Zadania i kompetencje organów

Redaktor naczelny

 • Odpowiada za całość czasopisma „Studia Rossica Gedanensia” (jego kształt oraz zawartość).
 • Kieruje całością działań zespołu redakcyjnego od strony merytorycznej.
 • Podejmuje strategiczne decyzje w sprawach czasopisma.
 • Ma wpływ na ostateczną postać publikacji.
 • Nadzoruje wybór recenzentów.
 • Współpracuje z członkami rady naukowej.
 • Współpracuje z wydawcą.
 • Dba o standardy etyczne i merytoryczne czasopisma.
 • Decyduje o kolejności publikowanych prac.
 • Zajmuje się sprawami formalnymi związanymi z wydaniem czasopisma.
 • Współpracuje z naukowymi bazami danych.
 • Sporządza preliminarz wydatków związanych w utrzymaniem periodyku.
 • Pozyskuje dodatkowe środki finansowe na rozwój czasopisma (składa wnioski grantowe w ramach właściwych programów ministerialnych; poszukuje indywidualnych donatorów; współpracuje z towarzystwami naukowymi w zakresie współwydania wybranych tomów).

 

Zastępca redaktora naczelnego

 • Aktywnie uczestniczy w budowaniu planu wydawniczego czasopisma i portalu internetowego.
 • Dba o rozwój portalu internetowego czasopisma.
 • Dba o kształtowanie poziomu tytułu i właściwy dobór materiałów do publikacji.
 • Dokonuje kompleksowego planowania tematyki oraz redagowania tekstów.
 • Współpracuje z autorami.
 • Wspiera bieżące prace redakcji oraz zarządzanie zespołem redakcyjnym.
 • Współpracuje z wydawnictwem.
 • Współpracuje z redaktorem strony internetowej czasopisma.
 • Uczestniczy w procesie pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na rozwój czasopisma.
 • Współpracuje z towarzystwami naukowymi w zakresie współwydania wybranych tomów.

 

Kolegium redakcyjne (Zespół redakcyjny)

 • Decyduje wspólnie o kształcie wydawanego czasopisma.
 • Uzgadnia wspólnie ogólne zalecenia dla autorów.
 • Przygotowuje wymagania dotyczące formy i zawartości artykułów.
 • Uczestniczy w podejmowaniu decyzji o niepublikowaniu tekstu.
 • Podejmuje działania w sytuacji zaistnienia podejrzenia przypadków łamania etyki nauki przez autorów.
 • Podejmuje działania w sytuacji zaistnienia podejrzenia przypadków łamania etyki nauki przez recenzentów.
 • Uczestniczy w podejmowaniu decyzji o powiadomieniu jednostki wskazanej przez autora lub recenzenta w afiliacji o podejrzeniu nierzetelności naukowej.

 

Sekretarz redakcji

 • Prowadzi sekretariat periodyku „Studia Rossica Gedanensia”.
 • Prowadzi korespondencję bieżącą w sprawach czasopisma.
 • Prowadzi rejestr nadesłanych tekstów, dokonuje ich archiwizacji, tworzy elektroniczne kopie zapasowe i przechowuje dokumenty według ustalonego porządku.
 • Wysyła informacje autorom o podjętej przez kolegium redakcyjne decyzji o przyjęciu do dalszego procedowania bądź odrzuceniu tekstu.
 • Zajmuje się rozsyłaniem elektronicznego wydania bieżącego numeru czasopisma autorom, recenzentom i członkom rady naukowej, a także wysyłką autorskich egzemplarzy w postaci tradycyjnej drukowanej papierowej.
 • Rozpowszechnia egzemplarz obowiązkowy do bibliotek uprawnionych; wysyła egzemplarze publikacji do wybranych bibliotek naukowych nieobjętych wykazem bibliotek uprawnionych.
 • Przygotowuje pisma, ogłoszenia, teksty dotyczące popularyzacji czasopisma w środowisku naukowym krajowym i zagranicznym.

 

Zastępca sekretarza redakcji

 • Współpracuje z sekretarzem redakcji i wspomaga jego pracę.
 • Obsługuje pocztę elektroniczną.
 • Nadzoruje przesyłanie zgłoszeń tekstów drogą elektroniczną.
 • Podczas nieobecności sekretarza przejmuje jego obowiązki.

 

Redaktor merytoryczny

 • Dokonuje podziału prac według klucza obszarowego i tematycznego.
 • Wstępnie ocenia wartość merytoryczną i językową nadesłanych tekstów.
 • Dba o spoistość merytoryczną, w tym jednakową notację symboli oraz jednoznaczne przypisanie definicji pojęciom w czasopiśmie.
 • Konsultuje z redaktorami numeru wybór recenzentów, uwzględniając problematykę artykułu oraz przyjętą przez autora metodologię.
 • Sporządza listę recenzentów oraz przekazuje ją redaktorowi naczelnemu.
 • Współpracuje z recenzentami i koordynuje ich działania.
 • Współpracuje z redaktorem naczelnym w zakresie: a/ podejmowania decyzji o dalszym procedowaniu bądź odrzuceniu tekstu; b/ wyboru redaktora/redaktorów bieżącego tomu.
 • Przekazuje opinię o wartości merytorycznej tekstu kolegium redakcyjnemu.
 • Zatwierdza teksty przeznaczone do publikacji i przedstawia je redaktorowi naczelnemu.
 • Współpracuje z redaktorami numeru w sprawach merytorycznych i językowych.

 

Redaktor numeru

 • Analizuje otrzymane teksty oraz opinie sporządzone przez redaktorów tematycznych.
 • Współpracuje z zespołem redakcyjnym w zakresie sporządzenia listy recenzentów.
 • Nawiązuje kontakt z kandydatami na recenzentów oraz pozyskuje ich zgodę na recenzowanie.
 • Kieruje teksty do recenzji naukowej (zwykle do dwóch recenzentów), prowadzi korespondencję z recenzentami.
 • Zapoznaje się z recenzjami naukowymi tekstów.
 • Analizuje zgodność recenzji tekstów i tekstów artykułów, do których się odnoszą.
 • Przekazuje otrzymane recenzje autorom tekstów.
 • Na podstawie otrzymanych recenzji tekstów decyduje, czy odesłać tekst do autora w celu naniesienia poprawek, czy też całkowicie ją odrzucić nie dopuszczając do druku.
 • Sprawdza, czy autorzy uwzględnili w manuskryptach uwagi i wskazania recenzentów.
 • Sprawdza zgodność tekstu z wymogami redakcyjnymi.
 • Prowadzi korespondencję z autorami, jeśli wystąpi taka konieczność.
 • Konsultuje się z redaktorami językowymi i tematycznymi w sprawach merytorycznych i językowych.
 • Zajmuje się opracowaniem redakcyjnym tekstów przed ich wydaniem.
 • Po redakcyjnym opracowaniu tekstów oraz ich składzie wydawniczym przesyła je autorom do korekty.
 • Sprawdza prawidłowe wykonanie korekty.
 • Przekazuje finalną wersję tekstów do publikacji.

 

Redaktor językowy

 • Dba o poprawność językową tekstów złożonych do druku.
 • Dokonuje korekty językowej tekstu zakwalifikowanego do druku.
 • Współpracuje z redaktorami tomu i redaktorami tematycznymi w zakresie konsultacji językowych.

 

Redaktor statystyczny

 • Śledzi informacje dotyczące periodyku w narzędziach obliczania wpływu i cytowań, przekazuje dane redaktorowi naczelnemu oraz kolegium redakcyjnemu.
 • Zgłasza numery czasopisma „Studia Rossica Gedanensia” do krajowych i międzynarodowych naukowych baz danych, z którymi periodyk współpracuje; deponuje metadane publikacji w bazach referencyjnych.

 

Redaktor strony internetowej

 • Tworzy, prowadzi i aktualizuje stronę internetową czasopisma „Studia Rossica Gedanensia”.
 • Odpowiada za szatę graficzną strony internetowej czasopisma i dba o jej uatrakcyjnienie.
 • Koordynuje prace związane z przesyłaniem manuskryptów oraz recenzji za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na platformie czasopisma.
 • Jest administratorem profilu czasopisma „Studia Rossica Gedanensia” w mediach społecznościowych, takich jak Facebook.
 • Współpracuje z osobami odpowiedzialnymi za utrzymanie platformy czasopisma, współpracuje ze specjalistami z Biblioteki UG z działu czasopism UG.

 

Redaktor współpracujący

 • Współpracuje z redakcją czasopisma „Studia Rossica Gedanensia” przy tworzeniu konkretnego numeru (wnosi określony wkład).
 • Upowszechnia publikacje w bazach nauki i bibliotekach elektronicznych, z którymi współpracuje.
 • Promuje naukowo czasopismo w kraju i za granicą.

 

Rada naukowa

 • Określa profil czasopisma „Studia Rossica Gedanensia”.
 • Wyznacza ramy interdyscyplinarności w zakresie nauk z dziedziny nauk humanistycznych.
 • Służy konsultacjami naukowymi, gdy zaistnieje taka potrzeba, i rozstrzyga wątpliwości dotyczące danej kwestii badawczej.
 • Wykazuje dbałość w zakresie przestrzegania etyki nauki.
 • Informuje redaktora naczelnego o przejawach nierzetelności naukowej.
 • Dba o dobry wizerunek czasopisma oraz jego rozpoznawalność w kraju i za granicą.

 

Zakład Poligrafii Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego

 • Składa i łamie teksty do czasopisma.
 • Prowadzi techniczną obsługę działalności wydawniczej i druku „Studia Rossica Gednanenesia”.

Adres / Address 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Zakład Poligrafii

Wydział Ekonomiczny

ul. Armii Krajowej 119/121

81-824 Sopot

poligraf@ug.edu.pl

+48 58 523 14 49

+48 58 523 13 50