Prawo właściwe dla płatności dokonanej przez osobę trzecią w wykonaniu umownego zobowiązania do zapłaty podważanej w ramach postępowania upadłościowego jako czynność dokonana z pokrzywdzeniem ogółu wierzycieli

Autor

  • Arkadiusz Wowerka Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2022.2.11

Słowa kluczowe:

upadłość, międzynarodowe prawo upadłościowe, zaskarżanie czynności upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli, płatność dokonana przez osobę trzecią w wykonaniu zobowiązania umownego, prawo właściwe, lex concursus, lex contractus

Abstrakt

W niniejszej glosie autor omawia wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie C-73/20, ZM, jako syndyk masy upadłości spółki Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH, przeciwko E.A. Frerichsowi. Orzeczenie to dotyczy płatności dokonanej przez osobę trzecią w wykonaniu zobowiązania umownego i kwestionowanej w ramach postępowania upadłościowego jako czynność dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli upadłościowych. W wyroku tym Trybunał słusznie stwierdził, że art. 13 rozporządzenia nr 1346/2000 należy interpretować w ten sposób, że prawo właściwe dla umowy ma zastosowanie również do płatności dokonanej przez osobę trzecią w wykonaniu umownego zobowiązania do zapłaty ciążącego na jednej ze stron umowy, gdy w ramach postępowania upadłościowego zapłata ta jest podważana jako czynność dokonana z pokrzywdzeniem ogółu wierzycieli. Autor aprobuje rozstrzygnięcie Trybunału zarówno co do tezy, jak i uzasadnienia.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Dahl M., Taras R., Anfechtung – vertragserfüllender Drittzahlung anwendbares Recht, NJW-Spezial 2021.

Finkelmeier M., Anwendbares Recht bei Anfechtung der Zahlung im Rahmen eines Insolvenzverfahrens, NZI 2021.

Kindler P., “EuInsVO Art. 7. Anwendbares Recht” [w:] Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch BGB. Band 13.

Internationales Privatrecht II. Internationales Wirtschaftsrecht. Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (Art. 50–253), ed. J. v. Hein, 8.

Auflage 2021, Verlag C.H. Beck München 2020 (beck-online).

Kindler P., “EuInsVO Art. 16. Benachteiligende Handlungen” [w:] Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch BGB. Band 13.

Internationales Privatrecht II. Internationales Wirtschaftsrecht. Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (Art. 50–253), ed. J. v. Hein, 8.

Auflage 2021, Verlag C.H. Beck München 2020 (beck-online).

Majkowska-Szulc S., Wowerka A., „Jurysdykcja szczególna dla skargi pauliańskiej – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 4.10.2018 r., C-337/17, Feniks sp. z o.o. przeciwko Azteca Products & Services SL”, EPS 2019, nr 3.

Mankowski P., Insolvenzrecht: Anwendbares Recht bei Anfechtung der Zahlung im Rahmen eines Insolvenzverfahrens, EuZW 2021.

Thole Ch., Anmerkung zu BGH, Beschl. v. 23. 1.2020 – IX ZR 94/19, NZI 2020.

Wowerka A., „Jurysdykcja sądów państwa wszczęcia postępowania upadłościowego dla opartego na upadłości powództwa o stwierdzenie bezskuteczności czynności prawnej upadłego dłużnika – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 14.11.2018 r., C-296/17, Wiemer & Trachte GmbH w upadłości likwidacyjnej przeciwko Zhanowi Ovedowi Tadzherowi”, EPS 2020, nr 2.

Wowerka A., „Prawo właściwe dla zaskarżania czynności prawnych w związku z upadłością w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego”, GSP-PO 2016, nr 1.

Opublikowane

2022-06-15

Jak cytować

Wowerka, A. (2022). Prawo właściwe dla płatności dokonanej przez osobę trzecią w wykonaniu umownego zobowiązania do zapłaty podważanej w ramach postępowania upadłościowego jako czynność dokonana z pokrzywdzeniem ogółu wierzycieli. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(54)/2022), 133–142. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.2.11