Jurysdykcja i prawo właściwe w sprawie dotyczącej uchwały wspólnoty mieszkaniowej zobowiązującej jej członków do zapłaty kosztów utrzymania części wspólnych

Autor

  • Arkadiusz Wowerka Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2022.1.08

Słowa kluczowe:

jurysdykcja szczególna w sprawach dotyczących umowy, ciążące na współwłaścicielach zobowiązanie do wnoszenia określonych w uchwale zgromadzenia ogólnego współwłaścicieli nieruchomości corocznych składek na poczet budżetu wspólnoty, uchwała zgromadzenia ogólnego współwłaścicieli nieruchomości dotycząca kosztów utrzymania części wspólnych, prawo właściwe dla zobowiązań umownych, pojęcie umowy o świadczenie usług

Abstrakt

Glosa dotyczy wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie C-25/18 Brian Andrew Kerr przeciwko Pavlowi Postnovowi i Natalii Postnovej. W wyroku tym Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że w sytuacji gdy zobowiązanie do zapłaty wynika z uchwały zgromadzenia ogólnego współwłaścicieli budynku wielomieszkaniowego nieposiadającego osobowości prawnej i ustanowionego specjalnie na mocy ustawy w celu wykonywania niektórych praw, przyjętej przez większość członków wspólnoty mieszkaniowej, lecz wiążącej wszystkich jej członków, spór dotyczący owego zobowiązania do zapłaty należy uznać za należący do zakresu pojęcia „spraw dotyczących umowy” w rozumieniu art. 7 pkt 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych. Ponadto, TS stwierdził, że spór dotyczący wynikającego z uchwały ogólnego zgromadzenia współwłaścicieli budynku mieszkalnego zobowiązania do zapłaty kosztów utrzymania części wspólnych tego budynku, należy uznać za spór dotyczący umowy o świadczenie usług w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I). Autor poddaje krytycznej analizie powyższe rozstrzygnięcie w obu aspektach.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Batrholome F., Die Entwicklung des Wohnungseigentumsrechts, NJW 2021, Heft 30.

Coester-Waltjen C., Einige Überlegungen zum Gebot der übergreifender systematischen Auslegung nach Erwägungsgrund 7 Rom I-VO, IPRax 2020, Heft 5.

Doliwa A., Uwagi o zakresie zdolności prawnej wspólnoty mieszkaniowej (na tle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2015 r. I CSK 312/14), „Studia prawnicze. Rozprawy i Materiały” 2016, nr 1.

Gerner-Beuerle C., Mucciarelli F.M., Schuster E., Siems M., Making the Case for a Rome V Regulation on the Law Applicable to Companies, Law Working Paper 2020, no 549, October 2020, https:// ssrn.com/abstract=3720574 [data dostępu: 8.02.2022].

Gorczyński G., W poszukiwaniu kryterium rozgraniczającego zakres zastosowania statutu personalnego i statutu kontraktowego, PPPM 2009, t. 4.

Kappus A., Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz, NJW 2020, Heft 50.

Klyta W., Spółki kapitałowe w prawie prywatnym międzynarodowym, Kraków 2002.

Mansel H.-P., Thorn K., Wagner R., Europäisches Kollisionsrecht 2018:Endspurt!, IPrax 2019, Heft 2.

Martiny D., Internationales Handels- und Gesellschaftsrecht. Rom I-VO. Art. 1 [w:] Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 13, Internationales Privatrecht II. Internationales Wirtschaftsrecht. Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (Art. 50-253), red. J. v. Hein, München 2020, 8. Auflage 2021, beck-online.

Martiny D., Internationales Handels- und Gesellschaftsrecht. Rom I-VO. Art. 4 [w:] Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 13, Internationales Privatrecht II.

Internationales Wirtschaftsrecht. Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (Art. 50-253), red. J. v. Hein, München 2020, 8. Auflage 2021, beck-online.

Pfeiffer T., Internationale Zuständigkeit für Beitragsanspruche der Wohnungseigentümergemeinschaft, LMK 2019, 421945, beck online.

Schwartze A., Konzentration der Verfahren in Wohnungseigentumssachen am Ort der Liegenschaft auch bei Zahlungsklagen gegen Wohnungseigentümer auch im Ausland, ZWE 2019, beck- -online.

Sołtysiński S., Prawo właściwe dla spółek prawa handlowego, „Rejent” 2001.

Szydło M., Statut personalny osób prawnych w projekcie nowej ustawy – prawo prywatne międzynarodowe, KPP 2007, z. 1.

Thomale A., Die international-privatrechtliche Behandlung von Wohnungseigentümergemeinschaften, IPRax 2020, Heft 1.

Wowerka A., Zakres zastosowania statutu personalnego spółki, Warszawa 2019.

Wowerka A., Pojęcie osoby prawnej w prawie prywatnym międzynarodowym [w:] Problemy prawa prywatnego i publicznego w pierwszych dekadach XXI wieku. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Ciszewskiemu, GSP 2016, t. 36.

Wowerka A., „Uznanie” w międzynarodowym prawie spółek w świetle unijnej swobody przedsiębiorczości [w:] Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego, red. J. Kruczalak- -Jankowska, Warszawa 2013.

Pobrania

Opublikowane

2022-03-15

Jak cytować

Wowerka, A. (2022). Jurysdykcja i prawo właściwe w sprawie dotyczącej uchwały wspólnoty mieszkaniowej zobowiązującej jej członków do zapłaty kosztów utrzymania części wspólnych. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(53)/2022), 123–138. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.1.08