AnAlySE jako narzędzie stymulujące rozwój refleksyjności i refleksji nauczyciela dotyczącej codzienności szkolnej

Autor

  • Joanna Szymczak Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

DOI:

https://doi.org/10.26881/pwe.2018.42.11

Słowa kluczowe:

codzienność edukacyjna, refleksyjność, refleksja, analiza, budowanie bycia nauczycielem

Abstrakt

Educational situation analysis sheet (AnAlySE) was used as a tool while working with university students of early education. The work with AnAlySe was monitored in order to answer the question of its meaning in developing the ability to reflect on the everyday educational reality. The observation of students’ proceedings, the interviews with them and the analysis of their work lead to the conclusion that the sheet constitutes a specific space for obtaining knowledge and developing certain skills in teacher’s both individual and group work. It fosters developing the ability to learn “with” others and “from” others “in” and “from” the everyday educational reality.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Andreson L. (2014), Autoetnografia analityczna. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, Tom X Numer 3.

Berger P.L., Luckmann T. (2010), Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Berner H. (2006), Współczesne kierunki pedagogiczne. W: B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu. Tom 1. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne.

Blumer H. (2007), Interakcjonizm symboliczny. Kraków, Zakład Wydawniczy NOMOS.

Bruner J. (2006), Kultura edukacji. Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawnictw Prac Naukowych UNIVERSITAS.

Clark C. M, Rossiter M. (2008), Narrative Learning in Adulthood. „New Directions for Adult & Continuing Education”, 119.

Denzin N.K., Lincoln Y.S. (2009), Wprowadzenie. Dziedzina i praktyka badań jakościowych. W: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych. Tom 1. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dewey J. (1988), Jak myślimy? Warszawa, „Książka i Wiedza”.

Dróżka W. (2012), Dylematy jakości nauczyciela wobec zmienności kulturowo-społecznego kontekstu jego pracy. W: B.D. Gołębniak, H. Kwiatkowska (red.), Nauczyciele. Programowe (nie) przygotowanie. Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Filipiak E. (2012), Rozwijanie zdolności uczenia się. Z Wygostkim i Brunerem w tle. Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Filipiak E. (2011), Z Wygotskim i Brunerem w tle: Słownik pojęć kluczowych. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Filipiak E. (2008), Uczenie się w klasie szkolnej w perspektywie socjokulturowej. W: E. Filipiak (red.), Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty i problemy. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Filipiak E. (2002), Konteksty rozwoju aktywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Bydgoszcz, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.

Gergen K.J. (2009), Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Giddens A. (2003), Stanowienie społeczeństwa. Poznań, Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Goodman N. (1997), Jak tworzymy świat. Warszawa, Fundacja Aletheia.

Goffman E. (2012), Rytuał interakcyjny. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Goffman E. (2008), Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa, Wydawnictwo Aletheia.

Hejnicka-Bezwińska T. (2008), Pedagogika ogólna. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Husserl E. (1990), Idea fenomenologii. Pięć wykładów. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kozielecki J. (1995), Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa, Wydawnictwo „Żak”.

Langer E.J. (1993), Problemy uświadamiania. Konsekwencje refleksyjności i bezrefleksyjności. W:T. Maruszewski (red.), Poznanie. Afekt. Zachowanie. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lemańska-Lewandowska E. (2013), Nauczyciele a dyscyplina w klasie szkolnej. Przekonania –Strategie – Kierunki zmian. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Maciuszek J. (2013), Automatyzmy i bezrefleksyjność w kontekście wpływu społecznego. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mizerek H. (2015), Evidence-Based Practice in Education: Premises, Dilemmas, Prospects. “Forum Oświatowe”, 27(2).

Schütz A. (2008), O wielości światów. Kraków, Zakład Wydawniczy NOMOS.

Shank M.J. (2006), Teacher storytelling: A means for creating and learning within collaborative space. „Teaching and Teacher Education”, 22.

Szymczak J. (2017c), Co się dzieje w umysłach nauczycieli, kiedy myślą o pracy z uczniami. „Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja”, 3(79).

Szymczak J. (2017b), Typologia nauczycielskiej refleksji dotyczącej pracy z uczniami. „Problemy Wczesnej Edukacji”, 3(38).

Szymczak J. (2017a), Refleksja nauczycieli wczesnej edukacji dotycząca pracy z uczniami (w perspektywie badań rekonstrukcyjnych). Studium teoretyczno-metodologiczne. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Szymczak J. (2015a), Model rozwijania refleksyjności u (przyszłych) nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – założenia, istota, motywy konstruowania i nadawania mu wymiaru praktycznego. „Problemy Wczesnej Edukacji”, 1(28).

Szymczak J. (2015b), (Współ)bycie/(współ)stawanie się refleksyjnym nauczycielem i uczniem. Portfolio oraz feedback jako strategie działania ku refleksyjności. W: E. Filipiak (red.), Nauczanie rozwijające we wczesnej edukacji według Lwa S. Wygotskiego. Od teorii do zmiany w praktyce (s. 181–202). Bydgoszcz, Agencja Reklamowo-Wydawnicza ArtStudio.

Tripp D. (1996), Zdarzenia krytyczne w nauczaniu. Kształtowanie profesjonalnego osądu. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Zybertowicz A. (1995), Przemoc i poznanie. Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy. Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Pobrania

Opublikowane

2018-09-30

Jak cytować

Szymczak, J. (2018). AnAlySE jako narzędzie stymulujące rozwój refleksyjności i refleksji nauczyciela dotyczącej codzienności szkolnej. Problemy Wczesnej Edukacji, 42(3), 103–112. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.42.11