Uczeń zdolny w perspektywie dyskursu produkcyjnego. Część II: Świat szkoły

Autor

  • Astrid Męczkowska-Christiansen Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
  • Kamila Zdanowicz-Kucharczyk Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

DOI:

https://doi.org/10.26881/pwe.2019.47.05

Słowa kluczowe:

uczeń zdolny, pedagogika zdolności, produkcyjny dyskurs ucznia zdolnego

Abstrakt

The paper is a continuation and, at the same time, an empirical illustration of considerations regarding the production discourse of a talented student with neoliberal provenance (Męczkowska-Christiansen 2018). The presented analyses are embedded in the perspective of critical discourse analysis and include insight into selected school practices of meeting the challenges of gifted education. They used a variety of data, including document analysis and narrative interviews. As a result of the analyses, the school strategies for “dealing” with talented students were highlighted, emphasizing their exploitative dimension.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

APA (2017), Top 20 Principles From Psychology For Prek – 12 Creative, Talented, And Gifted Students’ Teaching And Learning. http://www.apa.org/ed/schools/teaching-learning/top-twentyprinciples.asp, 15.09.2018.

Borland J.H. (2003), The Death of Giftedness: Gifted education without gifted children. W: J.H. Borland (ed.), Rethinking Gifted Education. New York–London, Teachers College Press.

Borland J.H. (2005), Gifted education without gifted children. The case for no conception of Giftedness. W: R.J. Sternberg, J.E. Davidson (eds.), Conceptions of Giftedness. New York, Cambridge University Press.

Dai D.Y. (2009), Essential Tensions Surrounding the Concept of Giftedness. W: L.V. Shavinina (ed.), International Handbook on Giftedness. Dordrecht, Springer.

Foucault M. (1997), Archeologia wiedzy. Warszawa, PIW.

Foucault M. (2006), Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych. Gdańsk, słowo/obraz terytoria.

Freeman J. (2012), Losy zdolnych. Co się zdarza, kiedy zdolne dzieci dorastają. W: W. Limont, J. Cieślikowska, D. Jastrzębska (red.), Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców. Warszawa, ORE.

Gallagher J., Harradine C., Coleman M. (1997), Challenge or boredom: Gifted students’ view on their schooling. „Roeper Review”, 3(19).

Habermas J. (1985), Interesy konstytuujące poznanie. „Colloquia Communia”, 2(19).

Karwowska-Sokołowska A. (2010), Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych. Warszawa, Kancelaria Senatu RP.

Klus-Stańska D. (2000), Konstruowanie wiedzy w szkole. Olsztyn, Wydawnictwo UWM.

Kwieciński Z. (1995), Socjopatologia edukacji. Olecko, Mazurska Wszechnica Nauczycielska.

Luke A. (1997), Critical Discourse Analysis. W: L.J. Saha (ed.), International Encyclopedia of the Sociology of Education. Canberra, Australian National University.

Lüftenegger M., Kollmayer M., Bergsmann E., Jöstl G., Spiel Ch., Schober B. (2015), Mathematically gifted students and high achievement: the role of motivation and classroom structure. „High Ability Studies”, 2(26).

Margolin L. (1996), A pedagogy of privilege. „Journal for the Education of the Gifted”, 1(19).

Męczkowska-Christiansen A. (2018), Uczeń zdolny w perspektywie „dyskursu produkcyjnego”. W stronę krytycznej rewizji pedagogiki zdolności. „Problemy Wczesnej Edukacji”, 4(43).

Mędrzycka M., Zawadzka K. (2011), Aby nie gubić zdolności i talentów uczniów. Materiały edukacyjne z konwersatorium zorganizowanego 10.06.2011 r. https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/page/172/?download=1630%3Aniezwyka-podr-program-nauczania-matematyki-dlaklas- iv-vi-szkoy-podstawowej&start=1960, 23.11.2018.

ORE (2009), Wybrane metody i formy pracy z uczniem zdolnym (prezentacja dla dyrektorów szkół). Ośrodek Rozwoju Edukacji, Zespół ds. budowania KSWZiT. http://www.npdyrektorzy.pl/data/various/files/metody_uczen_zdolny.pdf, 21.10.2019.

ORE (2011), Badanie elementów systemu pracy z uczniem zdolnym. Raport z badania IDI. Ośrodek Rozwoju Edukacji. https://www.npseo.pl/data/documents/3/237/237.pdf, 12.10.2019.

ORE (2012), Uczeń zdolny – analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych. Ośrodek Rozwoju Edukacji. http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=461&from=&dirids=1, 12.10.2019.

ORE (2014), Pytania i odpowiedzi – archiwum projektu. Ośrodek Rozwoju Edukacji. https://www.ore.edu.pl/2014/12/pytania-i-odpowiedzi, 2.11.2019.

Ponchała K. (2017), Elementy zarządzania procesowego w kształceniu ucznia zdolnego w szkole licealnej. „E-mentor”, 4(71). http://www.e-mentor.edu.pl/mobi/artykul/index/numer/71/id/1312, 12.10.2019.

Reszke K. (2018), Uczeń zdolny w świadomości nauczyciela. Studium fenomenograficzne. Praca magisterska. Gdynia, Akademia Marynarki Wojennej.

Tomlinson C. (1996), Good teaching for one and all: Does gifted education have an instructional identity? „Journal for the Education of the Gifted”, 2(20).

Pobrania

Opublikowane

2019-12-17

Jak cytować

Męczkowska-Christiansen, A., & Zdanowicz-Kucharczyk, K. (2019). Uczeń zdolny w perspektywie dyskursu produkcyjnego. Część II: Świat szkoły. Problemy Wczesnej Edukacji, 47(4), 47–57. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.47.05

Numer

Dział

Rozprawy i artykuły