O czasopiśmie

Średni czas, w jakim przeprowadzana jest wstępna ocena manuskryptów wynosi 7 dni.
Średni czas, w jakim przeprowadzana jest recenzja manuskryptów wynosi 21 dni.
Redakcja nie pobiera opłat za złożenie manuskryptu ani za publikację. 

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Rocznik gdańskiego środowiska naukowego rusycystów, otwarty również dla innych ośrodków filologicznych i rosjoznawczych w Polsce i świecie, a także dla reprezentantów pozostałych dyscyplin naukowych, zajmujących się językiem rosyjskim, kulturą, literaturą i historią Rosji. Zamieszcza studia i artykuły, opinie i polemiki, recenzje, bibliografie, sprawozdania w języku polskim, rosyjskim i angielskim z zakresu szeroko pojętej wiedzy o Rosji. Główne dziedziny zainteresowań to językoznawstwo, literaturoznawstwo, glottodydaktyka, wiele miejsca poświęca się również filozofii, historii idei, filologii śledczej, kulturoznawstwu, przekładoznawstwu, leksykografii, bibliografistyce. Pismo adresowane jest przede wszystkim do specjalistów, głównie akademickich, ale też do młodszych adeptów nauki oraz studentów rusycystyki i rosjoznawstwa.

 

Polityka Open Access

Czasopismo dystrybuuje wiedzę na zasadzie wolnego, otwartego, trwałego i natychmiastowego dostępu do cyfrowych form zapisu danych i treści naukowych (Open Access). Działa na rzecz budowy nowego otwartego modelu komunikacji naukowej (Open Access Movement).

 

Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie

W kwestii dobrych praktyk i zasad etyki publikacyjnej Redakcja stosuje się do zaleceń Committee on Publication Ethics (COPE) (https://publicationethics.org/resources/code-conduct). Diagramy COPE w języku polskim: http://www.ebib.pl/pliki/25/full_set_of_polish_flowcharts.pdf .

W trosce o zachowanie najwyższych standardów redakcyjnych i poziomu naukowego pisma "Studia Rossica Gedanensia", przestrzeganie zasad etycznych i rzetelności naukowej, a tym samym stosując się do wymogów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Redakcja dokłada wszelkich starań, aby przeciwdziałać zjawiskom "ghostwriting" i "guest authorship", "financial disclosure". W związku z powyższym

  • Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu etc., wykorzystywanych w procesie przygotowania pracy), jednakże główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt;
  • Redakcja informuje autorów zgłaszanych prac, iż "ghostwriting" i "guest authorship" stanowią przejaw nierzetelności naukowej, zaś wszystkie wykryte tego typu przypadki będą ujawnione, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystwa naukowe etc.);
  • Redakcja winna uzyskać informację o ewentualnych źródłach finansowania publikacji (np. grantu, projektu etc.), wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów ("financial disclosure"). Za prawdziwość podanych informacji odpowiada AUTOR składający tekst do druku. Redakcja zobowiązuje się dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej oraz naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Finansowanie

Publikacje finansowane ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Filologicznego UG.