Matematyczna aktywność badawcza uczniów klas początkowych. Między koncepcjami naukowymi i potocznymi

  • Alina Kalinowska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Słowa kluczowe: wiedza potoczna, prawidłowości matematyczne, matematyczna aktywność badawcza ucznia

Abstrakt

Conditions stimulating an independent creation and formulation of regularities require particular cognitive scenarios. In the early grades, students have the opportunity to develop this all-compassing intellectual ability mostly due to the specially designed educational and explorative conditions. The paper is an attempt to present a common understanding of mathematical analysis done by the students in the early grades and offers an alternative way of perceiving sush inquiries during the class.

Bibliografia

Aebli H. (1982), Dydaktyka psychologiczna. Zastosowanie psychologii Piageta do dydaktyki. Warszawa, PWN.

Barnes D. (1988), Nauczyciel i uczniowie. Od porozumiewania się do kształcenia. Warszawa, WSiP.

Berteletti I., Booth J.R. (2015), Perceiving fingers in single-digit arithmetic problems. „Frontiers in Psychology”. Volume 6.

Boaler J. (2016), Mathematical mindsets. San Francisko, Jossey-Bass.

Bruner (1978), Poza dostarczone informacje. Warszawa, PWN.

Dahl K. i Lepp M. (2010), Matematyka ze sznurka i guzika. Poznań, Wydawnictwo Zakamarki.

Dąbrowski M. (2008), Pozwólmy dzieciom myśleć. Warszawa, CKE.

Dąbrowski M. (2009a), Wykonywanie obliczeń. W: M. Dąbrowski (red.), Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzecich klas szkoły podstawowej. Trzecioklasista i jego nauczyciel. Warszawa, CKE.

Dąbrowski M. (2009b), Edukacyjna codzienność klasy trzeciej. W: M. Dagiel, M. Żytko (red.), Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzecich klas szkoły podstawowej. Nauczyciele kształcenia zintegrowanego 2008 – wiele różnych światów?. Warszawa, CKE.

Dąbrowski M. (2013), (Za) trudne, bo trzeba myśleć? O efektach nauczania matematyki na I etapie kształcenia. Warszawa, IBE.

Dixon J.A. (2005), Mathematical Problem Solving. The Roles of Exemplar, Schema, and Relational representations. W: J.I.D. Campbell (red.), Handbook of Mathematical Cognition. New York, NY Psychology Press.

Dumont H., Insance D., Benavides F. (red.) (2013), Istota uczenia się. Wykorzystanie badań w praktyce. Warszawa, Wolters Kluwer Polska SA.

Dylak S. (2013), Architektura wiedzy w szkole. Warszawa, Difin SA.

Filipiak E. (2015), Budowanie rusztowania dla myślenia i uczenia się dzieci w perspektywie społeczno-kulturowej teorii Lwa S. Wygotskiego. W: E. Filipiak (red.), Nauczanie rozwijające we wczesnej edukacji według Lwa S. Wygotskiego. Od teorii do zmiany w praktyce. Bydgoszcz, Agencja Reklamowo-Wydawnicza ArtStudio.

Filipiak E., Lemańska-Lewandowska E. (red.) (2015), Model nauczania rozwijającego we wczesnej edukacji według Lwa S. Wygotskiego. Gotowość studentów i nauczycieli. Możliwości aplikacji. Bydgoszcz, Agencja Reklamowo-Wydawnicza ArtStudio.

Gopnik A., Meltzoff A.N., Kuhl P.K. (2004), Naukowiec w kołysce. Czego o umyśle uczą nas małe dzieci. Poznań, Media Rodzina.

Góralski (A. 2013), George’a Polya pedagogika mistrzostwa, czyli o relacji uczeń-mistrz I jej regułach. Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (1994), Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Warszawa, WSiP.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (2008), Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków. Wydanie drugie. Warszawa, Nowa Era.

Gruszczyk-Kolczyńska (2009), Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Warszawa, Wydawnictwo Edukacja Polska.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.) (2011), O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli. Warszawa, Nowa Era Sp. z o.o.

Hodge B. (1993), Teaching as Communication. London – New York, Longman.

Hunn E. (1993), Czynnik utylitarny ludowych klasyfikacjach biologicznych. W: M. Buchowski (red.), Amerykańska antropologia kognitywna: poznanie, język, klasyfikacja i kultura. Warszawa, Instytut Kultury.

Kalinowska A. (2009), Matematyczne równanie – wywiady z nauczycielami matematyki w klasach IV–VI. W: M. Dagiel, M. Żytko (red.), Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzecich klas szkoły podstawowej. Nauczyciele kształcenia zintegrowanego 2008 – wiele różnych światów? Warszawa, CKE.

Kapur M., & Toh P.L.L. (2013), Productive failure: From an experimental effect to a learning design. In: T. Plomp, & N. Nieveen (Eds.), Educational design research – Part B: Illustrative cases (pp. 341–355). Enschede, the Netherlands: SLO. http://international.slo.nl/bestanden/Ch17.pdf [14.02.2017]

Klus-Stańska D. (2000), Konstruowanie wiedzy w szkole. Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Klus-Stańska D., Nowicka M. (2005), Sensy i bezsensy w edukacji wczesnoszkolnej. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Klus-Stańska D., Nowicka M. (2013), Sensy i bezsensy w edukacji wczesnoszkolnej. Gdańsk, HARMONIA UNIVERSALIS.

Klus-Stańska D. (2010), Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Konarzewski K., Bulkowski K. (red.) (2016), Wyniki międzynarodowego badania osiągnięć czwartoklasistów w matematyce i przyrodzie. Warszawa, IBE.

Kopciewicz L. (2012), Równa szkoła. Matematyka, władza i pole wytwarzania kultury. Warszawa, Difin S.A.

Kruger H. (2004), Metody badań w pedagogice. Gdańsk, GWP.

Krygowska Z. (1977), Zarys dydaktyki matematyki. Część I. Warszawa, WSiP.

Lachowicz-Tabaczek K. (2004), Potoczne koncepcje świata i natury ludzkiej, ich wpływ na poznanie i zachowanie. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Leppert R. (1996), Potoczne teorie wychowania studentów pedagogiki. Bydgoszcz WSP. Lockhart P. (2009), Mathematician’s lament. New York, Bellevue Literary Press.

Lu J., Bridges S., Hmelo-Silver C.E. (2014), Problem-Based Learning. W: R.K. Sawyer, The Cambridge Handbook of the Learning Sciences. Second edition. New York, NY Cambridge University Press.

Piaget J. (1977), Dokąd zmierza edukacja. Warszawa, PWN.

Piaget J. (2006), Studia z psychologii dziecka. Warszawa, PWN.

Piotrowska E. (2008), Społeczny konstruktywizm a matematyka. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.

Makiewicz M. (2013), O fotografii w edukacji matematycznej. Jak kształtować kulturę matematyczną uczniów. Szczecin, Wydział Matematyczno-Fizyczny US.

Marcus G. (2009), Prowizorka w mózgu. Sopot, Smak Słowa.

Mason J., Burton L., Stacey K. (2005), Matematyczne myślenie. Warszawa, WSiP.

Semadeni Z. (2016), Podejście konstruktywistyczne do matematycznej edukacji wczesnoszkolnej. Warszawa, ORE.

Siwek H. (2005), Dydaktyka matematyki. Teoria i zastosowanie w matematyce szkolnej. Warszawa, WSiP.

Stein S.K. (1997), Potęga liczb. Matematyka w życiu codziennym. Warszawa, Wydawnictwo Amber Sp. z o. o.

Such J. (1995), Wiedza naukowa a wiedza potoczna. W: B. Kotowa, J. Such (red.), Kulturowe konteksty poznania. Poznań, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM.

Such J., Szcześniak M. (2011), Filozofia nauki. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.

Trzebiński J. (1981), Twórczość a struktura pojęć. Warszawa, PWN.

Wood D. (2006), Jak dzieci uczą się i myślą. Społeczne konteksty rozwoju poznawczego. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wygotski L.S. (1971), Wybrane prace psychologiczne. Warszawa, PWN.

Opublikowane
2017-05-24
Jak cytować
Kalinowska, A. (2017). Matematyczna aktywność badawcza uczniów klas początkowych. Między koncepcjami naukowymi i potocznymi. Problemy Wczesnej Edukacji, 38(3), 82-101. https://doi.org/10.26881/pwe.2017.38.07