Polityka kryminalna a model kurateli sądowej

Autor

  • dr hab. Wojciech Zalewski Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2020.3.03

Słowa kluczowe:

kuratela, probacja, polityka kryminalna

Abstrakt

Autor poddaje analizie związki między polityką kryminalną a modelem kurateli w perspektywie historycznej. Podstawową tezą pracy jest rozejście się założeń leżących u fundamentu modelu kurateli probacyjnej z represyjną polityką kryminalną prowadzoną współcześnie. Brak spójności prowadzi do zagrożeń funkcjonalnych i aksjologicznych. Nadziei na zmianę sytuacji upatrywać należy w kryzysie populizmu penalnego i zmianach prawnych z tym związanych, dokonywa- nych zwłaszcza w USA.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Augustus J., A Report of the Labors of John Augustus, for the Last Ten Years, in Aid of the Unfortunate, Boston 1852, reprint [w:] John Augustus, First Probation Officer, przedm. S. Glueck, New York: National Probation Association 1939.

Bałandynowicz A., Probacyjny model kurateli sądowej w Polsce, „Probacja” 2009, nr 3–4.

Beyens K., The new generation of community penalties in Belgium: More is less... [w:] Community

Punishment. European perspectives, red. G. Robinson, F. McNeill, London – New York 2016. Bojarski M., Giezek J., Sienkiewicz Z., Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2004.

Crews G., Gillespie W., A Brief History of Corrections in America [w:] eidem, S. Stanko, Living in Prison. A History of the Correctional System with an Insider’s View, Westport–Connecticut–London 2004.

Décarpes P., Practices and Übergangsmanagement in Germany: State of Play and Challenges [w:]

Understanding Penal Practice, red. I. Durnescu, F. McNeill, London – New York 2014.

Feeley M., Simon J., The new penology: notes on the emerging strategy of corrections and its implications, „Criminology” 1992, vol. 30, no. 4.

Grawert A., Lau T., How the FIRST STEP Act Became Law – and What Happens Next, Brenner Center

for Justice, January 4, 2019 https://www.brennancenter.org [dostęp: 7.05.2020].

Grünhut M., Probation in Germany, „The Howard Journal of Crime and Justice” 1952, vol. VIII. Hamai K., Villé R., Harris R., Hough M., Zvekic U., Probation Round the World: A Comparative Study, London – New York 2005.

Herzog-Evans M., What’s in a name: Penological and institutional connotations of probation officers’ labelling in Europe, „EuroVista” 2012, vol. 2.3.

Jedynak T., Stasiak K., Komentarz do ustawy o kuratorach sądowych, Warszawa 2008.

Kröger W., Buergenthal T., The Meeting of Two Police Ideas. Anglo-German Experiments in West

Germany, „The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science” 1960, vol. 51, no. 2. Kury H., Sato M., Volunteers in the Probation Service: A Comparison between Germany and Japan

[w:] Understanding Penal Practice, red. I. Durnescu, F. McNeill, London – New York 2014. Makarewicz J., Prawo karne. Wykład porównawczy z uwzględnieniem prawa obowiązującego

w Rzeczpospolitej Polskiej, Lwów–Warszawa 1924.

McNeill F., Pervasive Punishment: Making Sense of Mass Supervision, Bingley 2019.

Miśta G., Obciążenie zadaniami polskich kuratorów sądowych dla dorosłych na tle europejskich służb probacyjnych [w:] Współczesne wyzwania kurateli sądowej w Polsce, red. A. Kwieciński, Wrocław 2019.

Monahan J., Skeem J., Lowenkamp Ch., Age, Risk Assessment, and Sanctioning: Overestimating the

Old, Underestimating the Young, „Law and Human Behavior” 2017, no. 2.

Morczek A.L., Truth‐in‐Sentencing Laws [w:] The Encyclopedia of Corrections, red. Kent R. Kerley, 2017.

Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli. Wykonywanie obowiązków przez kuratorów sądowych, Warszawa 2018, https://www.nik.gov.pl/plik/id,17871,vp,20456.pdf [dostęp:7.05.2020].

Panzarella R., Theory and Practice of Probation Bail in the Report of John Augustus,„Federal Probation” 2002, nr 3. 56 Wojciech Zalewski

Peršak N., Beyond Procedural Justice: Some Neglected Aspects of Legitimacy of Criminal Law, Policy and Justice [w:] Legitimacy and Trust in Criminal Law, Policy and Justice, Norms, Procedures, Outcomes, red. idem, London – New York 2014.

Pratt J., Penal populism, London – New York 2007.

Robinson G., Three narratives and a funeral Community punishment in England and Wales [w:]

Community Punishment. European perspectives, London – New York 2016.

Skowroński B., Probacja. Teoria i metodyka, Warszawa 2018.

Skupiński J., Warunkowe skazanie, Warszawa 1992.

Stańdo-Kawecka B., Polityka karna i penitencjarna między punitywizmem a menedżeryzmem, Warszawa 2020.

Stępniak P., Modele kurateli sądowej po roku 2001 w świetle badań empirycznych, „Archiwum Kryminologii” 2010, t. 32.

Stępniak P., Resocjalizacja (nie)urojona. O zawłaszczaniu przestrzeni penitencjarnej, Warszawa 2017.

Szewczyk M., Kara ograniczenia wolności [w:] Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie. System

prawa karnego, red. M. Melezini, t. 6, Warszawa 2010.

Szewczyk M., Kara pracy na cele społeczne. Na tle rozważań o przestępstwie i karze. Studium prawnoporównawcze, Kraków 1996.

Tonry M., Legal and Ethical Issues in the Prediction of Recidivism, „Federal Sentencing Reporter” 2014, vol. 26, no. 3.

Urban B., Stanik J.M., Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna, Warszawa 2008.

US: Private Probation Harming the Poor, Programs Shift Costs to Offenders, https://www.hrw.org/

news/2018/02/20/us-private-probation-harming-poor [dostęp: 7.05.2020]. Witkowska-Paleń A., Model kurateli sądowej w Polsce i jego przemiany, „Roczniki Nauk Społecznych” 2005, z. 1.

Wójcik D., Stosowanie w postępowaniu karnym narzędzi diagnostyczno-prognostycznych służą-

cych oszacowaniu ryzyka, „Prawo w działaniu. Sprawy karne” 2013, t. 16.

Zalewski W., Kara ograniczenia wolności w systemie środków reakcji karnej. Rozważania aksjologiczne i polityczno-kryminalne, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 2016, t. 40.

Zalewski W., Prywatne więzienie – szanse i zagrożenia [w:] Misja służby więziennej a jej zadania wo- bec aktualnej polityki karnej i oczekiwań społecznych, red. W. Ambrozik, H. Machel, P. Stępniak, Poznań–Gdańsk–Warszawa 2008.

Zalewski W., „Humanizacja wymiaru sprawiedliwości”, czyli o roli kuratora sądowego w realizacji sprawiedliwości naprawczej. Czy konieczna jest reforma polskiego systemu? [w:] Kuratela sądowa w Polsce. Analiza systemu. Księga pamiątkowa dedykowana śp. doktorowi Tadeuszowi Jedynakowi, red. K. Stasiak, Gdańsk 2017.

Zalewski W., Ocena ryzyka w kryminologii – zarys problematyki [w:] Pojęcie ryzyka a przestępczość

ubezpieczeniowa, red. idem, Sopot 2018.

Zalewski W., Policja – w poszukiwaniu optymalnego modelu [w:] Doprawdy litość to zbrodnia: księ- ga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Bogusława Sygita, red. B. Hołyst, J. Duży, P. Grzegorczyk, Z. Wardak, D. Wąsik, Łódź 2018.

Pobrania

Opublikowane

2020-09-11

Jak cytować

Zalewski, W. (2020). Polityka kryminalna a model kurateli sądowej. Gdańskie Studia Prawnicze, (3(47)/2020), 43–57. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.3.03