Obrazy rodziców w poradnikach dla nauczycieli. Raport z badań wstępnych

Autor

  • Beata Adrjan Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Słowa kluczowe:

rodzice w szkole, analiza treści poradników dla nauczycieli, obrazy rodziców w poradnikach dla nauczycieli

Abstrakt

The article attempts to identify the images of parents presented in the selected teachers’ guides. Based on a content analysis of these guides, the author identified two ways of presenting parents: first portraying parents as difficult, demanding and confrontational, and second presenting them as partners of the school. The conducted analysis also shows two approaches to building relationships between teachers and parents: first based on a strategy of conflict and confrontation with parents, and second based on a positive attitude towards parents and a joint work of teachers and parents for the benefit of children. In conclusions the author attempts to search for the hypothetical contexts of constructing the images of parents and their relationships with the school presented in the teachers’ guides.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Babbie E. (2004), Badania społeczne w praktyce. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Babiuch M. (2002), Jak współpracować z rodzicami „trudnych” dzieci? Warszawa, WSiP.

Bauer J. (2015), Co z tą szkołą? Siedem perspektyw dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Słupsk, Wydawnictwo Dobra Literatura.

Bibik R., (2010), Rodzice i nauczyciele w szkolnej przestrzeni. W: K. Kamińska (red.), Miejskie wojny. Edukacyjne dyskursy przestrzeni. Wrocław, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.

Borowska-Beszta B. (2011), Deskrypcje etnograficzne i konstruowanie wiedzy kulturowej w pedagogice. W: J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, K.J. Szmidt (red.), Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Borzyszkowska H. (1981), Współpraca szkoły z domem rodzinnym. Warszawa, PZWS.

Bubb S. (2004), 26 ways to survive parents’ evening. „TES Newspaper”, 5 November.

Chojnacka-Synaszko B. (2016), Types of parents’ involvement in early childhood development / Rodzaje uczestnictwa rodziców we wspomaganiu rozwoju dziecka na wczesnym etapie jego życia. „Psychiatria i Psychologia Kliniczna / Journal of Psychiarty and Clinical Psychology”, 16(4).

Dannesboe K.I., Kryger N., Palludan Ch. (2019), When school-family relations matter – discomfort and struggle among children, young people and their parents, „International Journal about Parent in Education”, 11(1).

Epstein J.L., Sanders M.G., Simon B.S., Salinas K.C., Jansorn N.J., Van Voorhis F.L. (2002), School, Family and Community Partnerships. Your Handbook for Action. 2nd ed. Thousand Oaks, California, Corvin Press, INC, Sage Publications Company.

Frąckowiak M. (2011), Gdy rodzic staje się roszczeniowy. Poradnik dla nauczycieli. Poznań, Wydawnictwo eMPI2.

Garstka T., Jaroszek K., Kiełczewska A.K. i in. (2016), Współpraca z rodzicami w szkole. Scenariusze zebrań, wskazówki do prowadzenia trudnych rozmów, materiały dla rodziców. Poznań, Forum Media Polska.

Gęsicki J. (1992), Jak nie zwariować w szkole? (niepedagogiczny poradnik dla nauczycieli i uczniów). Warszawa, Interium.

Hammersley M., Atkinson P. (2000), Metody badań terenowych. Poznań, Zysk i S-ka.

Jagieła J. (2007), Relacje w rodzinie a szkoła. Krótki przewodnik psychologiczny. Kraków, Rubikon.

Janke A.W. (1995a), Meandryczność stosunków rodziny i szkoły w Polsce powojennej. Niektóre aspekty pedagogiczne i prawne. W: K. Jakubiak (red.), Rodzina jako środowisko wychowawcze w czasach nowożytnych. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy.

Janke A.W. (1995b), Wybrane aspekty pedagogicznej relacji rodzina – szkoła w kontekście oczekiwanych zmian. W: A.W. Janke, Pedagogiczna relacja rodzina – szkoła. Dylematy czasu przemian. Bydgoszcz, Wydawnictwa Uczelniane WSP w Bydgoszczy.

Juul J. (2014), Kryzys szkoły. Co możemy zrobić dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Podkowa Leśna, Wydawnictwo MiND.

Karolczak-Biernacka B. (1987), Współzawodnictwo i współpraca w szkole. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Kawula S. (2009), Rodzina jako grupa i instytucja opiekuńczo-wychowawcza. W: S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kerbow D., Bernhardt A. (1993), Parental Intervention in the school: The Context of Minority Involvement. W: B. Schneider, J.S. Coleman (eds.), Parents, their children and schools. Boulder, San Francisco, Oxford, Westview Press.

Kielin J. (2011), Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego. Przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z placówek specjalnych. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Klus-Stańska D. (2008), Dokąd zmierza polska szkoła? – pytania o ślepe uliczki, kierunki, konteksty. W: D. Klus-Stańska (red.), Dokąd zmierza polska szkoła? Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Klus-Stańska D. (2010), Nauczycielska tożsamość zawodowa jako konstrukt negocjowany społecznie, czyli o pozorach podmiotowości nauczyciela wczesnej edukacji. W: D. Waloszek, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Obszary sporów, poszukiwań, wyzwań i doświadczeń w kontekście zmian oświatowych. Kraków, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola.

Kochanowski J. (2007), Oddajmy szkołę rodzicom. „Rzeczpospolita”, 3.09.2007.

Konarzewski K. (2000), Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Warszawa, WSiP.

Konecki K. (2007), Nowi pracownicy a kultura organizacyjna przedsiębiorstwa. Studium folkloru fabrycznego. „Przegląd Socjologii Jakościowej, Monografie”, 3(1). http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume3/PSJ_monografie_1.pdf, 30.04.2020.

Konieczna A. (2010), Szkoła wobec rodziców dziecka źle funkcjonującego w roli ucznia. Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Kozieł B. (2011), Spostrzeganie niepowodzeń szkolnych przez nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Krumm V. (1989), Na ile otwarta jest szkoła publiczna do współpracy nauczycieli z rodzicami. „Kwartalnik Pedagogiczny”, 3.

Kwatera A. (2015), O ukrzesłowieniu rodziców w szkole. W: I. Ocetkiewicz, J. Wnęk-Gozdek, N. Wrzeszcz (red.), Szkoła: współczesne konteksty interpretacyjne. Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Levinas E. (1998), Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lulek B. (2008), Współpraca szkoły, rodziny i środowiska. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Łukasiewicz-Wieleba J. (2014), Nauczyciele i rodzice. Komunikacja. Relacje. Współpraca. Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Maksymowska E., Werwicka M. (2009), Konflikty w szkole. Niezbędnik dyrektora. Warszawa, ABC a Wolters Kluwer business.

Meighan R. (1993), Socjologia edukacji. Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Mendel M. (2002), Edukacja społeczna. Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy w perspektywie amerykańskiej. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Nalaskowski A. (2009), Pedagogiczne złudzenia, zmyślenia, fikcje. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Nowosad I. (2010), Współpraca nauczycieli z rodzicami i szkoły ze środowiskiem lokalnym. W: I. Nowosad, I. Mortag, J. Ondrakowa (red.), Jakość życia i jakość szkoły. Wprowadzenie w zagadnienia jakości i efektywności pracy szkoły. Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Perakyla A. (2009), Analiza rozmów i tekstów. W: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, Metodologia badań jakościowych. T. 2. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Polak K. (2016), Współpraca i współdziałanie międzyorganizacyjne w telekomunikacji mobilnej. „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 299.

Radziwiłł A. (1975), O współdziałaniu między szkołą a domem. Warszawa, WSiP.

Rapley T. (2013), Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Silvermann D. (2009), Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Śliwa A., Śliwa S. (2018), Współpraca z rodzicami jako ustawiczne wyzwanie w pracy nauczyciela-wychowawcy. W: I. Koszyk, B. Ogonowski, S. Śliwa (red.), Szkoła wobec wyzwań współczesnej edukacji. Role i zadania pedagoga, psychologa i wychowawcy. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Śliwerski B. (2002), Biograficzny wymiar konfliktów w szkole. W: E. Dubas, O. Czerniawska, Drogi edukacyjne i ich biograficzny wymiar. Warszawa, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Uniwersytet Łódzki, Instytut Technologii Eksploatacji.

Śliwerski B. (2012), Szkoła na wirażu zmian politycznych. Bez cenzury. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Śliwerski B. (2016), Szkoła w sytuacji permanentnych konfliktów. W: I. Nowosad, K. Pietrań, M. Szymański (red.), Szkoła. Konflikt podmiotów? Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Taraszkiewicz M. (2001), Jak uczyć jeszcze lepiej! Szkoła pełna ludzi. Poznań, Wydawnictwo Szkolne Romy Koper ARKA.

Thompson M.G., Mazzola A.F. (2012), Understanding Independent School Parents. The Teacher’s Guide to Successful Family – School Relationships. Printed in the United States of America, Wise Teacher Press.

Trzcińska-Król M. (2014), Współpraca ze szkołą jako prawo i obowiązek rodzica. W: J. Łukasiewicz- Wieleba, Nauczyciele i rodzice. Komunikacja. Relacje. Współpraca. Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Winiarski M. (2007), Współpraca rodziców i nauczycieli, jej implikacje edukacyjne i determinanty. W: S. Kawula (red.), Pedagogika społeczna: dokonania – aktualność – perspektywy. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Żytko M. (2009), Warunki poprawy pracy szkoły w zaniedbanych środowiskach na podstawie badań międzynarodowych. W: D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Opublikowane

2021-09-14

Jak cytować

Adrjan, B. . (2021). Obrazy rodziców w poradnikach dla nauczycieli. Raport z badań wstępnych. Problemy Wczesnej Edukacji, 53(2), 178–192. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/6438

Numer

Dział

Rozprawy i artykuły