Zwodnicza szczerość(?) Jana Jakuba Rousseau czyli narracja jako kreacja i doświadczanie świata

  • Małgorzata Dagiel Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Słowa kluczowe: utwory autobiograficzne, narracja, kreacja literacka, J.J. Rousseau

Abstrakt

Literature remains somehow suspended between fiction and the truth, between pretending and authenticity. Each type of narration is, at the same time, a story and a creation, constructing the world portrayed on the experience of the speaker, taking into account the addressee, requirements of the genre selected and a set of ready-made schemas. The article analyses selected autobiographical works by J.J. Rousseau as a form of literary creation, as texts of culture that are rich in meaning, as the meeting place for the speaker, the text and the reader. It presents the attitude of the author/narrator towards the presented reality and the interesting process of its subjectivization, interpretation and evaluation.

Bibliografia

Baczko B. (1967), Kształty wolności [Wstęp]. W: J.J. Rousseau, Przechadzki samotnego marzyciela. Przeł. M. Gniewiewska, wstęp B. Baczko, Warszawa, Czytelnik.

Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S. (2009), Tekstologia. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Całek A. (2012), Adam Mickiewicz – Juliusz Słowacki. Psychobiografia naukowa. Kraków, Wydawnictwo UJ.

Chmielewska K. (2008), Poza granicami gatunku? Dziennik Witolda Gombrowicza. „Nauka”, nr 4, http://www.pan.poznan.pl/nauki/N_408_09_Chmielewska.pdf (10.09. 2015).

Chmielowski P. (1878), Rousseau – w stuletnią rocznicę jego śmierci. Warszawa, Spółka Nakładowa, http://polona.pl/item/708641/Czermińska M. (1987), Autobiografia i powieść. Gdańsk, Wydawnictwo Morskie.

Czermińska M. (2000), Autobiograficzny trójkąt: świadectwo, wyznanie i wyzwanie. Kraków, "Universitas”.

Czermińska M. (1978), Dom w autobiografii i powieści o dzieciństwie. W: M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska (red.), Przestrzeń i literatura. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Demetrio D. (2000), Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie. Przeł. A. Skolimowska, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Dobrzyńska T. (2001), Tekst. W: J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Eco U. (1994), Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych. Tłum. J. Gałuszka, Warszawa, „Czytelnik”.

Eco U. (1995), Sześć przechadzek po lesie fikcji. Przeł. J. Jarniewicz, Kraków, Wydawnictwo Znak.

Głowiński M. (1998), Dzieło wobec odbiorcy. Szkice z komunikacji literackiej. Kraków, „Universitas”.

Głowiński M. (1973), Powieść a dziennik intymny. W: M. Głowiński, Gry powieściowe. Szkice z teorii i historii form narracyjnych. Warszawa, PWN.

Głowiński M. (1997), Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej. Kraków, Wydawnictwo Literackie.

Handke R. (1982), Utwór fabularny w perspektywie odbiorcy. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Jakowska K (2010), O narracjach autobiograficznych Michała Głowińskiego i Andy Rottenberg. „Białostockie Studia Literaturoznawcze”, nr. 1, s. 49–59, http://www.bsl.uwb.edu.pl/download/bsl1/03-Jakowska.pdf (10.08. 2015).

Jarzębski J. (1984), Powieść jako autokreacja. Kraków, Wydawnictwo Literackie.

Kaniewska B. (1997), Świat w granicach „ja”. O narracji pierwszoosobowej. Poznań, Dom Wydawniczy „Rebis”.

Lalak D. (2010), Życie jako biografia. Podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.

Lejeune P. (2001), Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii. Przeł. W. Grajewski, S. Jaworski, A. Labuda, R. Lubas-Bartoszyńska, Kraków, „Universitas”.

Mitosek Z. (1983), Teorie badań literackich. Warszawa, PWN.

Rousseau J.J. (1967), Przechadzki samotnego marzyciela. Przeł. M. Gniewiewska, wstęp B. Baczko, Warszawa, Czytelnik.

Rousseau J.J. (1978), Wyznania. Przekł. i wstęp T. Boy-Żeleński, t. 1, 2, Warszawa, PIW.

Żeleński (Boy) T. (1978), Od tłumacza. W: J.J. Rousseau, Wyznania. Przekł. i wstęp T Żeleński (Boy), t. 1, Warszawa, PIW.

Opublikowane
2015-09-30
Jak cytować
Dagiel, M. (2015). Zwodnicza szczerość(?) Jana Jakuba Rousseau czyli narracja jako kreacja i doświadczanie świata. Problemy Wczesnej Edukacji, 30(3), 75-86. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.9217