Children in institutional re-socialisation and education – on the edge of contemporary trends

Słowa kluczowe: children, education, resocialisation

Abstrakt

This article analyses the situation of a child placed in an isolation facility in the context of contemporary trends in treating children and adolescents by the judiciary and in educational and resocialisation facilities. The system of juvenile re-socialisation in Poland, regulated by the Act on Juvenile Delinquency Proceedings of 1982, covers children and adolescents in connection with their depravation or with committing a punishable offence and it provides for institutional educational measures and reformatory measures in the form of sending a minor to a juvenile detention centre. Although a prison sentence passed on minors is an exception to the rule of adjudicating educational and reformatory measures, according to international regulations, the category of juvenile imprisonment is broader than serving a sentence in prison. It is our intention to consider the situation of a child placed outside their home in an institution where they are exposed to confinement by a court or another administrative body.

Bibliografia

Ambrozik W. (2016), Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę uspołecznienia systemu oddziaływań. Kraków, Impuls.

Bugajski Z. (opracował) (1928), Kalendarz funkcjonariusza więziennego na rok 1929. Warszawa.

Bulenda T. (2013), Uwięzieni w okresie małoletności, W: A. Rzepliński, I. Rzeplińska, M. Niełaczna, P. Wiktorska (red.), Pozbawienie wolności. Funkcje i koszty. Księga jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego, Warszawa, Wolters Kluwer.

Ciosek M. (2001), Psychologia sądowa i penitencjarna, Warszawa, PWN.

Dignan J., Cavadino M. (2007), The Penal System: An Introduction. 4th Edition, Sage Publication, London 2007.

Europejska konwencja o wykonywaniu praw dzieci, sporządzona w Strasburgu dnia 25 stycznia 1996 r., ratyfikowana przez Polskę w dniu 29 lipca 1997 r., Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1128.

Garmada L. (1970), Samouszkodzenia ciała. Warszawa, PZWL.

Goffman E. (1975), Charakterystyka instytucji totalnych. W: W. Derczyński, A. Jasińska – Kania, J. Szacki (red.), Elementy teorii socjologicznych: materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej. Warszawa, PWN.

Gromek K. (2001), Komentarz do art. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, Lex Online (dostęp: 1.03.2001).

Krajewski K. (2012), Czy w Europie istnieją dwie odrębne strefy klimatu penalnego. W: K. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel (red.), Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla. Warszawa, Wolters Kluwer.

Kusztal J. (2011), Europejskie tendencje w zapobieganiu przestępczości nieletnich, „Probacja”, nr 4.

Kusztal J. (2016), Uczeń zagrożony niedostosowaniem a profilaktyczne zadania szkoły, edukacja elementarna w teorii i praktyce, t. 11, nr 2 (40).

Kusztal J. (2018), Dobro dziecka w procesie resocjalizacji. Aspekty pedagogiczne i prawne. Kraków, WUJ.

Loss J (1933), Więzienia w Polsce. Cyfry i Fakty. Warszawa.

Machel H. (1994), Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Gdańsk, Wydawnictwo UG.

Ministerstwo Sprawiedliwości Centralny Zarząd Służby Więziennej. Miesięczna Informacja Statystyczna, wrzesień 2018 r. www.sw.gov.pl (dostęp: 15.10.2018).

Monk D. (2008), Dzieciństwo i prawo, w czyim najlepiej pojętym interesie W: M.J. Kehily (oprac.) Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem. Kraków, WAM.

Newsletter Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z 5.05.2017.

Przybyliński S. (2005), Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej. Kraków, Impuls.

Rabinowicz L. (1933), Podstawy nauki o więziennictwie. Warszawa, Gebethner i Wolff.

Raport Rzecznika Praw Obywatelskich z wizytacji w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich przeprowadzonych przez Krajowy Mechanizm Prewencji w latach 2008–2015, Warszawa, https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Raport%20zaklady%20poprawcze%20i%20nieletni.pdf. (dostęp: 11.07.2017).

Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 45.113 z dnia 14 grudnia 1990 – Reguły Narodów Zjednoczonych dotyczące ochrony osób nieletnich pozbawionych wolności (Reguły Hawańskie) https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_…onz/prawa_czlow_26_6.doc (dostęp, 10.11.2018).

Stańdo-Kawecka B. (2016), Wybrane problemy odpowiedzialności nieletnich w świateł zmieniających się paradygmatów. W: M. Konopczyński, Ł. Kwadrans, K. Stasiak (red.) Polska Kuratela Sądowa na przełomie wieków. Nadzieje, oczekiwania, dylematy. Kraków, Impuls.

Stańdo-Kawecka B. (2010), Ruch „What Works” i „Nowa Resocjalizacja” – nowa perspektywa w polityce karnej? W: V. Konarska-Wrzosek, J. Lachowski, J. Wójcikiewicz (red.), Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi. Warszawa, Oficyna Wolters Kluwer.

Szczepska-Pustkowska M. (2011), Od filozofii dzieciństwa do dziecięcej filozofii życia. Casus władzy (i demokracji). Kraków, Impuls.

Szecówka A. (1995), Modyfikacje w oddziaływaniach resocjalizacyjnych placówek ministerstwa sprawiedliwości. „Szkoła Specjalna”, nr 4.

Szecówka A. (1996), Między punitywnością a permisywnością w resocjalizacji nieletnich. „Opieka – Wychowanie – Terapia”, nr 4.

Szpakowski J. (1937), Z psychologii przeżyć więziennych. Według odczytu wygłoszonego we wrześniu 1933 r. na XIII Zjeździe Psychiatrów Polskich w Poznaniu i Kościanie jako sekcji XIV Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich, Warszawa.

Śliwerski B. (2007), Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Urban B. (2000), Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Kraków, Wydawnictwo UJ. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie opieki zastępczej, Dz. U., 2011, nr 149, poz. 887, z późn. zm.

Waligóra B. (1984), Deprywacja potrzeb u osób pozbawionych wolności. W: B. Hołyst (red.), Problemy współczesnej penitencjarystyki w Polsce. Tom I, Warszawa, Wydawnictwa Prawnicze.

Wytyczne Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego przyjęte przez Komitet Ministrów Rady Europy w dniu 17 listopada 2010 r. wraz z uzasadnieniem, dok. pdf (dostęp: 12.07.2017).

Opublikowane
2018-12-31
Jak cytować
Kusztal, J., & Przybyliński, S. (2018). Children in institutional re-socialisation and education – on the edge of contemporary trends. Problemy Wczesnej Edukacji, 43(4), 50-57. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.43.13