematyki naukowej, mieszczącej się w formule czasopisma,

Teksty nadesłane do redakcji „Studia Scandinavica” oceniane będą przez dwoje niezależnych recenzentów zgodnie z zasadami opisanymi szczegółowo w zakładce Procedura recenzowania

 

Wymogi redakcyjne

W lewym górnym rogu przed tytułem należy podać imię i nazwisko autora tekstu, pod spodem numer ORCID, a poniżej afiliację.

Objętość tekstów: Od 0,5 do 1 arkuszy wydawniczych (20 000–40 000) znaków ze spacjami, przypisami oraz bibliografią. Artykuły recenzyjne od 5 do 6 stron. Prosimy o nienumerowanie stron.

Czcionka: Times New Roman o wielkości 12 pkt.; interlinia: 1,5; marginesy: 2,5 cm; wyrównanie do lewego i prawego marginesu.

Autor i tytuły: W lewym górnym rogu przed tytułem należy podać imię i nazwisko autora tekstu, nr ORCID, a pod spodem afiliację. Tytuły artykułów należy zapisać pogrubioną czcionką o wielkości 14 pkt. Śródtytuły numerujemy cyframi arabskimi i zapisujemy pogrubioną czcionką o wielkości 12 pkt.

Streszczenia i słowa klucze: Pod tytułem artykułu należy podać tytuł oraz streszczenie w języku angielskim (500–800 znaków ze spacjami, wielkość czcionki: 10 pkt., interlinia: 1,0). Pod spodem prosimy podać do pięciu słów kluczowych w języku angielskim (wielkość czcionki: 10 pkt.), poniżej słowa kluczowe w języku artykułu (wielkość czcionki: 10 pkt).

Nota o autorze: Prosimy o przesłanie noty o autorze razem z artykułem (max. 300 znaków ze spacjami).

Tytuły i nazwiska w tekście głównym i przypisach rzeczowych: Tytuły utworów i dzieł artystycznych oraz czasopism zapisujemy kursywą (w nawiasie może być podane polskie tłumaczenie tytułu). Wpisujemy pełne imię i nazwisko osoby, która pierwszy raz pojawia się w tekście, następnie nazwisko bez imienia lub z inicjałem imienia.

Cytaty: Cytaty do trzech wierszy należy ująć w cudzysłów (właściwy dla zasad typograficznych języka artykułu, np. norweski cudzysłów «xxx», angielski “xxx” itd.), bez kursywy; zmiany w cytatach zaznaczamy [nawiasem kwadratowym], np.: fragmenty pominięte […] lub odautorskie wtręty. Cytowanych fragmentów źródłowych nie poprzedzamy i nie kończymy wielokropkiem. Dłuższe cytaty od czterech wierszy: od nowej linii, bez cudzysłowu i wcięcia, lecz z podwójnym “światłem”, czcionka o wielkości 11 pkt.; 1,0. 1,0. Cytat w cytacie zaznaczamy pojedynczym cudzysłowem (ʻxxxxxʼ). Jeżeli cytat jest w przekładzie Autora/ki artykułu, po zakończeniu cytatu w nawiasie okrągłym podajemy inicjały imienia i nazwiska (tłum. M.S.), (tłum. K. M-V.).

Przypisy dolne: Wielkość czcionki: 10 pkt.; interlinia: 1,0; wstawiane automatycznie, numerowanie ciągłe w obrębie całego artykułu. Cyfra przypisu występuje zawsze po zamkniętym cudzysłowie przed kropką lub innym znakiem, np.: …. zawarte w Codex Regius1; … gdyż „rozumiał ptaków mowę”2.

Materiał ilustracyjny: Do autora należy uzyskanie zgody na publikację. Ilustracje należy zapisać w formacie .tiff lub .jpg. Pliki graficzne należy opisać i załączyć w osobnym folderze. Rozdzielczość grafik do druku powinna wynosić min. 300 dpi. Przewidujemy jedynie druk czarno-biały.

 

 

Zasady dotyczące odnośników i bibliografii (bazujące na systemie APA)

Bardzo prosimy o skrupulatne stosowanie się do poniższych wytycznych – także jeśli chodzi o zastosowanie kursywy, nawiasy, kropki, brak spacji między inicjałami itd.

 

Książka z jednym autorem

W tekście:

(Apeland 2007:31)    

 

W bibliografii:

Apeland, N.M. (2007). Det gode selskap: omdømmebygging i praksis. Høvik: Hippocampus. 

 

Ten sam autor i ten sam rok wydania

Segregujemy tytuły alfabetycznie, po czym dodajemy po dacie wydania litery a, b, c, d etc,:

W tekście:

(Jacobsen 2006a:190)           

 

W bibliografii:

Jacobsen, D.I. (2006a). Public Sector Growth: Comparing Politicians’ and Administrators’ Spending Preferences. Public Administration Vol. 84: 185–284.

Jacobsen, D.I. (2006b). The relationship between Politics and Administration: The Importance of Contingency Factors, Formal Structure, Demography and Time. Governance Vol. 19: 303–324.

 

Książka z dwoma lub trzema autorami

W tekście:

(Bjerke i Ind 2007:37)          

W bibliografii:

Bjerke, R. i N. Ind. (2007). Organisasjonsdrevet merkebygging. Oslo: Cappelen akademisk. 

W tym przypadku tylko pierwszy autor powinien być odnotowany w systemie „nazwisko, inicjał”, kolejnych podajemy w systemie „inicjał, nazwisko”. Przed nazwiskiem ostatniego autora piszemy „i” (nie używamy znaku „&”). Jeśli mamy trzech autorów, między nazwiskiem pierwszego i drugiego umieszczamy przecinek:

W tekście:

(Brønn, Ihlen i Sjøbu 2009:15)         

W bibliografii:

Brønn, P.S., Ø. Ihlen i A. Sjøbu. (2009). Åpen eller innadvendt: omdømmebygging for organisasjoner. Oslo: Gyldendal akademisk. 

 

Książka z więcej niż trzeba autorami

W tekście

(Andersen et al. 2006:15)     

W bibliografii:

Andersen, J., O.P. Askheim, I. Begg i I. Guldvik. (2006). Brukerstyrt personlig assistanse: kunnskap og praksis. Oslo: Gyldendal akademisk. 

W przypadku więcej niż trzech autorów w odnośniku umieszczamy informację „et al.” po nazwisku pierwszego autora. W bibliografii należy podać nazwiska wszystkich autorów.

 

Książka pod redakcją:

W tekście:

(Fermann 1997:12)   

 

W bibliografii:

Fermann, G. (red.). (1997). International politics of climate change: key issues and critical actors. Oslo: Scandinavian University Press.

 

Rozdział w antologii:

Tytuł rozdziału bez kursywy (i bez cudzysłowów!), tytuł antologii w kursywie.

W tekście:

(Spetalen 2005:43)    

W bibliografii:

Spetalen, H. (2005). Å strukturere en fagtekst. W: A. Howe, K. Høium, G. Kvernmo i I.R. Knutsen (red.). Studenten som forsker i utdanning og yrke: vitenskapelig tenkning og metodebruk. Lillestrøm: Høgskolen i Akershus, s. 269–327. 

 

Organizacje i instytucje (publikacje bez nazwiska autora)

W tekście:

(Statistisk sentralbyrå 2008) 

 

W bibliografii:

Statistisk sentralbyrå. (2008). Økonomi og levekår for ulike grupper, 2007. Rapporter 16/2008. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

 

Ustawy

W tekście:

(NOU 2000: 14)

(St.meld. nr 17 (2006–2007))

(Varemerkeloven § 14)         

 

W bibliografii:

NOU 2000:14. Frihet med ansvar: om høgre utdanning og forskning i Norge. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

St.meld. nr 17 (2006–2007). Eit informasjonssamfunn for alle. Oslo: Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Varemerkeloven. Lov av 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker.

 

Prace magisterskie, licencjackie i doktorskie:

W tekście:

(Langeid i Moen 2007:10)    

 

W bibliografii:

Langeid, A. i I. Moen. (2007). Teamfunksjoner i ulike bedrifter og organisasjoner: en komparativ studie. Praca magisterska, Agder: Universitetet i Agder. 

 

Artykuł z czasopisma:

Tytuł artykułu bez kursywy (i cudzysłowów), tytuł czasopisma w kursywie.

W tekście

(Ladegård 2008:37)

(Smith 1998:48)        

 

W bibliografii:

Ladegård, G. (2008). Mislykket ledelse. Magma 11 (2): 17–19.

Smith, J.M. (1998). The origin of altruism. Nature 393: 639–40.

 

Artykuł z więcej niż jednym autorem

W tekście:

(Aassve, Mazzuco i Mencarini 2005:90)

 

W przypadku więcej niż 3 autorów podajemy nazwisko tylko pierwszego, po którym piszemy „et al.”      

W bibliografii:

Aassve, A., S. Mazzuco i L. Mencarini. (2005). Childbearing and Well-being: A Comparative Analysis of European Welfare Regimes. Journal of European Social Policy 15 (4): 283–299. 

 

Podajemy nazwiska wszystkich autorów (niezależnie od tego, ilu ich jest)

 

Artykuł z gazety

Tytuł artykułu bez kursywy (i cudzysłowów), tytuł gazety w kursywie.

W tekście

(Langved 2007:5)      

 

W bibliografii:

Langved, A. (2007). Kraftig økning i selvmordsforsøk. Dagsavisen, 5. lutego 2007, 4–5. 

 

Artykuł z gazety online:

W tekście:

(Haugnes 2008)         

 

W bibliografii:

Haugnes, G.M. (2008). Døtre uten norsk etikk. Aftenposten, 22. marca 2008. http://e24.no/utenriks/article2609636.ece (dostęp: 13.01.2009). 

 

Dokument internetowy

W tekście:

(Lenhart et al.. 2007)

(Tine 2008)

(GVU’s 8th www user survey 1997)            

 

W bibliografii:

Lenhart, A., M. Madden, A.R. Macgill i A. Smith. (2007). Teens and Social Media. Pew Internet & American Life Project, http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_Teens_Social_Media_Final.pdf (dostęp: 20.03.2016).

Tine. (2008). Årsrapport for TINE gruppa 2007, http://www.tine.no/binary?id=127316&download=true (dostęp: 20. 04.2008).

GVU’s 8th www user survey. (1997). http://www.gvu.gatech.edu/user_surveys/survey-1997-10/ (dostęp: 20.03.2004).

 

Studia i artykuły

Zasady domyślne

Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej) dalej RODO oraz w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji (w przyszłości inspektora ochrony danych), z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji procesu wydawniczego i rozpowszechnienia publikacji.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 11 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu określonego w punkcie 3 na podstawie przepisu prawa określonego w punkcie 4.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celu, o którym mowa w ust. 3.
 7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.