Dobre praktyki w zakresie ochrony dziecka w procesie resocjalizacji i readaptacji społecznej jego skazanych rodziców

Autor

  • Anna Dąbrowska Uniwersytet Jagielloński
  • Justyna Kusztal Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.26881/pwe.2019.47.02

Słowa kluczowe:

readaptacja społeczna, wykluczenie społeczne, osadzeni, wsparcie w procesie resocjalizacji, zasada dobra dziecka

Abstrakt

The aim of the paper is to describe good practices in area of child’s protection according to the principle of child’s wellbeing in a crisis situation, more specifically – imprisonment of one of the parents. The paper presents assumptions and effects of an innovative social project implemented in cooperation with Puppet and Actor Theatre and Detention Center in Kielce (2015–2019). The programme’s goal was to support social re-adaptation process of convicted women and men by empowering family bonds, focusing especially on parent-child relations. The research methods are: analysis of legal acts, analysis of workshop contents and participant observation.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Ambrozik W. (2008), Readaptacja społeczna i reorganizacja środowisk lokalnych jako warunek skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych. W: B. Urban, J.M. Stanik (red.), Resocjalizacja. T. 2. Warszawa, PWN.

Andrews D.A., Bonta J. (2006), The Psychology of Criminal conduct. „New Providence, Lexis Nexis”, 25.

Arczewska M. (2017), Dobro dziecka jako przedmiot troski społecznej. Kraków, Nomos.

Barczykowska A., Dzierzyńska-Breś S., Muskała M. (2015), Systemy resocjalizacji Anglii i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Ciosek M. (2001), Psychologia sądowa i penitencjarna. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Czaja M. (2016), Ochrona dziecka przed zagrożeniami w aspekcie prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego. Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Czapów Cz., Jedlewski S. (1971), Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa, PWN.

Dąbrowska A. (2017), Readaptacja społeczna osób wykolejonych przestępczo w kontekście stosowania alternatywnych form wsparcia na przykładzie programu „Teatr, Mama i Ja”. W: Barczykowska A., Muskała M. (red.), Horyzonty pedagogiki resocjalizacyjnej. Księga jubileuszowa Profesora Wiesława Ambrozika. Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Dzierzyńska-Breś S. (2017), Funkcjonowanie rodzin w obliczu uwięzienia. W: Barczykowska A., Muskała M. (red.), Horyzonty pedagogiki resocjalizacyjnej. Księga jubileuszowa Profesora Wiesława Ambrozika. Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Goffman E. (1975), Charakterystyka instytucji totalnych. W: W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (red.), Elementy teorii socjologicznych: materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej. Wybór. Warszawa, PWN.

Heine M. (2013), Efektywność resocjalizacji jako czynnik determinujący podejmowanie oddziaływań resocjalizacyjnych. „Zeszyty Wydziału Humanistycznego KPSW w Jeleniej Górze”, 8.

Jarosz E. (2017), Dziecko i dzieciństwo – pejzaż współczesny. Rzecz o badaniach nad dzieciństwem. „Pedagogika Społeczna”, 2(64).

Konopczyński M. (2013), Kryzys resocjalizacji czy(li) sukces działań pozornych. Warszawa, Wydawnictwo Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej.

Kowalska J. (2018a), Teatr, Mama, Tata i Ja, materiały niepublikowane do dyspozycji autora.

Kowalska J. (2018b), Teatr, Mama, Tata i Ja, https://www.teatrkubus.pl/teatr-mama-tata-i-ja-2019/aktualnosci, 26.05.2019.

Kozak M. (2013), Prawo dziecka do edukacji. Założenia pedagogiczno-prawne i bariery realizacyjne. Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Kusztal J. (2014), Resocjalizacja – readaptacja – reintegracja w polskim współczesnym dyskursie naukowym. W: J. Kusztal, K. Kmiecik-Jusięga (red.), Konteksty resocjalizacji i readaptacji społecznej. Kraków, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM.

Kusztal J. (2018), Dobro dziecka w procesie resocjalizacji. Aspekty pedagogiczne i prawne. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kusztal J., Stańdo-Kawecka B. (2016), Ochrona praw nieletnich przesłuchiwanych przez policję: aspekty prawnoporównawcze i wyniki badań empirycznych. „Archiwum Kryminologii”, 37.

Michalak M. (red.) (2018), Standardy ochrony praw dziecka. Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Muskała M. (2006), Więź osadzonych ze środowiskiem. Poznań, Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

Nowak B.M. (2011), Rodzina w kryzysie. Studium resocjalizacyjne. Warszawa, PWN.

Przybyliński S. (2005), Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Szczepska-Pustkowska M. (2011), Od filozofii dzieciństwa do dziecięcej filozofii życia. Casus władzy (i demokracji). Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Świgost M., Dąbrowska A. (2017), Właściwości stygmatu a sytuacja życiowa człowieka zagrożonego stygmatyzacją. „Studia Edukacyjne”, 45.

Urban B. (2000), Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Urban B. (2004), Wzmocnienie procesu destygmatyzacji ex-dewianta jako warunek readaptacji społecznej. „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych”, 57.

Akty prawne

Europejska konwencja o wykonywaniu praw dzieci, sporządzona w Strasburgu dnia 25 stycznia 1996 r., Dz. U. 2000 Nr 107, poz. 1128.

Europejska konwencja praw człowieka. https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POL.pdf, 12.07.2019.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.

Konwencja o prawach dziecka, Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526.

Kodeks karny – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997, Dz. U. 1997 Nr 88, poz. 553; Dz. U. z 2018 r., poz. 1600, 2077.

Kodeks karny wykonawczy – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997, Dz. U. 1997 Nr 90, poz. 557 ze zm.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy – Ustawa z dnia 25 lutego 1964, Dz. U. 1964 Nr 9, poz. 59 ze zm.

Wytyczne Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom przyjęte przez Komitet Ministrów Rady Europy w dniu 17 listopada 2010 r. wraz z uzasadnieniem. http://fdds.pl/wp-content/uploads/2016/05/Wytyczne-Komitetu-Ministr%C3%B3w-Rady-Europy-dot.-wymiaru-sprawiedliwo%C5%9Bci-przyjaznego-dla-dzieci.pdf, 12.07.2017.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-17

Jak cytować

Dąbrowska, A. ., & Kusztal, J. (2019). Dobre praktyki w zakresie ochrony dziecka w procesie resocjalizacji i readaptacji społecznej jego skazanych rodziców. Problemy Wczesnej Edukacji, 47(4), 18–25. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.47.02

Numer

Dział

Rozprawy i artykuły