Dzieciństwo, dziecko i jego dobro w perspektywie Korczakowskiej

Autor

  • Małgorzata Turczyk Uniwersytet Jagielloński
  • Justyna Kusztal Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.26881/pwe.2019.46.01

Słowa kluczowe:

dzieciństwo, dziecko, dobro dziecka, Janusz Korczak

Abstrakt

This article is an attempt to specify the meanings of a child’s category, childhood and the best interest of the child made on the basis of analysis and interpretation of pedagogical thought of Janusz Korczak and literature analysis. The interpretations and references to Korczak’s thoughts have been there included. The research project were based on document content analysis. Korczak – the figure undoubtedly the foreground in Polish pedagogy and the world doctrine of children’s rights. It is his pedagogical practice and contemporary reception of his thoughts, made by educators and lawyers, that will become the basis for seeking the meanings of categories on which the modern doctrine of children’s rights and the system of their protection are built. As a result: the principle of the best interest of the child as a determinant of the pedagogical practice of Janusz Korczak has been normalized in the Convention on the Rights of the Child and other acts of Polish and international law. This category is interpreted dynamically in the context of changes in the discourses of a child and childhood functioning in social and political life, especially in the area of education and upbringing of the young generation. As a pedagogical category, it is visible in the reflection of many pedagogues as a central category, most often identified with the goal of all adult activities for the child.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Ablewicz K. (2002), Człowiek jako metodologiczny problem pedagogiki. „Horyzonty Wychowania”, 1.

Ablewicz K. (2003), Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. Studium sytuacji wychowawczej. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bińczycka J. (2000), Humaniści o prawach dziecka. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Bińczycka J. (2013), Dialog w wychowaniu. W: B. Smolińska-Theiss (red.), Rok Janusza Korczaka 2012. Nie ma dzieci – są ludzie. Warszawa, Wydawnictwo Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Council of Europe (2016), State of democracy, human rights and the rule of law. Report by the Sec-retary General of the Council of Europe. https://rm.coe.int/1680646af8, 2.04.2019.

Council of Europe (2019), Building a Europe for and with children, https://www.coe.int/en/web/children/home, 2.04.2019.

Falkowska M. (1983), Myśl pedagogiczna Janusza Korczaka. Nowe źródła.T. 2. Warszawa, Nasza Księgarnia.

Gaweł A., Bieszczad B. (red.) (2011), Kategorie pojęciowe edukacji w przestrzeni interdyscyplinarnych interpretacji. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Heidegger M. (2002), Odczyty i rozprawy.Kraków, Wydawnictwo Baran i Suszyński.

Jarosz E. (2012), Uczestnictwo dzieci – idea i jej znaczenia w przełamywaniu wykluczenia społecznego dziecka. „Chowanna”, 1(38).

Kirchner M. (2013), Korczakowska idea szacunku i uznania w antropologii dziecka. W: B. Smolińska-Theiss (red.), Rok Janusza Korczaka 2012. Nie ma dzieci – są ludzie. Warszawa, Wydaw-nictwo Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Korczak J. (1957), Wybór pism pedagogicznych. Warszawa, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Korczak J. (1984), Pisma wybrane,wprowadzenie i wybór A. Lewin. T.I. Warszawa, Nasza Księgarnia.

Korczak J. (1987), Myśli. Warszawa, PIW.

Koursoumba L.L. (2013), Janusz Korczak i Konwencja o Prawach Dziecka. W: B. Smolińska-Theiss (red.), Rok Janusza Korczaka 2012. Nie ma dzieci – są ludzie. Warszawa, Wydawnictwo Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Kozak M. (2013), Prawo dziecka do edukacji. Założenia pedagogiczno-prawne i bariery realizacyjne. Kraków, Wydawnictwo Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Kozak M. (2015), Obrona nowożytnej koncepcji praw dziecka. Kilka refleksji w kontekście myśli pedagogicznej Jana Jakuba Rousseau. „Problemy Wczesnej Edukacji”, 2(29).

Kusztal J. (2018), Dobro dziecka w procesie resocjalizacji. Aspekty pedagogiczne i prawne. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kusztal J., Turczyk M. (2018), The process of legal inclusion of children and childhood in the context of the historical determinants of children’s rights.W: M. Michalak (ed.), The Rights of the Child Yesterday, Today and Tomorrow – the Korczak Perspective. Part 1. Warszawa, Wydawnictwo Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Lewin A. (2000), Korczak niedosłyszany. W: J. Bińczycka (red.), Humaniści o prawach Dziecka.Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Męczkowska-Christiansen A. (2013), Prawo dziecka do śmierci na tle korczakowskiej filozofii dzieciństwa.W: B. Smolińska-Theiss (red.), Rok Janusz Korczaka 2012. Nie ma dzieci – są ludzie. Warszawa, Wydawnictwo Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Myśląc Korczakiem (2019), https://www.facebook.com/search/top/?q=myslac%20korczakiem&-epa=SEARCH_BOXFB, 2.04.2019.

Nowak M. (2000), Antropologia pedagogiczna i antropologiczne podstawy pedagogiki. „Studia Edukacyjne”, 5.

Rubacha K. (2008), Metodologia badań nad edukacją.Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Rutkowiak J. (red.) (1995), Odmiany myślenia o edukacji. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Smolińska-Theiss B. (2010), Korczakowska idea praw dziecka. W: M. Winiarski, W. Theiss, M. Ko-nopczyński (red.), Pedagogika społeczna przestrzenie życia i edukacji. Warszawa, Pedagogium.

Smolińska-Theiss B. (red.) (2013), Rok Janusza Korczaka 2012. Nie ma dzieci – są ludzie. Warszawa, Wydawnictwo Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Schulz R. (1996), Antropologiczne podstawy wychowania. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Śliwerski B. (1992), Przekraczanie granic wychowania. Od „pedagogiki dziecka” do antypedagogiki. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Śliwerski B. (2007), Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Pobrania

Opublikowane

2019-09-30

Jak cytować

Turczyk, M., & Kusztal, J. (2019). Dzieciństwo, dziecko i jego dobro w perspektywie Korczakowskiej. Problemy Wczesnej Edukacji, 46(3), 7–15. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.46.01

Numer

Dział

Rozprawy i artykuły