Bycie dziecka w Polsce „dobrej zmiany”– między Konwencją o Prawach Dziecka a rzeczywistością

Słowa kluczowe: dzieciństwo, Konwencja o Prawach Dziecka, Rzecznik Praw Dziecka, kontekst społeczno-polityczny bycia dzieckiem, dyskurs

Abstrakt

The aim of the authors is to show the situation of the child in contemporary Poland at a time of a policy of ‘good change’ viewed through the lens of children’s rights guaranteed by the Convention on the Rights of the Child. The authors analysed a discourse of the Ombudsmen for Children’s interventions in order to reconstruct the image of being of the child in a new socio-political reality in Poland. The analysis shows the disagreement between the assumptions of the pro-family state policy and the situation of the child in Poland. Concern about child welfare presented by the governmental authorities is apparent and insufficient, which adversely affects children’s well-being and the quality of their lives.

Bibliografia

Cantwell N. (1993), Monitoring the Convention through the Idea of the 3 Ps, “Eurosocial Report”, 45.

Czyżewski M. (2010), Trzy rodzaju dyskursu. Fragment Wprowadzenia. W: M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski (red.), Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Howarth D. (2008), Dyskurs. Warszawa, Oficyna Naukowa.

Key E. (1928), Stulecie dziecka. Warszawa, Nasza Księgarnia.

Korczak J. (1993), Prawo dziecka do szacunku. W: J. Korczak, Dzieła, red. H. Kirchner i in., t. 7, red. S. Wołoszyn, oprac. E. Cichy. Warszawa, Oficyna Wydawnicza „Latona”.

Kowalik-Olubińska M. (2015), Prawa dziecka – od teraźniejszości ku przyszłości. „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, 2.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Warszawa, Wyd. „Kram”.

Konwencja o Prawach Dziecka. W: E. Czyż (red.) (1992), Dziecko i jego prawa. Warszawa, Komitet Ochrony Praw Dziecka.

Lisowska-Magdziarz M. (2006), Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Kraków, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Matysiuk R., Rosa R. (2011), Prawa człowieka – prawa dziecka. Podstawy filozoficzno-aksjologiczne i pedagogiczne. Siedlce, Wyd. UP-H w Siedlcach.

Pospiszyl I. (2013), Rozwój praw dziecka. W: J. Bałachowicz (red.), Dziecko w koncepcjach pedagogicznych Marii Grzegorzewskiej i Janusza Korczaka. Warszawa, Wyd. APS.

Verhellen E. (2006), Realizacja praw dzieci w edukacji. W: S. Hart, C. Price Cohen, M. Farrell Erickson, M. Flekkøy, Prawa dzieci w edukacji. Gdańsk, GWP.

Wilińska M. (2010), Krytyczna analiza dyskursu w praktyce: ageizm w polskich mediach. W: H. Kędzierska (red.), Jakościowe inspiracje w badaniach edukacyjnych. Olsztyn, Wydawnictwo UWM.

Wodak R. (2008), Wstęp: badania nad dyskursem – ważne pojęcia i terminy. W: R. Wodak, M. Krzyżanowski (red.), Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Łośgraf.

Netografia

Michalak M. (2018a), Informacja o działalności RPD za rok 2017 oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka. Warszawa, Biuro RPD. http://brpd.gov.pl/sites/default/files/informacja_o_dzialalnosci_rzecznika_praw_dziecka_za_rok_2017.pdf.

Michalak M. (2017), Informacja o działalności RPD za rok 2016 oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka. Warszawa, Biuro RPD. http://brpd.gov.pl/sites/default/files/informacja_o_dzialalnosci_rzecznika_praw_dziecka_za_rok_2016_maly.pdf.

Michalak M. (2018b), Wystąpienia generalne RPD z 2018 roku http://brpd.gov.pl/search/node/wyst%C4%85pienia%20generalne%202018.

Osiatyński W., Wprowadzenie do praw człowieka. http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/02/WiktorOsiatynskiWprowadzenieDoPojeciaPrawCzlowieka.pdf.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak (2018), Kodeks rodzinny (projekt). http://brpd.gov.pl/sites/default/files/kodeks_rodzinny_projekt_z_uzasadnieniem.pdf.

Stadniczeńko S.L. (2015), Prawa dziecka częścią składową systemu praw człowieka i obywatela. W: S.L. Stadniczeńko (red.), Konwencja o Prawach Dziecka. Wybór zagadnień (artykuły i komentarze). Warszawa 2015, Biuro Rzecznika Praw Dziecka. https://brpd.gov.pl/ksiazki-informatory-poradniki/konwencja-o-prawach-dziecka-wybor-zagadnien-artykuly-i-komentarze.

Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (tekst jednolity Dz.U.2017.922 z dnia 2017.05.11). http://brpd.gov.pl/materialy-do-pobrania/ustawa.

Zdrowie, praca, rodzina. Program Prawa i Sprawiedliwości (2014), http://pis.org.pl/dokumenty.

Verhellen E. (2015), The Convention on the Rights of the Child from: Routledge International Handbook of Children’s Rights Studies Routledge. Accessed on: 9 Nov 2018 https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9781315769530.ch3.

Opublikowane
2018-12-31
Jak cytować
Dagiel, M., & Kowalik-Olubińska, M. (2018). Bycie dziecka w Polsce „dobrej zmiany”– między Konwencją o Prawach Dziecka a rzeczywistością. Problemy Wczesnej Edukacji, 43(4), 114-124. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.43.11

Inne teksty tego samego autora