Problemy przekładu wybranych elementów komparycji polskich i niemieckich orzeczeń sądowych

Autor

  • Łukasz Iluk Katowice

Słowa kluczowe:

tłumaczenie tekstów prawnych, przekład funkcjonalny, formuły skonwencjonalizowane

Abstrakt

Niniejszy artykuł ma na celu pokazanie problematyki przekładu wybranych elementów komparycji polskich i niemieckich orzeczeń sądowych. Problematyka ta jest związana z trwającym w teorii translacji sporem dotyczącym stosowania strategii przekładu formalnego lub funkcjonalnego. W pracy zaprezentowano przykłady błędnego przekładu wybranych formuł skonwencjonalizowanych, dokonano ich analizy prawnej i językowej i po omówieniu przyczyny ich niewłaściwej translacji zaproponowano ich prawidłowe brzmienie.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bader, Johann et all. (2011): Verwaltungsgerichtsordnung. Heidelberg.

Bruns, Rudolf (1975): Verfahren und Verfahrensrechtssatz. W: Erhard Bökelmann / Wolfram Henckel / Günther Jahr (red.): Festschrift für Friedrich Weber zum 70. Geburtstag. Berlin, 113–124.

Dahlmanns, Karsten, Kubacki, Artur Dariusz (2014): Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów? [Wie sind beglaubigte Urkundenübersetzungen anzufertigen?]. Chrzanów.

Geiger, Ingmar (2007): Industrielle Verhandlungen: Empirische Untersuchungen von Verhandlungsmacht und ‑interaktion in Einzeltransaktion und Geschäftsbeziehung. Berlin.

Groot de, Gérard‑Réne (1990): Die relative Äquivalenz juristischer Begriffe und deren Folge für mehrsprachige juristische Wörterbücher. W: Marcel Thelen & Barbara Lewandowska‑Tomaszczyk (red.): Translation and Meaning, part 1. Maastricht, 122–128.

Groot de, Gérard‑Réne (2002): Rechtsvergleichung als Kerntätigkeit bei der Übersetzung juristischer Terminologie. W: Ulricke Hass‑Zumker (red.) Sprache und Recht. Berlin–New York, 222–239.

Helbig, Gerhard / Buscha, Joachim (200115): Deutsche Grammatik. Leipzig.

Iluk, Jan (2012): Terminologia prawna i prawnicza z perspektywy interlingwalnej [Rechtsterminologie aus interlingualer Perspektive]. W: Studia Linguistica XXXI, 7–21.

Iluk, Łukasz (2014): Pole terminologiczne jako instrument konfrontacji leksyki prawnej dla celów leksykograficznych i translacyjnych [Terminologisches Feld als Vergleichsinstrument juristischer Lexik für lexikographische und Translationszwecke]. W: Studia Translatorica 5, Wrocław–Dresden, 37–48.

Kielar, Barbara (2007): Wiedza specjalistyczna tłumacza – na przykładzie tekstów prawnych [Das Fachwissen des Übersetzers – am Beispiel juristischer Texte]. W: Języki Specjalistyczne 7. Teksty specjalistyczne jako nośniki wiedzy fachowej. Warszawa, 19–33.

Kielar, Barbara (2010): Drogi i bezdroża tłumaczenia tekstów prawnych [Wege und Irrwege der Übersetzung juristischer Texte]. W: Publikacja jubileuszowa III. Lingwistyka stosowana – języki specjalistyczne – dyskurs zawodowy. Warszawa, 131–147.

Kielar, Barbara (2013): Zarys translatoryki [Einführung in die Translatorik]. Warszawa.

Kierzkowska, Danuta (2002): Tłumaczenie prawnicze. Warszawa.

Kjaer Anne Lise, (1992): Normbedingte Wortverbindungen in der juristischen Fachsprache (Deutsch als Fremdsprache). W: Fremdsprache Lehren und Lernen, vol. 21, 46–64.

Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. (1993) Berlin i in. Pommer, Sieglinde (2006): Rechtsübersetzung und Rechtsvergleichung. Translatorische Fragen zur Interdisziplinarität. Frankfurt/M.

Sandrini, Peter (1996): Terminologiearbeit im Recht / Deskriptiver begriffsorientierter Ansatz vom Standpunkt des Übersetzers. Wien.

Sandrini, Peter (2009): Der transkulturelle Vergleich von Rechtsbegriffen. W: Susan Šarčević (red.): Legal Language in Action: Translation, Terminology, Drafting and procedural Issues. Zagreb 151–165 (online 15.03.2015).

Stolze, Radegundis (1999): Expertenwissen des juristischen Fachübersetzers. W: Peter Sandrini (red.): Übersetzen von Rechtstexten – Fachkommunikation im Spannungsfeld zwischen Rechtsordnung und Sprache. Tübingen, 45–62.

Šarčević, Susan (1997): New Approach to legal Translation. The Hague.

Zifonun, Gisela i in. (1997) Grammatik der deutschen Sprache. Berlin–New York, T. 3.

Pobrania

Opublikowane

2015-09-15

Jak cytować

Iluk, Łukasz. (2015). Problemy przekładu wybranych elementów komparycji polskich i niemieckich orzeczeń sądowych. Studia Germanica Gedanensia, (33), 258–269. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1428