Komunikacja „cyfrowych tubylców” za pośrednictwem telefonu komórkowego

Autor

  • Joanna Dziekońska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Słowa kluczowe:

dziecko, nowe media, komunikacja, telefon komórkowy, „cyfrowi tubylcy”, „cyfrowi imigranci”

Abstrakt

The article presents the contemporary young generation of so-called digital natives who are growing up in the age of remix. This untypical sphere is based on an inseparable, mutually complementing and mixed relation between the new media and culture. Remix, like every novelty, displays ambivalent implications and, as a consequence, becomes a challenge for contemporary researchers who analyse social reality. The study of children functioning within the new media is of the highest priority because of creating and maintaining relations with the digital natives – otherwise, the gap between them and the digital immigrants deepens that which destructively influences the educational process. Considering the above, the communicative experiences of children functioning in the world of remix become the subject of research conducted in the present article. The aim of the research was to advance the knowledge of how primary school third-formers communicate via the mobile phone, which is one of the most popular new media.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Dewdney A., Ride P. (2006), The New Media Handbook. London and New York, Routledge. Dylak S. (2013), Architektura wiedzy w szkole. Warszawa, Difin.

Filiciak M. i in. (2010), Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS, Warszawa 2010, http://bi.gazeta.pl/im/9/7651/m7651709. pdf, 30.11.2013.

Gajda j. (2003), Media w edukacji. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Gardner H. (2006), Zmiana poglądów. Sztuka kształtowania własnych i cudzych przekonań. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Giddens A. (2007), Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Goban-Klas T. (2006), Komórka w naszej chacie. Wstęp do wydania polskiego. W: P. Levinson, Telefon komórkowy. Jak zmienił świat najbardziej mobilny ze środków komunikacji. Warszawa, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.

Goban-Klas T. (2003), Pokolenie SMS-u w rozwiniętym społeczeństwie informacyjnym. W: R. Szwed (red.), Społeczeństwo wirtualne. Społeczeństwo informacyjne. Lublin, Wydawnictwo KUL.

Górny A., Zygmunt A. (2011), Świat według „Click Generation”. W: B. Łaciak (red. nauk.), Nowe społeczne wymiary dzieciństwa. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.

Holtkamp j. (2011), Co ogłupia nasze dzieci? Nowe media jako wyzwanie dla rodziców. Kraków, Wydawnictwo Salwator.

Hopfinger M. (2002), Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku: antologia. Warszawa, Oficyna Wydawnicza.

Izdebska J. (2007), Dziecko w świecie mediów elektronicznych. Teorie, badania, edukacja medialna. Białystok, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.

Ito M. i in. (2008), Living and Learning with New Media. http://digitalyouth.ischool.berkeley. edu/files/report/digitalyouth-WhitePaper.pdf, 19.03.2014.

Janscher Ch. (2001), Życie okablowane. Kim jesteśmy w epoce przekazu cyfrowego? Warszawa, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.

Jastrzębski J. (2011), Nowe media i stare wartości. W: M. Jeziewski (red.), Nowe media w systemie komunikowania: edukacja, cyfryzacja. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Jędrzejko M., Taper A. (2012), Dzieci a multimedia. Warszawa – Dąbrowa Górnicza, Oficyna Wy- dawnicza ASPRA-jR.

Juszczyk S. (2011), Internet. Współczesne medium komunikacji społecznej. „Edukacja i Dialog”, 5/6.

Juszczyk S. (2012), Przestrzeń wirtualna w procesie komunikowania młodzieży – ujęcie socjopedagogiczne. W: M. Kita, M. Ślawska (red.), Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. Stan wiedzy i postulaty badawcze. T. 1, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Kamińska M. (2010), Memy, signa i sigile. Perspektywy e-semiologii. W: M. Kita, M. Ślawska (red.), Kultura medialna zapośredniczona. Badania nad mediami w optyce kulturoznawczej. Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Kozinets R. V. (2012), Netnografia. Badania etnograficzne online. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Krajewski M. (2003), Kultury kultury popularnej. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.

Levinson P. (2006), Miękkie ostrze, czyli historia i przyszłość rewolucji informacyjnej. Warszawa, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.

Levinson P. (2010), Nowe nowe media. Kraków, Wydawnictwo WAM.

Levinson P. (2006), Telefon komórkowy. Jak zmienił świat najbardziej mobilny ze środków komunikacji. Warszawa, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.

Ling R., Donner J. (2012), Komórka: komunikacja mobilna. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Manovich L. (2012), Język nowych mediów. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Łośgraf.

McLuhan M., Fiore Q. (1967), The Medium is the Massage: An Inventory of Effects. New York, Ban- tam books.

McLuhan M. (2001), Wybór tekstów. Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Mead M. (1978), Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Młodzi 2011. http://www.obserwatoriumkultury.pl/files/study/raport_modzi_2011_copy2.pdf, 19.03.2014.

Prensky M. (2001), Digital Natives, Digital Immigrants. http://www.marcprensky.com/ writing/pren- sky%20-%20digital%20natives,%20digital%20immigrants%20-%20part1.pdf, 30.11.2013.

Pyżalski J. (2011), Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży. Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Tapscott D. (2010), Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

The World in 2010. ICT Trends and Facts. http://www.itu.int/net/itunews/issues/2010/10/04. aspx, 19.03.2014.

Tomaszewska H. (2012), Młodzież, rówieśnicy i nowe media. Społeczne funkcje technologii infor- macyjnych w życiu nastolatków. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.

Opublikowane

2014-04-22

Jak cytować

Dziekońska, J. (2014). Komunikacja „cyfrowych tubylców” za pośrednictwem telefonu komórkowego. Problemy Wczesnej Edukacji, 24(1), 82–94. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/925