Książki nadesłane

Анна М. Подшивайлова. Манипулятивное воздействие в политическом дискурсе. Киев: Издательско-полиграфический центр «Киевский университет» 2013, 431 c. (1/2014)

Żanna Sładkiewicz. Политический фельетон в свете теории речевого воздействия. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013, 522 s. (1/2014)

Od dźwięku do słowa i jeszcze dalej. Pod redakcją Katarzyny Wojan i Ewy Konefał. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013, 318 s. (1/2014)

Rosja w krysztale. Rozważania, fakty, miraże (= Россия в хрустале. Размышления, факты, миражи). Pod redakcją Diany Oboleńskiej, Urszuli Patockiej-Sigłowy, Katarzyny Arciszewskiej i Karoliny Ruteckiej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014, 476 s. (1/2014)

Iwan Bunin. Wciąż smutno wierzę w swoje szczęście... Pod redakcją Iwony Anny NDiaye i Grzegorza Ojcewicza. Seria Luminarze Rosyjskiej Emigracji. Olsztyn: Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej WUM, 2013, 471 s. (1/2014)

Людмила Петровна Иванова. Микросоциум в дискурсивном аспекте (воспитательный потенциал семьи). Saarbrücken: Palmarium Academic Publishing, 2015, 84 ss. (2/2015)

Imiona komunikacji językowej czyli demakijażowanie sensów. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Marcelinie Grabskiej. Pod redakcją Katarzyny Wojan, Żanny Sładkiewicz, Anny Hau i Katarzyny Wądołowskiej-Lesner. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015, 360 s. (2/2015)

Ксения Кривошеина. Мать Мария (Cкобцова). Святая наших дней. Москва: Издательство «Эксмо», 2015, 696 s. (2/2015)

Георгий Александрович Малютин. Польский вопрос в русской общественно-политической мысли в 1830-е – начале 1860-х гг. Москва – Санкт-Петербург: Нестор-История, 2013, 206 s. (2/2015)

Ирина Бетко. „Души изменчивой приметы”… Избранные тексты украинской и русской классики в зеркале мифо-архетипического анализа. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2016, 296 s. (3/2016)

Wanda Laszczak. W kręgu kultury Bogoczłowieczeństwa. Studia zebrane o świętej Matce Marii (Skobcowej). Studia i Monografie, nr 524. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015, 371 s. (3/2016)

„Mówimy, jak mówimy…”. Komunikacja w języku potocznym: podejście interdyscyplinarne. Pod redakcją Marceliny Grabskiej i Żanny Sładkiewicz. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014, 255 s. (3/2016)

„Mówimy, jak mówimy...”. Gdzie ukryta jest potoczność? Pod redakcją Marceliny Grabskiej i Żanny Sładkiewicz. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015, 279 s. (3/2016)

Elżbieta Nowicka. Zapisane w operze. Studia z historii i estetyki opery. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2012, 224 s. (3/2016)

Ewa Konefał. Przekładoznawstwo rosyjskie. Tom I. Autoreferaty dysertacji 1937–2015. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, 369 s. (4/2017)

Вячеслав Васильевич Меркулов, Сергей Иванович Трифонов. Сергей Есенин в экслибрисе. Аннотированный каталог. Москва: Международный союз общественных организаций книголюбов, 2016, 280 c. (4/2017)

Николай Фёдорович Астафьев. Трагедия в «Англетере»: действующие лица и исполнители. Санкт-Петербург: НППЛ «Родные просторы», 2016, 160 с. (4/2017)

Bладимир Nиколаевич Шапошников. Частицы в современном русском языке. Развитие грамматического класса. Учебное пособие. Москва: Инфра-М, 2017, 158 с. (4/2017)

Perswazja językowa w różnych dyskursach (= Речевое воздействие в разных дискурсах). T. 1–2. Pod redakcją Żanny Sładkiewicz i Aleksandry Klimkiewicz. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017, 271 + 236 s. (4/2017)

Zbigniew Żakiewicz. W czasie zatrzymane. Tom II: Ze Zbigniewem Żakiewiczem – na Kresach i w bezkresie. Pod redakcją Katarzyny Wojan. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017, 205 s. (5/2018)

Сергей Анатольевич Шульц. Поэма Гоголя „Мертвые души”: внутренний мир и литературно-философские контексты. Санкт-Петербург: Алетейя, 2017, 287 c. (5/2018)

Joanna Mame, Lada Ovchinnikova. Расскажи мне обо всем: пособие по русскому языкув дружеской переписке. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017, 162 s. (5/2018)

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce: ujęcie interdyscyplinarne (= Социолингвистические исследования в теории и практие: междисциплинарный подход). T. 5. Pod redakcją Joanny Mampe, Karoliny Wielądek, Lady Ovchinnikowej i Fadhila Marzouka. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018, 215 s. (5/2018)

Monika Wiszniowska. Zobaczyć – opisać – zrozumieć. Polskie reportaże literackie o rosyjskim imperium. Seria Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 3618. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017, 406, [2] s. (6/2019)

Jerzy Kaliszan. Русские омографы. Seria Filologia Rosyjska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr 45. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017, 144 s. (6/2019)

Александр Федута. Филомат в Империи. Документальная повесть о Франтишке Малевском. Минск: Лимариус, 2019, 464 c. (7/2020)

Harold Bloom. Zachodni kanon: książki i szkoła epok. Przełożyli Bogdan Baran i Michał Szczubiałka. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2019, 643 s. (7/2020)

Wojciech Kajtoch. Osiem szkiców o dziełach kultury popularnej, dawnych i współczesnych. Kraków: Uniwersytet Jagieloński (IDMiKS UJ) i Wydawnictwo ToC, 2019, 264 s. (7/2020)

Italo Calvino. Po co czytać klasyków. Przekład, przypisy i posłowie Anna Wasilewska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2020, 335 s. (8/2021)

Larry Wolff. Wynalezienie Europy Wschodniej. Mapa cywilizacji w dobie Oświecenia. Przekład Tomasz Bieroń. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2020, 647 s. (8/2021)

Grzegorz Ojcewicz. Wstęp do filologii śledczej. Wybór tekstów z lat 2008–2020. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2021, 560 s. (8/2021)

Gieorgij Efron. 68 listów z piekła sowieckiego raju: 1940–1944. Przekład z rosyjskiego, redakcja i opracowanie naukowe Grzegorz Ojcewicz. Szczytno: Wydawnictwo Greg-Art, 2022, 436 s. (9/2022)

Польская художественная культура в историческом и современном контексте. Oтв. ред. с российской стороны И. Светлов. Oтв. ред. с польской стороны И. Люба. Москва: Гнозис, 2021, 624 с. (9/2022)

Oświecenie, czyli tu i teraz. Pod redakcją Łukasza Rondudy i Tomasza Szerszenia. Kraków–Warszawa: Wydawnictwo Karakter; Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 2021, 320 s. (9/2022)

Boris Sokołow. Aleksander Sołżenicyn. Prorok i dysydent. Przełożyła Marta Głuszkowska. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2022, 405 s. (10/2023)

Austin Jersild. Orientalizm po rosyjsku. Górale Kaukazu Północnego i pogranicze gruzińskie. 1845–1917. Przełożył Jerzy Rohoziński. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2022, 285 s. (10/2023)

Gieorgij Efron. Rododendron na Alasce. Twórczość literacka 1941–1944. Wstęp Jolanta Brzykcy. Przekład z rosyjskiego i opracowanie naukowe Grzegorz Ojcewicz. Szczytno: Wydawnictwo GregArt, 2023, 256 s. (10/2023)

Św. Nil Mirotoczywy z Athos. Pośmiertne pouczenia i proroctwa. Wybór tekstów, przekład z rosyjskiego, redakcja i opracowanie naukowe Grzegorz Ojcewicz. Posłowie Jarosław Moskałyk. Szczytno: Wydawnictwo GregArt, 2023, 213 s. (10/2023)

Vítězslav Vilímek. Не только на словах. Перевод невербальных средств в рамках славянских культур. Sprach- und Kulturkontakte in Europas Mitte Studien zur Slawistik und Germanistik. Volume 16. Berlin: Peter Lang, 2022, 252 S. (10/2023)