O czasopiśmie

Średni czas, w jakim przeprowadzana jest wstępna ocena manuskryptów wynosi 5 dni.
Średni czas, w jakim przeprowadzana jest recenzja manuskryptów wynosi 21 dni.
Redakcja nie pobiera opłat za złożenie manuskryptu ani za publikację.
Redakcja nie zatrudnia żadnych osób na umowę etatową, jej członkowie wypełniają swe zadania w ramach własnej aktywności naukowej.

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Interdyscyplinarny rocznik naukowy gdańskiego środowiska rusycystów, otwarty dla innych ośrodków filologicznych i rosjoznawczych w Polsce i świecie, a także dla reprezentantów pozostałych dyscyplin naukowych interesujących się tematyką rosyjską. Celem jest prezentowanie badań polskich i zagranicznych uczonych zajmujących się problematyką i metodologiami obecnymi we współczesnych studiach rusycystycznych i rosjoznawczych oraz komparatystycznych.

Czasopismo podejmuje zagadnienia szczegółowe związane z językiem, literaturą, recepcją i przekładem; kulturą, sztuką, historią i teraźniejszością Rosji; rosyjską myślą filozoficzną, religijną i społeczno-polityczną, historią idei; relacjami Rosjan z kulturą polską, słowiańską i zachodnioeuropejską; leksykografią, komparatystyką i naukoznawstwem (bibliografistyką) uwzględniającymi komponent rosyjski, a także zagadnienia ogólniejsze pod warunkiem ich rosyjskiej egzemplifikacji materiałowej i literaturowej. Periodyk jako jedyny w Polsce prowadzi nowatorski dział poświęcony najnowszym osiągnięciom filologii śledczej.

Rocznik dzieli się na 5 sekcji obejmujących: I. Studia i artykuły; II. Przekłady; III. Recenzje, omówienia i polemiki; IV. Bibliografie; V. Kronikę.

Publikuje oryginalne prace, zróżnicowane pod względem naukowej genologii tekstowej. Przyjmuje studia i artykuły naukowe, przeglądy literatury, recenzje i omówienia najnowszych publikacji, opinie i polemiki, adnotowane bibliografie tematyczne, sprawozdania naukowe z ważniejszych sesji naukowych. Możliwy jest również pierwodruk naukowego lub literackiego przekładu utworu (lub jego fragmentu) autorstwa wybitnego rosyjskiego twórcy wraz z naukowym opracowaniem źródła. Sporadycznie zamieszczane są naukowe edycje nowo odkrytych rosyjskich tekstów źródłowych o istotnym znaczeniu dla nauki.

W sekcji Kronika udostępniane są także laudacje, wspomnienia, nekrologi.

Do druku przyjmowane są prace napisane w języku polskim, rosyjskim i angielskim.

Strategia czasopisma ukierunkowana jest na zapewnienie badaczom oraz młodym adeptom nauki, w tym studentom, wolnego dostępu do prac naukowych i badań na wysokim poziomie przy użyciu nowoczesnych technologii i platform internetowych.

 

Polityka Open Access

Czasopismo dystrybuuje wiedzę na zasadzie wolnego, otwartego, trwałego i natychmiastowego dostępu do cyfrowych form zapisu danych i treści naukowych (Open Access). Działa na rzecz budowy nowego otwartego modelu komunikacji naukowej (Open Access Movement).

 

Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie

W kwestii dobrych praktyk i zasad etyki publikacyjnej Redakcja stosuje się do zaleceń Committee on Publication Ethics (COPE) (https://publicationethics.org/resources/code-conduct). Diagramy COPE w języku polskim: http://www.ebib.pl/pliki/25/full_set_of_polish_flowcharts.pdf .

W trosce o zachowanie najwyższych standardów redakcyjnych i poziomu naukowego pisma "Studia Rossica Gedanensia", przestrzeganie zasad etycznych i rzetelności naukowej, a tym samym stosując się do wymogów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Redakcja dokłada wszelkich starań, aby przeciwdziałać zjawiskom "ghostwriting" i "guest authorship", "financial disclosure". W związku z powyższym

  • Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu etc., wykorzystywanych w procesie przygotowania pracy), jednakże główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt;
  • Redakcja informuje autorów zgłaszanych prac, iż "ghostwriting" i "guest authorship" stanowią przejaw nierzetelności naukowej, zaś wszystkie wykryte tego typu przypadki będą ujawnione, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystwa naukowe etc.);
  • Redakcja winna uzyskać informację o ewentualnych źródłach finansowania publikacji (np. grantu, projektu etc.), wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów ("financial disclosure"). Za prawdziwość podanych informacji odpowiada AUTOR składający tekst do druku. Redakcja zobowiązuje się dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej oraz naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Historia czasopisma

Inicjatorką powstania czasopisma w 2013 roku była prof. UG dr hab. Marcelina Grabska, ówczesny dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Pełni ona honorową funkcję przewodniczącej Rady Naukowej periodyku.

Funkcję redaktora naczelnego od początku istnienia periodyku sprawuje prof. UG dr hab. Katarzyna Wojan. Jej zastępcami są: prof. UG dr hab. Żanna Sładkiewicz (od 2015 roku) oraz prof. UG dr hab. Zbigniew Kaźmierczyk (od 2018 roku).

W latach 2014-2015 periodyk był organem Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej; od 2016 czasopismo wydawane jest jako czasopismo Wydziału Filologicznego. W latach 2019-2021 tomy zostały przygotowane we współpracy z Towarzystwem Literackim im. Adama Mickiewicza – Oddziałem Gdańskim.

Finansowanie

Publikacje finansowane ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Filologicznego UG.