The exercise of the right of prison inmates to have contact with their children in the context of contemporary research on childhood

Autor

  • Karolina Chorąży Akademia Ignatianum w Krakowie
  • Justyna Kusztal Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.26881/pwe.2022.55.10

Słowa kluczowe:

dzieci, kara pozbawienia wolności, prawo skazanych do kontaktu z rodziną

Abstrakt

The article relates to the subject of the presence of adults in the world of children, because it presents the results of research conducted between December 2021 and April 2022, concerning the ways of exercising the right of prison inmates to have contact with their children. The research was conducted based on the method of a systematic review of literature, where the analysis was based on academic articles published in 3 journals, i.e. “Resocjalizacja Polska”, “Archiwum Kryminologii”, and “Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” from 2017 to 2021, and on legal acts. Many articles concluded that the relationships of imprisoned parents with their children have a major impact on the process of the parents’ social rehabilitation, because the parent-child bond is an important factor in this process.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Ariès P. (1995), Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach. Gdańsk, Wydawnictwo Aletheia.

Bowlby J. (2007), Przywiązanie. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Buliński T. (2007), Kulturowy wymiar wychowania: Praktyki i ideologie. W: M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak (red.), Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty. T. 1. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Dawidziuk E., Kotowska K. (2021), Nowe technologie w komunikacji skazanych i tymczasowo aresztowanych ze światem zewnętrznym. „Archiwum Kryminologii”, 43(2).

Dąbrowska A., Kusztal J., Turczyk M. (2019), Wsparcie procesu readaptacji społecznej skazanych na przykładzie programu „Teatr, Mama, Tata i Ja”. „Archiwum Kryminologii”, 41(2).

Hejnicka-Bezwińska T. (2003), Pedagogika pozytywistyczna. In: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki. T. 1. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jadach K., Sadowska M. (2019), Psychologiczne i prawne aspekty kontaktów osadzonych ojców z dziećmi. „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego”, 53.

Jaworska-Wieloch A., Sitarz O. (2018), Prawa osadzonych w praktyce penitencjarnej w świetle ustalonych porządków wewnętrznych jednostek penitencjarnych i ich konfrontacja z orzecznictwem ETPC. „Archiwum Kryminologii”, 40.

Key E. (2005), Stulecie dziecka. Warszawa. Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Komitet Ministrów Rady Europy, Zalecenia Delegatów Komitetu Ministrów dla państw członkowskich CM/Rec(2018)5 z dnia 04 kwietnia 2018 r. dotyczące dzieci rodziców osadzonych w zakładach karnych. (Przyjęte przez Komitet Ministrów w dniu 4 kwietnia 2018 r. na 1312. posiedzeniu Komitetu Delegatów Ministrów). https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Polska%20wersja%20jezykowa%20rekomendacji%20CM_Rec(2018)5E.pdf, 26.09.2022.

Komitet Ministrów Rady Europy, Zalecenia Rec(2006)2 Komitetu Ministrów do państw członkowskich Rady Europy w sprawie Europejskich Reguł Więziennych. (Przyjęte przez Komitet Ministrów w dniu 11 stycznia 2006 r. na 952 posiedzeniu delegatów). https://www.sw.gov.pl/assets/98/29/13/4d0aa81edd3ddc0d1132f1bde154ab564484eb10.pdf, 26.09.2022.

Kozak M. (2014), Edukacja na rzecz praw dziecka w szkole wyższej. Zarys dydaktyki szczegółowej. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kusztal J. (2018), Dobro dziecka w procesie resocjalizacji. Aspekty pedagogiczne i prawne. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kusztal J., Piasecka M., Nastazjak A. (2021), Profilaktyka uzależnienia od hazardu oparta na dowodach naukowych. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Lenart-Gansiniec R. (2021), Systematyczny przegląd literatury w naukach społecznych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Makowska M. (2013), Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Matera J., Czapska J. (2014), Zarys metody przeglądu systematycznego w naukach społecznych. Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych.

Matysiak-Błaszczyk A. (2020), Obraz macierzyństwa uwięzionych kobiet a ich wczesnosocjalizacyjne doświadczenia życia rodzinnego. „Resocjalizacja Polska”, 20(1).

Orłowska A., Mazur Z., Łaguna M. (2017), Systematyczny przegląd literatury: Na czym polega i czym różni się od innych przeglądów? „Ogrody Nauk i Sztuk”, 7.

Piaget J. (2022), Mowa i myślenie dziecka. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Pracławski A. (2020), Pojęcie właściwego „zakładu karnego” (art. 100 k.k.w.), w perspektywie regulacji krajowych oraz standardów prawnomiędzynarodowych. „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego”, 58.

Siemionow J. (2017), Subiektywna wizja świata u osób skazanych na karę pozbawienia wolności a proces planowania swojej przyszłości. „Archiwum Kryminologii”, 39.

Stainton Rogers W. (2008), Promocja lepszego dzieciństwa. Konstrukcje troski o dziecko. In: M.J. Kehily (oprac.), Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem. Kraków, Wydawnictwo WAM.

Szczepska-Pustkowska M. (2011), Od filozofii dzieciństwa do dziecięcej filozofii życia. Casus władzy (i demokracji). Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Szczygieł M. (2020), Kompetencje rodzicielskie w kontekście odbywania kary pozbawienia wolności. „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego”, 58.

Śliwerski B. (2007), Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu. Gdańska, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Waloszek D. (2013), Ochrona i troska o dziecko i dzieciństwo: niemoc czy niedostateczna kontrola? „Labor et Educatio”, 1.

Zwiernik J. (2009), Dziecięca codzienność w przestrzeni podwórka. In: D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

Legal acts

Europejska Konwencja o wykonywaniu praw dzieci, sporządzona w Strasburgu dnia 25 stycznia 1996 r., ratyfikowana przez Polskę w dniu 29 lipca 1997 r. (Dz. U. z 2000 r., nr 107, poz. 1128).

Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r., nr 120 poz. 526).

Recommendation CM/Rec(2018)5 of the Committee of Ministers to member States concerning children with imprisoned parents (Adopted by the Committee of Ministers on 4 April 2018 at the 1312th meeting of the Ministers’ Deputies) https://rm.coe.int/cm-recommendation-2018-5-concerning-children-with-imprisoned-parents-e/16807b3438 [tłum. pol.: Zalecenie CM/Rec(2018)5

Komitetu Ministrów dla państw członkowskich dotyczące dzieci rodziców osadzonych w zakładach karnych (Przyjęte przez Komitet Ministrów w dniu 4 kwietnia 2018 r. na 1312. posiedzeniu Komitetu Delegatów Ministrów) https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Polska%20wersja%20jezykowa%20rekomendacji%20CM_Rec(2018)5E.pdf].

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie szczególnej sytuacji kobiet w więzieniach oraz wpływu pobytu rodziców w więzieniu na życie społeczne i rodzinne (2007/2116(INI)), https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-UE/szczegolna-sytuacja-kobiet-w-wiezieniach-oraz-wplyw-uwiezienia-rodzicow-na-67861752, 26.09.2022.

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1359).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 53, ze zm.).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 2009 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r. (Dz. U. nr 68, poz. 576).

Wzorcowe reguły minimalne Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące postępowania z więźniami (Reguły Mandeli),1 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego 217 A (III).15-16487 (E) 011015, https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Reguly_Mandeli.pdf, 26.09.2022.

Internet sources

Osadzeni w zakładach karnych i aresztach śledczych (2021), https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/wymiar-sprawiedliwosci/wymiar-sprawiedliwosci/osadzeni-w-zakladach-karnych-i-aresztach-sledczych,2,1.html, 26.06.2022.

Opublikowane

2022-12-12

Jak cytować

Chorąży, K., & Kusztal, J. (2022). The exercise of the right of prison inmates to have contact with their children in the context of contemporary research on childhood. Problemy Wczesnej Edukacji, 55(2), 134–149. https://doi.org/10.26881/pwe.2022.55.10

Numer

Dział

Rozprawy i artykuły