Vejen over Lemberg: A Dane’s Impressions of Lemberg/Lviv in 1711: Just Juel and His Travels through the Polish–Lithuanian Commonwealth

Autor

  • Iryna Papa Ukrainian Catholic University

DOI:

https://doi.org/10.26881/ss.2021.25.04

Słowa kluczowe:

Just Juel, travel diary, Danish diplomatic mission (1709–1711), the Great Northern War, Lemberg/Lviv

Abstrakt

This article analyzes an excerpt from the travel diary of Just Juel, who was a Danish envoy to Peter the Great in 1709–1711. Particular attention is paid to Juel’s travel through the Polish–Lithuanian Commonwealth and his visit to Lemberg/Lviv in 1711, its historical context, and possible interpretations based on approaches of cultural history.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Beller, M. and J. Leerssen. (2007). Imagology, the cultural construction and literary representation of national characters, a critical survey. Series: Studia imagologica 10. Amsterdam: Rodopi, pp. 3–16.

Borek, P. (2001). Ukraina w staropolskich diariuszach i pamiętnikach. Bohaterowie, fortece, tradycja. Kraków: Collegium Columbinum.

Borek, P. (2003). Lwów utrapiony in anno 1704 albo Dyjaryjusz wziętego Lwowa przez króla szwedzkiego Karola XII die 6 mensis Septembris anno 1704. Kraków: Collegium Columbinum.

Brodsky-Porges, E. (1981). The Grand Tour Travel as an Educational Device 1600–1800. Annals of Tourism Research 8(2): 171–186.

Burdowicz-Nowicki, J. (2010). Piotr I, August II i Rzeczpospolita 1697–1706. Kraków: Arcana.

Burke, P. (2010). The Cultural History of the Travelogue. Przegląd Historyczny 101(1): 1–11.

Case, L.M. and D.H. Thomas. (1975). The New Guide to the Diplomatic Archives of Western Europe. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Christensen, S. and H. Gottlieb. (2010). Danmark og Rusland i 500 år. København: Dansk Institut for Internationale Studier.

Ciesielski, Z. (ed.). (1990). Relations between Poland and Sweden over the centuries: a collection of studies. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Czapliński, W. (1976). Polska a Dania XVI–XX w. Warszawa: PIW.

Czapliński, W. and K. Górski. (1965). Historia Danii. Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum.

Daae, L. (1884). Nordmænd og Danske i Rusland i det attende Aarhundrede. Christiania: trykt hos Carl C. Werner & Co.

Danielsen, J. (1975). Just Juels rejse til Moskva 1709–1711. København: Gad.

Feldman, J. (1925). Polska w dobie Wielkiej Wojny Północnej. 1704–1709. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

Garde, H.G.F. (1832–1835). Efterretninger om den Danske og Norske Søemagt. Vol. 4. Kobenhavn: Paa Udgiverens Forlag.

Garde, H.G.F. (1861). Den dansk-norske Sømagts Historie 1535–1700. København: Bianco Lunos Bogtrykkeri.

Gierowski, J. (1971). W cieniu Ligi Północnej. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Gigas, E. (1906). Katalog over Det Kongelige Bibliotheks Haandskrifter vedrørende Norden, særlig Danmark. København: Udg. af Det kongelige Bibliothek.

Gintel, J. (1971). Cudzoziemcy o Polsce. Relacje i opinie. T. 1: Wiek X–XVII. T. 2: Wiek XVIII–XIX. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Górny, A. and K. Piwarski. (1932). Kraków w czasie drugiego najazdu Szwedów na Polskę: 1702–1709. Kraków: Nakładem Towarzystwa Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa.

Harbsmeier, M. (1982a). Reisebeschreibungen als mentalitätsgeschichtliche Quellen: Überlegungen zu einer historisch-anthropologischen Untersuchung frühneuzeitlicher deutscher Reisebeschreibungen. In: A. Maczak and H.J. Teuteberg (eds.). Reiseberichte als Quellen europäischer Kulturgeschichte (= Wolfenbütteler Forschungen Bd. 21), pp. 1–32.

Harbsmeier, M. (1982b). Rejsebeskrivelser og mentalitetshistorie. Humaniora 5: 60–64.

Hassø, A.G. and E. Kroman. (eds.). (1973). Danish Department of Foreign Affairs until 1770. Vejledende arkivregistraturer XVI. Transl. M. Møller. Copenhagen: Rigsarkivet. https://www. sa.dk/wp-content/uploads/2016/12/VA-16-komp.pdf (accessed: 9.11.2021).

Helleberg, M. (1992). Fremmede naboer. En europæisk erfaring rigere. Polens historie. København: Gyldendal.

Hirschberg, A. (1888). Z czasów niedoli i upadku. Ustęp z dziejów miasta Lwowa. Lwów: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Jasnowski, J. (1960). Eastern Europe And Western Travellers During The Period Of The Grand Tour. The Polish Review 5(3): 31–36. http://www.jstor.org/stable/25776318 (accessed: 31.12.2020).

Jasnowski, J. (2008). Poland in the Eyes оf the Western Travellers During the Period of Grand Tour (1550–1850). København: Polsk-Skandinavisk Forskningsinstitut.

Juel, J. and G. Grove. (1893). En Rejse til Rusland under Tsar Peter: Dagbogsoptegnelser af Viceadmiral Just Juel, dansk Gesandt i Rusland 1709–1711. København: Gyldendal.

Kamiński, A. (1966). Przeciwko Szwedom i Leszczyńskiemu. Działania wojsk rosyjskich na terenie Polski w 1705–1706 roku. Studia i Materiały do Historii Wojskowości 12(2): 234–235, 258.

Koczy, L. (1931). Akta polskie w Archiwum Państwowym w Kopenhadze. Archeion (9): 36–69.

Konopczyński, W. (1924). Polska a Szwecja: od pokoju oliwskiego do upadku Rzeczypospoplitej 1660–1795. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Popierania Polskiej Twórczości Naukowej p.n. Kasa Mianowskiego.

Koroluk, W. (1954). Polska i Rosja a Wojna Północna. Warszawa: Książka i Wiedza.

Krokosz, P. (2010). Rosyjskie siły zbrojne za Piotra I. Kraków: Wydawnictwo Arcana.

Lanckorońska, C. (ed.). (1964–1974). Res Polonicae ex Archivo Regni Daniae. Romae: Institutum Historicum Polonicum Romae.

Liisberg, B. (ed.). (1919). Danmarks søfart og søhandel fra de ældste tider til vore dage. Vol. 2. Copenhagen.

Lind, G. (1986). Den dansk-norske hær i det 18. århundrede. Optimering, modernisering og professionalisering. Historisk Tidsskrift 86(1): 26–72.

Lubas-Bartoszyńska, R. (2012). O Polsce i o Polakach w pozaantologijnych pismach osobistych cudzoziemców w XVIII i XIX wieku. Przestrzenie Teorii 17.

Maczak, A. (1995). Travel in Early Modern Europe. Cambridge: Polity Press.

Majewska, G. (2011). Szwedzkie elity w XVII i XVIII wieku o Polsce i jej mieszkańcach. In: B. Törnquist-Plewa (ed.). Polsk-skandinaviska möten. Lund: Centre for Language and Literature, Lund University, pp. 39–60.

Majewska, G. (2018). The Polish–Lithuanian commonwealth and its inhabitants during the Great Northern War in general Magnus Stenbock’s opinion. Studia Maritima 31: 135–154. http:// doi.org/10.18276/sm.2018.31-07 (accessed: 9.11.2021).

Mączak, A. (1982). Dania i Rzeczpospolita w dobie nowożytnej. Problemy i perspektywy badań porównawczych. Zapiski Historyczne: poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich 47(4): 167–180.

Mączak, A. (1998). Odkrywanie Europy: podróże w czasach renesansu i baroku. Gdańsk: Novus Orbis.

Mishkova, D. and B. Trencsényi. (2017). European regions and boundaries: A conceptual history. London: SAGE Publications.

Morfill, W. (1895). Review of En Rejse til Rusland under Tsar Pete, by J. Juel & G.L. Grove. The English Historical Review 10(40): 800–805. http://www.jstor.org/stable/548207 (accessed: 31.12.2020).

Møller, P.U. (1994). Reciprocal images: Russian culture in the mirror of travellers’ accounts (based on the Kollekolle Conference, Copenhagen, 2–5 December 1994). Oslo: Scandinavian University Press.

Møller, P.U. (1997). The Russians as seen by three Danish travellers in the first half of the eighteenth century: Juel, Æreboe, von Haven. Culture & History 14: 48–66.

Neumann, I. (1999). Uses of the Other. The ‘East’ in European Identity Formation. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.

Niewiara, A. (2006). Procesy kategoryzacyjne a kulturowe konstruowanie obrazu ‘innego’ (Moskwicin – Moskal – Rosjanin). In: A. de Lazari (ed.). Katalog wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Otwinowski, E. (1849). Dzieje Polski pod panowaniem Augusta II, 1696–1728. Kraków: nakładem i drukiem Józefa Czecha.

Papée, F. (1894, 1924). Historya miasta Lwowa w zarysie. Lwów: nakładem Gminy Król. Stoł. Miasta Lwowa, Gubrynowicz i Schmidt.

Paulli, R. (2011). Rasmus Æreboe i Dansk Biografisk Leksikon. https://biografiskleksikon.lex.dk/ Rasmus_%C3%86reboe (accessed: 10.11.2021).

Pepłowski, S. (1902). Cudzoziemcy w Galicji (1787–1841). Kraków: Spółka Wydawnicza Polska.

Poe, M. (1995). Foreign descriptions of Muscovy, an analytic bibliography of primary and secondary sources. Columbus, OH: Slavica.

Popiołek, B. (2002). Lwów w czasach Augusta II. In: K. Karolczak (ed.). Lwów: miasto, społeczeństwo, kultura: studia z dziejów Lwowa. Vol. 4. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Popiołek, B. (2011). Swoi i obcy w mentalności szlachcianek polskich przełomu XVII i XVIII. In: “Своё” и “Чужое” в культуре. Сборник статей и материалов всероссийской научной конференции с международным участием „Человек и мир человека” 20 мая 2010 года. Барнаул–Рубцовск: Издательство Алтайского университета, pp. 93–108.

Rabot, C. (1895). Pierre le Grand, d’après la correspondence de l’amiral danois Just Juel. Le Temps 2. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34431794k (accessed: 31.12.2020).

Radziwonka, R. (2019). Warszawa i jej mieszkańcy w czasach wielkiej wojny północnej (1700– 1721). Warszawa: Neriton.

Rambaud, A. (1894). Hors de France. Journal des Débats Politiques et Littéraires 1–2. http:// catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39294634r (accessed: 31.12.2020).

Rolle, M. (1895a). Z dziennika podróży duńskiego posła Justa von Juel (w roku 1711). Świat 8(4): 177–178.

Rolle, M. (1895b). Z dziennika podróży duńskiego posła Justa von Juel (w roku 1711). Świat 8(5): 203–204.

Rolle, M. (1895c). Z dziennika podróży duńskiego posła Justa von Juel (w roku 1711). Świat 8(6): 258–260, 278–282.

Rolle, M. (1908). Z minionych stuleci. Szkice historyczne i literackie. Lwów: Księgarnia Gubrynowicza i Schmidta.

Rolnik, D. (2002). Obraz Rosji i Rosjan w opiniach polskiej szlachty koronnej wschodnich Kresów Rzeczypospolitej w latach 1788–1793. Z dziejów stereotypu Rosji i Rosjan w Polsce doby nowożytnej. In: W. Bonusiak (ed.). Stereotypy narodowościowe na pograniczu. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Schab, S. (2008). ”Øjnene der ser...” Om berøringsflader mellem kulturer og om det eksotiske i en ”nær” udgave. Dansk (rejse)litteratur om Polen. In: C. Zilliacus (ed.). Gränser i nordisk litteratur (= IASS XXVI 2006). Åbo: Åbo Akademis förlag, pp. 652–660.

Schab, S. (2018). Palimpsest polski. Reprezentacje Polski i Polaków w duńskich relacjach podróżniczych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Schenk, F.B. (2002). Mental maps – The construction of geographic spaces in Europe since the Enlightenment. Geschichte Und Gesellschaft: Zeitschrift Für Historische Sozialwissenschaft 28(3): 493–514. https://doi.org/info:doi/ (accessed: 9.11.2021).

Slaski, K. (1974). Polsk-Danske Kulturelle Forbindelser I 16. Til 18. århundrede. Historie/ Jyske Samlinger 10 (januar). https://tidsskrift.dk/historiejyskesamling/article/view/39029 (accessed: 9.11.2021).

Struck, B. (2005). Terra Incognita, European Civilization, and Colonized Land. Poland in Mid-eighteenth Century to Mid-nineteenth Century German Travel Accounts. In: H. Schulz-Forberg (ed.). Unravelling Civilisation. European Travel and Travel Writing. Brussels: Peter Lang, pp. 154–179.

Ślaski, K. (1967). Polonica w zbiorach szwedzkich, norweskich i duńskich. Kwartalnik Historyczny 74(1): 111–116.

Ślaski, K. (1977). Tysiąclecie polsko-skandynawskich stosunków kulturalnych. Wrocław: Ossolineum.

Topsøe-Jensen, T.A. and E. Marquard. (1935). Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660–1814 og den Danske Søetat 1814–1932. Kobenhavn: H. Hagerup. VA XI, Tyske Kancelli II, p. 280 TKUA, Speciel del, Rusland.

Vuillaume, M. (1895). Pour les ivrognes. Le Radical 1. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/ cb32847124t (accessed: 31.12.2020).

Weilbach, F. (1933). Frederik IV.s Italiensrejser. København: Levin & Munksgaard.

Wilder, J. (1959). Okiem cudzoziemca. Ze wspomnień cudzoziemców o dawnej Polsce. Warszawa: Arkady.

Wimmer, J. (1956). Wojsko Rzeczypospolitej w dobie wojny północnej (1700–1717). Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.

With, C. (1894). Entry: Just Juel. Dansk Biografisk Leksikon. Vol. 8. Kjobenhavn: Gyldendalske oghandels Forlag (F. Hegel & Son).

Wolff, L. (1996). Inventing Eastern Europe, the map of civilization on the mind of the Enlightenment. London: Stanford University Press.

Zubrzycki, D. (1844). Kronika miasta Lwowa. Lwów: nakładem autora.

Агеева, О. (2003). Петровский Петербург глазами иностранцев. Отечественная история 3: 3–13.

Возгрин, В. (1973). Документы Датского Государственного архива по истории России. Советские архивы 5: 102–105.

Возгрин, В. (1975). Заключение русско-датского наступательного союзного договора 1709 года. Исторические записки 93: 309–327.

Возгрин, В. (1982). Сведения о России ХVI–ХVIII вв. в переписке датских послов. Археографический ежегодник 148–151.

Возгрин, В. (1986). Россия и европейские страны в годы Северной войны (история дипломатических отношений в 1697–1710 гг.). Ленинград: Наука.

Крикун, М. (1993). Адміністративно-територіальний устрій Правобережної України в ХV–VІІІ ст. Кордони воєводств у світлі джерел. Київ: Інститут української археографії.

Крикун, М. (2012). Воєводства Правобережної України у ХVI–ХVIII століттях. Львів: УКУ.

Мацевко, І., М. Мудрий (упоряд). (2016). У ратуші міста Львова… Від бурмистрів до міських голів. Львів: Галицька видавнича спілка.

Наливайко, Д. (2008). Україна очима Заходу. Київ: Основи.

Січинський, В. (1936). Данський посол про Козацьку Україну і Московщину. Літопис Червоної Калини. Львів: Червона Калина.

Шелухин, С. (1936–1937). Україна – назва нашої землі з найдавніших часів. Прага: Нова Україна.

Щербачев, Ю. (1900). Записки Юста Юля датскаго посланника при Петре Великом (1709–1711). Москва: Университетская типография.

Opublikowane

2021-12-22 — zaktualizowane 2021-12-22

Jak cytować

Papa, I. (2021). Vejen over Lemberg: A Dane’s Impressions of Lemberg/Lviv in 1711: Just Juel and His Travels through the Polish–Lithuanian Commonwealth. Studia Scandinavica, 25(5), 63–73. https://doi.org/10.26881/ss.2021.25.04

Numer

Dział

Literatura i kultura