W poszukiwaniu (neo)liberalnych tropów w celach wychowania moralnego wskazanych w podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego

Autor

  • Małgorzata Lewartowska-Zychowicz Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/pwe.2019.45.02

Słowa kluczowe:

neoliberalizm, wychowanie moraln, wychowanie obywatelskie, podstawa programowa

Abstrakt

The issue of the article concerns the ideological foundation of the moral education goals formulated in the core curriculum of general education for the first stage of education. The analyzes undertaken are focused on the search for values indicating the presence of liberal and neoliberal moral assumptions in the Regulation of the Minister of National Education of 14 February 2017 on the core curriculum of pre-school education and the core curriculum of general education for primary school.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Berlin I. (1991), Dwie koncepcje wolności. W: idem, Cztery eseje o wolności. Warszawa, Res Publica.

Branden N. (2000), Fałszywy indywidualizm. W: A. Rand, Cnota egoizmu. Nowa koncepcja egoizmu. Poznań, Zysk i S-ka.

Chutorański M. (2012), Moralność, rozwój moralny, wychowanie moralne, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, 2(58).

Dewey J. (1959), Reconstruction in Philosophy. Boston, The Beacon Press.

Dewey J. (1963), Demokracja i wychowanie. Wstęp do filozofii wychowania. Warszawa, Książka i Wiedza.

Dybel P., Wróbel S. (2008), Granice polityczności. Od polityki emancypacji do polityki życia. Warszawa, Aletheia.

Dworkin R. (1996), Wolność, równość, wspólnota. W: Społeczeństwo liberalne. Rozmowy w Castel Gandolfo, przygotował i przedmową opatrzył K. Michalski. Kraków, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

Friedman M., Friedman R. (1993), Kapitalizm i wolność. Warszawa, Centrum im. Adama Smitha, „Rzeczpospolita”.

Galston A.W. (1997), Cele liberalizmu. Kraków, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

Hayek A.F. von (2006), Konstytucja wolności. Warszawa, PWN.

Heywood A. (2007), Ideologie polityczne. Wprowadzenie. Warszawa, PWN.

Himmelfarb G. (1996), Granice liberalizmu. W: Społeczeństwo liberalne. Rozmowy w Castel Gandolfo, przygotował i przedmową opatrzył K. Michalski. Kraków, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

Kristol I. (2007), Neokonserwatywne przekonania. Dawniej i dziś. W: I. Stelzer (red.), Neokonserwatyzm. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Lewartowska-Zychowicz M. (2010), Homo liberalis jako projekt edukacyjny. Od emancypacji do funkcjonalności. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Lutyński J. (1957), Pojęcie liberalizmu w badaniach nad myślą społeczną XIX wieku. „Przegląd Socjologiczny”, 11.

Manent P. (1994), Intelektualna historia liberalizmu. Kraków, Arcana.

Melosik Z. (1995), Pragmatyzm i edukacja w Stanach Zjednoczonych: między poglądami J. Deweya a współczesną rzeczywistością. W: J. Rutkowiak (red.), Odmiany myślenia o edukacji, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Mill S.J. (1995), Poddaństwo kobiet. W: idem, O rządzie reprezentatywnym. Poddaństwo kobiet. Kraków, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

Mises L. von (1999), Mentalność antykapitalistyczna. Kraków, Arcana.

Przyszczypkowski K. (1999), Edukacja dla demokracji. Strategie zmian a kompetencje obywatelskie. Toruń–Poznań, Edytor.

Rousseau J.J. (1955), Emil, czyli o wychowaniu. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (Dz. U. 2017, poz. 365).

Rutkowiak J. (2010a), Czy istnieje edukacyjny program ekonomii korporacyjnej? W: E. Potulicka, J. Rutkowiak, Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Rutkowiak J. (2010b), Duchowość jednostki a neoliberalne upolitycznienie edukacji. W: E. Potulicka, J. Rutkowiak,Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Shklar J. (1997), Zwyczajne przywary. Kraków, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

Słownik języka polskiego, https://sjp.pwn.pl/sjp/obywatel;2492375.html.

Smith R. (1985), Liberalism and American Constitutional Law. Cambridge, Harvard University Press.

Sobolewska B., Sobolewski M. (1978), Myśl polityczna XIX i XX wieku. Liberalizm. Warszawa, PWN.

Szutta N. (2017), Edukacja charakteru moralnego. „Filozofuj”, 5(17).

Środa M. (2003), Indywidualizm i jego krytycy. Współczesne spory między liberałami, komunitarianami i feministkami na temat podmiotu, wspólnoty i płci. Warszawa, Aletheia.

Tercheck R. (1986), The fruits of success and crisis of liberalism. W: A. Damico (ed.), Liberals of Liberalism. Totowa, New York, Rowman and Littefield.

du Vall M. (2011), Neokonserwatyzm w Stanach Zjednoczonych. Od Żywotnego Centrum do epoki Reagana. Kraków, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Pobrania

Opublikowane

2019-06-30

Jak cytować

Lewartowska-Zychowicz, M. . (2019). W poszukiwaniu (neo)liberalnych tropów w celach wychowania moralnego wskazanych w podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego. Problemy Wczesnej Edukacji, 45(2), 17–26. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.45.02