Polityka wydawnicza czasopisma

 1. Teksty do publikacji w czasopiśmie „Studia Rossica Gedanensia” przyjmowane są w trybie ciągłym. Redakcja nie wyznacza terminów nadsyłania maszynopisów. Teksty należy przesyłać na adres mailowy czasopisma.
 2. Nie pobiera się od autorów nadsyłanych tekstów żadnych opłat za ich zgłoszenie, recenzje, opracowanie redakcyjne, korektę, publikację w wersji elektronicznej ani za druk w wersji papierowej egzemplarza obowiązkowego dla bibliotek uprawnionych.
 3. Przyjmowane są prace oryginalne, napisane w języku polskim, rosyjskim i angielskim, przygotowane zgodnie z zasadami rzetelności naukowej.
 4. W czasopiśmie „Studia Rossica Gedanensia” publikowane są teksty naukowe z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, historii, myśli filozoficznej, religijnej i społeczno-politycznej, historii idei, naukoznawstwa (bibliografistyki), które problematyką obejmują zagadnienia rusycystyczne i rosjoznawcze, w tym w ujęciach komparatystycznych, a także zagadnienia ogólniejsze pod warunkiem ich rosyjskiej egzemplifikacji materiałowej i literaturowej. Periodyk jako jedyny w kraju publikuje artykuły z zakresu filologii śledczej.
 5. Możliwa jest również – jako pierwodruk – publikacja naukowego lub literackiego przekładu utworu (lub jego fragmentu) autorstwa wybitnego twórcy wraz z naukowym opracowaniem źródła pod warunkiem uzyskania zgody na nią od autora tłumaczonego dzieła. Utwór ten musi dotyczyć spraw rosyjskich.
 6. Możliwa jest publikacji edycji tekstów źródłowych w opracowaniu naukowym o istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki pod warunkiem uzyskania zgody na nią od autora tłumaczonego dzieła lub od właściwej instytucji. Utwór ten musi dotyczyć spraw rosyjskich.
 7. Do publikacji w czasopiśmie „Studia Rossica Gedanensia” przyjmuje się (po przeprowadzeniu właściwej procedury kwalifikacyjnej) następujące rodzaje tekstów naukowych:

a/ artykuły badawcze (research article),

b/ artykuły przeglądowe (review),

c/ przeglądy literatury (literature review),

d/ artykuły kazuistyczne (opis przypadków) (case study),

f/ recenzje i omówienia prac naukowych z zakresu tematycznego czasopisma wydanych w ciągu ostatnich dwóch lat (review article, overview),

g/ artykuły polemiczne (polemic),

h/ adnotowane bibliografie tematyczne (annotated bibliography),

i/ sprawozdania naukowe z konferencji, zjazdów i sympozjów naukowych (scientific report),

j/ nekrologi i wspomnienia (obituary, reminiscence, memoral),

k/ (sporadycznie) niepublikowane wcześniej przekłady naukowe, literackie i epistolariów mających istotne znaczenie dla badań filologicznych,

l/ (sporadycznie) niepublikowane wcześniej edycje naukowe tekstów źródłowych mających istotne znaczenie dla rozwoju nauki,

 1. Nie przyjmuje się takich materiałów, jak zbiory dokumentów, konspekty lekcji.
 2. Nie zamieszcza się materiałów o charakterze promocyjnym ani reklam.
 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do zamawiania tekstów o charakterze jubileuszowym, wspomnień, nekrologów i sprawozdań naukowych.
 4. Limity objętościowe dla tekstów przeznaczonych do publikacji w czasopiśmie „Studia Rossica Gedanensia” są następujące:

a/ artykuły naukowe i przeglądowe – do 20 tys. znaków (wraz ze spacjami),

b/ pozostałe teksty – 10-15 tys. znaków (wraz ze spacjami).

c/ prace o większej objętości, lecz nieprzekraczające jednego arkusza wydawniczego (40 tysięcy znaków wraz ze spacjami), mogą zostać przyjęte wyłącznie w porozumieniu z Redakcją.

 1. Limity objętości dotyczą pełnego tekstu wraz z przypisami i bibliografią załącznikową, streszczeniami i słowami kluczowymi. W wypadku przekroczenie wskazanego limitu redakcja zwraca się do autora/autorów z prośbą o skrócenie tekstu. W przypadkach indywidualnych redaktor naczelny może wyrazić zgodę na publikację dłuższego tekstu, jeśli zgłoszona do czasopisma praca ma charakter poważniejszego studium.
 2. Jeśli autor podejmie decyzję o wycofaniu tekstu z czasopisma, powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie redakcję.
 3. W wypadku tekstów przygotowanych we współautorstwie (tekstów wieloautorskich) przyjmuje się za autora korespondencyjnego osobę, która nadesłała tekst do redakcji. Autor korespondencyjny odpowiada za kontakt między redakcją a pozostałymi autorami tekstu.
 4. Warunkiem publikacji nadesłanego tekstu jest uzyskanie dwóch pozytywnych ocen recenzentów. Teksty przesyłane do oceny są anonimowe.
 5. Do procesu recenzyjnego kwalifikowane są jedynie teksty mieszczące się w profilu czasopisma i które zostały przygotowane zgodnie z wymogami redakcyjnymi.
 6. Nadesłanie tekstu do recenzji uważa się za równoznaczne ze złożeniem deklaracji przez autora o tym, że:

a/ tekst nie został złożony równolegle w innym czasopiśmie i nie został wcześniej opublikowany;

b/ tekst jest oryginalnym dziełem autora;

c/ autor nie narusza praw autorskich badań naukowych ani materiałów ilustracyjnych osób trzecich;

d/ w tekście nie pomija się informacji o osobach, instytucjach, które przyczyniły się do jego powstania oraz wniosły wkład do przedstawianych badań;

e/ w tekście nie pomija się informacji na temat źródła finansowania badań przez osoby, instytucje, organizacje krajowe i zagraniczne.

 1. W wypadku współautorstwa tekstu należy podać w przypisie określenie wkładu pracy każdej z osób.
 2. Nie należy przesyłać wersji poprawionych artykułów, które były wcześniej zgłaszane do „Studia Rossica Gedanensia”, ale zostały odrzucone przez recenzentów i/lub kolegium redakcyjne.
 3. Za plagiat uznaje się wykorzystanie fragmentów tekstu i/lub danych bez uznania autorstwa, które zostały zaprezentowane jako własne. W przypadku wykrycia plagiatu zob. zalecenia etyczne.
 4. W ramach zapory ghostwriting redakcja wymaga od autorów nadesłanych prac podania ich afiliacji (nazwa uczelni, adres) oraz ujawnienia i określenia wkładu innych osób w powstanie utworu (opracowania koncepcji, zebrania danych itd.). Osobą odpowiedzialną za prawdziwość podanych informacji jest autor zgłaszający tekst do druku.
 5. W ramach zapory guest authorship w przypadku współautorstwa pracy złożonej do publikacji w czasopiśmie „Studia Rossica Gedanensia” redakcja wymaga oświadczenia o procentowym wkładzie każdego z autorów w powstanie publikacji.
 6. Artykuł zostaje skierowany do druku po uzyskaniu dwóch pozytywnych opinii niezależnych recenzentów i wprowadzeniu zalecanych poprawek i uzupełnień. W przypadku jednej recenzji negatywnej tekst zostaje odrzucony. W sytuacji rozbieżnych opinii decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu bądź powołaniu trzeciego recenzenta do publikacji podejmuje kolegium redakcyjne. Decyzja kolegium jest ostateczna. Patrz: Procedura recenzowania
 7. Autorzy po otrzymaniu recenzji mają obowiązek ustosunkowania się do uwag Recenzentów w formie pisemnej odpowiedzi, jeżeli recenzje zawierają uwagi polemiczne, krytyczne, zastrzeżenia merytoryczne lub wskazują konieczność uzupełnień. Redakcja decyduje na podstawie analizy recenzji, czy odpowiedź jest konieczna, i informuje o tym Autorów mailowo.
 8. Końcową decyzję o publikacji artykułu podejmuje kolegium redakcyjne i zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji artykułu, jeśli poprawki naniesione przez autora po recenzjach uzna za niewystarczające.
 9. Decyzja redakcji o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu jest ostateczna. Autor zostaje o niej poinformowany mailowo.

 

Etyka

Wydawca czasopisma „Studia Rossica Gedanensia” i jego redakcja stosują najwyższe standardy publikacyjne i kieruje się zasadami etyki wydawniczej, mającymi na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym. W naszej misji realizujemy wytyczne Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej COPE (ang. Committee on Publication Ethics) (www.publicationethics.org). Przyjęte zasady etyki wydawniczej dotyczą wszystkich prac  wydawanych przez Uniwersytet Gdański.

 

Zasady etyki

ZASADY ETYCZNE OBOWIĄZUJĄCE WYDAWCĘ I KOLEGIUM REDAKCYJNE CZASOPISMA

 1. Kontrolowanie standardów etycznych

Wydawca czasopisma „Studia Rossica Gedanensia” i jego redakcja mają obowiązek przestrzegania obowiązujących zasad etyki wydawniczej i standardów wydawniczych oraz zapobiegania praktykom niezgodnym z aktualnymi przepisami prawa dotyczącymi praw autorskich, ochrony danych osobowych, zniesławienia, plagiatu, praktyk guest authorship i ghostwriting.

 1. Zasada uczciwego postępowanie (fair play)

Przedłożone prace są oceniane wyłącznie pod względem merytorycznym. Rasa, płeć, wyznanie, narodowość, obywatelstwo, przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie wpływają na ocenę tekstów.

 1. Decyzje wydawnicze – kryteria przyjmowania prac do publikacji

Wydawca czasopisma „Studia Rossica Gedanensia” i jego redakcja decydują, które prace zostaną opublikowane, kierując się opinią recenzentów dotyczącą wartości, oryginalności i przejrzystości naukowej pracy.

 1. Zasada poufności

Wydawca czasopisma „Studia Rossica Gedanensia” i jego redakcja nie ujawniają osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji są: wydawca, redaktorzy, autor, wyznaczeni recenzenci, członkowie Zespołu Redakcyjnego oraz inne uprawnione osoby uczestniczące w procesie wydawniczym.

 1. Przeciwdziałanie i ujawnianie konfliktów interesów

Nieopublikowane teksty nie mogą być bez pisemnej zgody autorów wykorzystywane przez żadną z osób uczestniczącą w procesie wydawniczym.

 1. Weryfikacja prac już opublikowanych oraz wycofanie publikacji

Wydawca czasopisma „Studia Rossica Gedanensia” i jego redakcja mają prawo wycofać pracę zarówno w trakcie trwania procedury publikacji, jak i po wydaniu, jeżeli:

a/ ujawniono, że praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza inne zasady etyki wydawniczej (m.in. autoplagiat, ghostwriting, guest authorship),

b/ ujawniono dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań, fałszowaniu danych, popełnieniu poważnych niezamierzonych błędów (np. metodologicznych, statystycznych).

 

ZASADY ETYCZNE OBOWIĄZUJĄCE AUTORÓW

 1. Zasada rzetelności naukowej

Autor jest zobowiązany do rzetelnego prowadzenia, prezentowania i obiektywnej interpretacji swoich badań naukowych. Praca powinna zawierać informacje umożliwiające identyfikację źródeł danych, weryfikację przedstawionego problemu badawczego oraz powtórzenie badań. Nierzetelne lub niezgodne z zasadami etyki prezentowanie/ interpretowanie danych i wyników badań jest niedopuszczalne.

 1. Zasada oryginalności pracy

Autor zaświadcza, że zgłoszona publikacja jest w całości jego oryginalną pracą twórczą, że posiada wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do publikacji oraz że nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich. Oświadczenie autora o oryginalności pracy jest integralną częścią umowy wydawniczej.

 1. Zasada unikania publikacji zwielokrotnionej, zbędnej lub równoległej

Złożenie pracy do publikacji w czasopiśmie „Studia Rossica Gedanensia” jest jednoznaczne z deklaracją, że zgłoszony tekst nie został nigdzie wcześniej opublikowany, nie jest fragmentem innej publikacji oraz że nie został przedłożony w innym wydawnictwie.

 1. Źródła finansowania publikacji

Autor przedstawia redakcji „Studia Rossica Gedanensia” informację o źródłach finansowania zgłoszonej  pracy, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).

 1. Zasady autorstwa pracy

Zgłaszając do publikacji prace współautorskie, należy ujawnić wkład poszczególnych autorów w ich powstanie.

Niedopuszczalne jest  pominięcie w publikacji osób, które wniosły wkład w powstanie tekstów (ghostwriting).

Niedopuszczalne jest wskazanie udziału autora, którego wkład jest znikomy bądź nie miał on miejsca (guest authorship).

Wszyscy autorzy muszą zatwierdzić ostateczną wersję pracy i wyrazić zgodę na jej publikację.

 1. Zasada rzetelności źródeł

Wszystkie wykorzystane przy tworzeniu pracy publikacje, wyniki badań lub dane opracowane przez innych autorów muszą być opatrzone przypisem i wymienione w bibliografii.

 1. Zasady dotyczące błędów w opublikowanych pracach

Autor powinien niezwłocznie powiadomić redakcję o wykryciu błędów/nieścisłości w swojej publikacji. Redakcja skoryguje zaistniałe błędy w wydaniu elektronicznym numeru czasopisma oraz uwzględni je w wydaniu papierowym lub w kolejnym wydaniu/dodruku bądź też opublikuje erratę, aneks lub sprostowanie.

 

ZASADY ETYCZNE OBOWIĄZUJĄCE RECENZENTÓW

Zasada przeciwdziałania konfliktowi interesów

Recenzent nie powinien podejmować się oceny pracy w przypadku, gdy występować może konflikt interesów z autorem/autorami pracy lub instytucjami zaangażowanymi w jej powstanie. Ewentualny konflikt interesów powinien zostać zgłoszony wydawcy lub (w przypadku czasopism) odpowiedniej redakcji.

Zasada terminowości

Recenzent jest zobowiązany do przygotowania recenzji w ustalonym terminie. Recenzent powinien niezwłocznie poinformować wydawcę lub odpowiednią redakcję czasopisma o opóźnieniu lub odstąpieniu od wykonania recenzji.

Zasada poufności

Recenzent jest zobowiązany do zachowania poufności w odniesieniu do procesu oceniania, treści ocenianej pracy oraz oceny. Ujawnianie osobom nieupoważnionym recenzowanej pracy i jej oceny jest niedopuszczalne. Wyniki badań zawarte w pracy zgłoszonej do publikacji nie mogą być wykorzystane przez recenzenta w jego własnych badaniach do czasu publikacji artykułu.

Zasada zachowania standardów obiektywności

Recenzja powinna być obiektywna, rzetelna, bezstronna i właściwie uzasadniona. Ocenie recenzenta podlega: zawartość merytoryczna pracy, oryginalność i zasadność podejmowanych badań i stawianych tez, metodologia, poprawność formułowanych wniosków, język, styl i sposób przygotowania przypisów oraz bibliografii. Pozamerytoryczna krytyka autora jest niedopuszczalna.

Zasada rzetelności źródeł

Recenzent powinien ujawnić wszystkie przypadki, które wskazują na podejrzenie wykorzystania w recenzowanej pracy publikacji innych autorów. Fragmenty pracy tekstu budzące wątpliwości powinny być jednoznacznie wskazane. Recenzent powinien wskazać również ważne publikacje związane z tematyką pracy niewykorzystane przez autora.

 

 

PROGRAM ANTYPLAGIATOWY

W celu zapobiegania plagiatowi Wydawca czasopisma i jego redakcja podjęły decyzję o korzystaniu z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check.

 

Ochrona prywatności

Informacja o ochronie danych osobowych (RODO)

Klauzula RODO jest tutaj.