Witraże dziecięcego „bycia w życiu” – dobrostan versus obrazy codzienności

Słowa kluczowe: koncepcja dobrostanu, badania nad dzieciństwem, wykluczenie społeczne

Abstrakt

The aim of the article is to present the situation of children in Poland in the light of the analysis of documents of public institutions and non-governmental organizations whose domain of activity is the protection of children’s rights. The context of the analyzes undertaken by the authors is an interdisciplinary current of childhood studies, and in particular the discourses devoted to caring for a child. Nowadays, the most visible discourse of child’s well-being requires observing particular areas of children’s participation in social life and asking questions about the actual situation of the child in our country, development opportunities and difficulties in implementing children’s rights and ensuring its well-being. This means attempting to describe a child’s stained glass window „being in life”, actual or only apparent participation in particular areas of child’s activity in recent years.

Bibliografia

Bińczycka J. (2010), Korczakowski witraż dziecięcy. „Chowanna”, 53 (66).

Borucka A. (2011), Koncepcja resilience. Podstawowe założenia i nurty. W: W. Junik W (red.), Resilience. Warszawa, Wyd. Edukacyjne Parapamedia.

Dawid J.W. (1961), Pisma pedagogiczne. Wrocław, Ossolineum.

Drabik L., Sobol E. (2018), Słownik języka polskiego PWN. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dzieci się liczą. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce (2017), „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”, vol. 16, 1.

Guardini R. (1953), Die Lebensalter. Ihre ethische und pädagogische Bedeutung. Wurzburg, Wűrzburg-Verlag.

Jarosz E. (2018), Partycypacja społeczna dzieci – szkic z rozwoju interdyscyplinarnego dyskursu. W: M. Michalak (red.), Prawa dziecka. Wczoraj, dziś, jutro. Perspektywa korczakowska. Warszawa, Wydawnictwo BRPD.

Jarosz E. (2018), Postawy wobec przemocy w wychowaniu czy dobra zmiana? Raport Rzecznika Praw Dziecka.

Jarosz E. (2015), Przemoc w wychowaniu. Między prawnym zakazem a społeczną akceptacją. Monitoring Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa, Rzecznik Praw Dziecka.

Kehily M.J. (red.) (2008), Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem. Kraków, Wydawnictwo WAM.

Konwencja o Prawach Dziecka (1989), http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19911200526/T/D19910526L.pdf.

Kozak M. (2013), Prawo dziecka do edukacji. Założenia pedagogiczno-prawne i bariery Realizacyjne. Warszawa, Wydawnictwo BRPD.

Kusztal J. (2018), Dobro dziecka w procesie resocjalizacji. Aspekty pedagogiczne i prawne. Kraków, Wydawnictwo UJ.

Małe dziecko w Polsce. Raport Fundacji im. J.A. Komeńskiego (2017), http://www.frd.org.pl/raporty-i-analizy/male-dziecko-w-polsce-raport/ z dnia 20.11.2018.

Narodowy plan działań na rzecz dzieci 2004–2012 „Polska dla dzieci” (2004), Warszawa www. menis.gov.pl/oswiata/istotne/npd.php.

Przeciwdziałanie e-uzależnieniu dzieci i młodzieży. Informacja o wynikach kontroli NIK (2016), LKI.410.008.00.2016, Nr ewid. 32/2016/P/16/070/LKI. https://www.nik.gov.pl/plik/ id,12563,vp,14960.pdf.

Rożek L. (2005), Ontologia dzieciństwa w tekstach wybranych pisarzy europejskich, W: J. Ławnikowska-Koper (red.), Dziecięce światy w literaturze europejskiej XX wieku. Częstochowa, Wydawnictwo AJD.

Sprawozdania z działalności Rzecznika Praw Dziecka z lat 2015, 2016, 2017.

Sprawozdanie z obrad Sesji Specjalnej ONZ w maju 2002 r. „Świat przyjazny dzieciom”.

Stainton Rogers W. (2008), Promocja lepszego dzieciństwa. Konstrukcje troski o dziecko. W: M.J. Kehily (oprac.), Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem. Kraków, Wydawnictwo WAM.

Szczepska-Pustkowska M. (2011), Od filozofii dzieciństwa do dziecięcej filozofii życia. Casus władzy (i demokracji). Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia z 16.06.2017 roku.

Zwiernik J. (2015), Dzieci mają głos. O niektórych sposobach badania dzieciństwa, W: E. Kurantowicz, M. Nowak-Dziemianowicz (red.), Narracja – Krytyka – Zmiana. Praktyki badawcze we współczesnej pedagogice. Wrocław, Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP.

Opublikowane
2018-12-31
Jak cytować
Kusztal, J., & Turczyk, M. (2018). Witraże dziecięcego „bycia w życiu” – dobrostan versus obrazy codzienności. Problemy Wczesnej Edukacji, 43(4), 86-95. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.43.08