Uczeń zdolny w perspektywie dyskursu produkcyjnego. W stronę krytycznej rewizji pedagogiki zdolności

Słowa kluczowe: uczeń zdolny, pedagogika zdolności, neoliberalizm, analiza dyskursu

Abstrakt

In this article, I will attempt to outline the “production discourse of giftedness” as currently dominant in the global culture of education and related to its neo-liberal roots. Presented considerations employ the critical perspective of discourse analysis and at the same time are inspired by post-Foucaultian approach developed within the field of social sciences, which reveals institutional regimes of practices related to the shaping of expert knowledge, i.a. in the domain of gifted education.

Bibliografia

Bieluga K. (2003), Nauczycielskie rozpoznawanie cech inteligencji i myślenia twórczego. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Boni M. (red.) (2009), Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. Warszawa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Borland J.H. (2003), The Death of Giftedness. Gifted education without gifted children. In: J.H. Borland (ed.), Rethinking Gifted Education. New York-London, Teachers College Press.

Borland J.H. (2005), Gifted education without gifted children. The case for no conception of Giftedness. In: R.J. Sternberg, J.E. Davidson (eds.), Conceptions of Giftedness. New York, Cambridge University Press.

Council of Europe (1994), Education for Gifted Children. Parliamentary Assembly Recommendation 1248. http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=15282&lang=en (20.09.2018).

Dai, D.Y. (2009), Essential Tensions Surrounding the Concept of Giftedness. In: L. V. Shavinina (ed.), International Handbook on Giftedness. Dordrecht, Springer.

David H. (2012), Gifted Education in Middle East. In: E. Shaunessy-Dedrick, M. Foley Nicpon (eds.), APA Handbook of Giftedness and Talent. Washington D.C., APA Books.

Davidson J.E. (2009), Contemporary Models of Giftedness. In: L.V. Shavinina (ed.), International Handbook on Giftedness. Dordrecht, Springer.

EESC (2013), Opinion of the European Economic and Social Committee on “Unleashing the potential of children and young people with high intellectual abilities in the European Union” 2013/C76/01, Official Journal of European Union, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.076.01.0001.01.ENG (21.08.2018).

Eurydice (2006), Specific Educational Measures to Promote all Forms of Giftedness at School in Europe Working Document. http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/eurydice/Specific_measures_giftedness_EN.pdf (21.08.2018).

Fairclough N. (2003), Analyzing discourse: Textual analysis for social research. London, Routledge.

Farson R. (1992), O wynalezieniu dzieci. W: K. Blusz (red.), Edukacja i wyzwolenie. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Foucault M. (1977), Archeologia wiedzy. Warszawa, PIW.

Foucault M. (1993), Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Warszawa, Aletheia.

Foucault M. (2009), O archeologii nauk. W odpowiedzi Kołu epistemologicznemu. W: L. Rasiński (red.), Język, dyskurs, społeczeństwo. Warszawa, PWN.

Gallagher, J., Harradine, C., Coleman, M. (1997), Challenge or boredom: Gifted students’ view on their schooling. “Roeper Review”, 3 (19).

Goings, R.B., Ford, D.Y. (2018), Investigating the intersection of poverty and race in gifted education journals: 15-year analysis. “Gifted Child Quarterly”, 1 (62).

Grant B.A., Piechowski M.M. (2009), Theories and the Good: Toward Child-Centered Gifted Education. “Gifted Child Quarterly”, 4 (43).

Ibata-Arens K. (2012), Race to the Future: Innovations in gifted and enrichment education in Asia, and implications for the United States. “Administrative Sciences”, 1 (2).

Kessen W. (1979), The American child and other cultural inventions. “American Psychologist”, 10 (34).

Klus-Stańska D. (2000), Konstruowanie wiedzy w szkole. Olsztyn, Wydawnictwo UWM.

Limont, W. (2004), Wprowadzenie. W: W. Limont (red.), Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Limont W. (2008), Model struktur zdolności kierunkowych i jego implikacje teoretyczne i Praktyczne. W: W. Limont, J. Cieślikowska, J. Dreszer (red.), Zdolności. Talent. Twórczość. T.I. Toruń, Wydawnictwo UMK.

Margolin L. (1996), A pedagogy of privilege. “Journal for the Education of the Gifted”, 1 (19).

OECD (2006), Personalizing Education. http://www.oecd.org/education/school/personalisingeducation.htm (12.05.2018).

Potulicka E., Rutkowiak J. (2010), Neoliberalne uwikłania edukacji, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Raport o kapitale intelektualnym Polski. Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2008.

Reichenberg A., Landau E. (2009), Families of Gifted Children. In: L.V. Shavinina (eds.), International Handbook on Giftedness. Dordrecht, Springer.

Roeper, A. (1982), How the gifted cope with their emotions. “Roeper Review”, 2 (5).

Sapon-Shevin M. (2003), Equity, Excellence, and School Reform. Why Is Finding Common Ground So Hard? In: J.H. Borland (ed.), Rethinking gifted education. New York, Teachers College Press.

Silverman L.K. (1999). Characteristics of gifted children. In: P.M.H. Atwater, Children of the new millennium. New York, Three Rivers Press.

Silverman L.K. (1997), The construct of asynchronous development. “Peabody Journal of Education”, 3–4 (72).

Strenberg R.J., Davidson J.E. (eds.) (2005), Conceptions of Giftedness. New York, Cambridge University Press.

Tomlinson, C. (1996), Good teaching for one and all. Does gifted education have an instructional identity? “Journal for the Education of the Gifted”, 2 (20).

UNESCO (1998), Educating students with high ability. http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001383/138328e.pdf, 5.09.2018.

Opublikowane
2018-12-31
Jak cytować
Męczkowska-Christiansen, A. (2018). Uczeń zdolny w perspektywie dyskursu produkcyjnego. W stronę krytycznej rewizji pedagogiki zdolności. Problemy Wczesnej Edukacji, 43(4), 30-38. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.43.03