Recenzenci

2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  | 2021 | 2022

2022

Assoc. Prof. PhD Anastasija Belovodskaja (Uniwersytet Wileński, Litwa / Vilniaus Universitetas, Lietuva / Vilnius University, Lithuania)

Dr Rafał Beszterda (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska / Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)

Dr hab. Jolanta Brzykcy, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska / Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)

Dr hab. Halina Chodurska, prof. em. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska / Pedagogical University in Cracow, Poland)

Dr hab. Magdalena Dąbrowska, prof. UW (Uniwersytet Warszawski, Polska / University of Warsaw, Poland)

Dr hab. Jolanta Jóźwiak, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska / Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland)

Doc. dr Jelena Konickaja (Uniwersytet Wileński, Litwa / Vilniaus Universitetas, Lietuva / Vilnius University, Lithuania)

Prof. dr Tetyana Kosmeda / проф. д.ф.н. Тетяна Космеда (Doniecki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stusa, Winnica, Ukraina / Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця, Україна / Vasyl' Stus Donetsk National University, Vinnytsia, Ukraine)

Prof. dr Birgit Menzel (Uniwesytet Jana Gutenberga w Moguncji, Niemcy / Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Deutschland / Johannes Gutenberg University Mainz, Germany)

Prof. dr Marina Navalna / проф. д.ф.н. Марина Іванівна Навальна (Narodowy Uniwersytet Biozasobów i Zarządzania Naturą Ukrainy, Ukraina / Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна / National Univeristy of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine)

Dr hab. Grzegorz Ojcewicz, prof. em. UWM (Polska / Poland)

Prof. dr. hab. Péter Pátrovics (Uniwersytet Loránda Eötvösa, Węgry / Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyarország / Eötvös Loránd University ELTE, Hungary)

Doc. dr hab. Angelika Popović (Narodowy Uniwersytet w Kamieńcu Podolskim im. Iwana Ohijenka, Ukraina / Кам'янець-Подільський Національний Університет імені Івана Огієнка, Україна / Kamianets-Podіlsky  Ivan Ohienko National University, Ukraine)

Dr hab. Dominika Skrzypek, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska / Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland)

Dr hab. Andrzej Szubert, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska / Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland)

Dr hab. Justyna Tymieniecka-Suchanek, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska / University of Silesia in Katowice, Poland)

Dr hab. Przemysław Wywiał, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska / Pedagogical University in Cracow, Poland)

2021

Prof. dr hab. Anna Bednarczyk (Uniwersytet Łódzki, Polska / Лодзинский университет, Польша / University of Lodz, Poland)

Dr hab. Ewa Białek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska / Университет Марии Кюри-Склодовской, Люблин, Россия / Maria Curie-Sklodowska University, Lublin, Poland)

Doc. dr Elena Bilyutenko / доц. к.ф.н. Елене Билютенко (Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Białoruś / Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Беларусь / Yanka Kupala Grodno State University, Belarus)

Dr hab. Jolanta Brzykcy, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska / Университет Николая Коперника в Торуни, Польша / Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)

Dr hab. Halina Chodurska (prof. em., Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska /

Педагогический университет имени Комисси народного образования в Кракове, Россия / Pedagogical University in Cracow, Poland)

Dr hab. Magdalena Dąbrowska, prof. UW (Uniwersytet Warszawski, Polska / Варшавский университет, Россия / University of Warsaw, Poland)

Dr hab. Anna Kościołek, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska / Университет Николая Коперника в Торуни, Польша / Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)

Prof. dr hab. Lev E. Krishtapovich / проф. д. филос. н. Лев E. Криштапович (Białoruski Uniwersytet Kultury i Sztuki, Mińsk, Białoruś / Белорусский государственный университет культуры и искусств, г. Минск, Беларусь / Belarusian State University of Culture and Arts, Minsk, Belarus)

Doc. dr hab. Valentina G. Kulpina / доц. д.ф.н. Валентина Г. Кульпина (Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M.W. Łomonosowa, Rosja / Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Россия / Lomonosov Moscow State University, Russia)

Dr hab. Przemysław Łozowski, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska / Университет Марии Кюри-Склодовской, Люблин, Россия / Maria Curie-Sklodowska University, Lublin, Poland)

Prof. dr hab. Vladimir F. Martynov / проф. д. культ. н. Владимир Ф. Мартынов (Instytut Nauk Współczesnych im. A.M. Shirokova w Mińsku, Białoruś / Институт современных знаний имени А.М. Широкова, г. Минск, Беларусь / Institute of Modern Knowledge, Minsk, Belarus)

Doc. dr Inessa I. Morozova / доц. к.ф.н. Инесса И. Морозова (Instytut Filozofii Narodowej Akademii Nauk Białorusi, Mińsk, Białoruś / Институт философии Национальной академии наук Беларуси, г. Минск, Беларусь / Institute of Philosophy, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus)

Doc. dr Natalya G. Muzychenko / доц. к.ф.н. Наталья Г. Музыченко (Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Białoruś / Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Беларусь / Yanka Kupala Grodno State University, Belarus)

Dr hab. Grzegorz Ojcewicz, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska / Варминьско-Мазурский университет в Ольштыне / University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)

Prof. dr hab. Georgy S. Prokhorov / проф. д.ф.н. Георгий С. Прохоров (Państwowy Uniwersytet Społeczno-Humanistyczny w Kołomnie, Rosja / Государственный социально-гуманитарный университет, г. Коломна, Россия / Moscow Region State Institute of Humanities and Social Studies in Kolomna, Russia)

Prof. dr hab. Tatyana I. Radomskaya / проф. д.ф.н. Татьяна И. Радомская (Rosyjski Państwowy Uniwersytet im. A.N. Kosygina, Moskwa, Rosja / Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина, г. Москва, Россия / Russian State University named after A.N. Kosygin, Moscow, Russia)

Doc. dr Tatyana P. Sidorova / доц. к.ф.н. Татьяна П. Сидорова (Białoruski Uniwersytet Panstwowy, Białoruś / Белорусский государственный университет, Беларусь / Belarusian State University, Belarus)

Dr hab. Jan Sosnowski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Polska / Лодзинский университет, Польша / University of Lodz, Poland)

Prof. dr hab. Marek Stachowski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska / Ягеллонский университет, Краков, Польша / Jagiellonian University in Kraków, Poland)

Dr hab. Tadeusz Sucharski, prof. AP (Akademia Pomorska w Słupsku, Polska / Поморская академия в Слупске, Польша / Pomeranian University in Słupsk, Poland)

Prof. dr hab. Tatyana M. Shkapenko / проф. д.ф.н. Татьяна М. Шкапенко (Bałtycki Uniwersytet Federalny im. Immanuela Kanta, Kaliningrad, Rosja / Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Калининград, Россия / Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russia)

Doc. dr Mariya M. Voinova-Strekha / доц. к.ф.н. Мария М. Воинова-Стреха (Miński Panstwowy Uniwersytet Lingwistyczny, Białoruś / Минский государственный лингвистический университет, Беларусь / Minsk State Linguistic University, Belarus)

Prof. dr hab. Wasilij Szczukin (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska / Ягеллонский университет, Краков, Польша / Jagiellonian University in Kraków, Poland)

 

2020

dr hab. Arkadiusz Adamczyk, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska / Университет имени Яна Кохановского в г. Кельце, Польша / Jan Kochanowski University of Kielce, Poland)

dr hab. Halina Bartwicka (prof. em., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska / Kazimierz Wielki University, Poland / Университет Казимира Великого в Быдгоще, Польша / Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland)

prof. dr hab. Anna Bednarczyk (Uniwersytet Łódzki, Polska / Лодзинский университет, Польша / University of Lodz, Poland)

prof. dr hab. Elena I. Beglova / проф. д.ф.н. Елена И. Беглова (Niżnonowogrodzka Akademia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej, Rosja / Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации, Россия / The Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Russia)

dr hab. Halina Chodurska (prof. em., Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska /

Педагогический университет имени Комисси народного образования в Кракове, Россия / Pedagogical University in Cracow, Poland)

prof. dr hab. Elena V. Erofeeva  / проф. д.ф.н. Елена В. Ерофеева (Permski Państwowy Narodowy Uniwersytet Badawczy, Rosja / Пермский государственный национальный исследовательский университет, Россия / Perm State National Research University, Russia)

prof. dr hab. Irina M. Kobozeva / проф. д.ф.н. Ирина М. Кобозева (Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M.W. Łomonosowa, Rosja / Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Россия / Lomonosov Moscow State University, Russia)

dr hab. Anna Kościołek, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska / Университет Николая Коперника в Торуни, Польша / Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)

prof. dr hab. Lev E. Krishtapovich / проф. д. филос. н. Лев E. Криштапович (Białoruski Uniwersytet Kultury i Sztuki, Mińsk, Białoruś / Белорусский государственный университет культуры и искусств, г. Минск, Беларусь / Belarusian State University of Culture and Arts, Minsk, Belarus)

dr hab. Sergey A. Krylov / д.ф.н. Сергей А. Крылов (Instytut Orientalistyki Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, Rosja / Институт Востоковедения Российской академии наук, г. Москва, Россия / Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia)

doc. dr hab. Valantina G. Kulpina / доц. д.ф.н. Валентина Г. Кульпина (Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M.W. Łomonosowa, Rosja / Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Россия / Lomonosov Moscow State University, Russia)

prof. dr hab. Wanda Laszczak (Uniwersytet Opolski, Polska / Опольский университет, Польша / University of Opole, Poland)

prof. dr hab. Vladimir F. Martynov / проф. д. культ. н. Владимир Ф. Мартынов (Instytut Nauk Współczesnych im. A.M. Shirokova w Mińsku, Białoruś / Институт современных знаний имени А.М. Широкова, г. Минск, Беларусь / Institute of Modern Knowledge, Minsk, Belarus)

doc. dr Inessa I. Morozova / доц. к.ф.н. Инесса И. Морозова (Instytut Filozofii Narodowej Akademii Nauk Białorusi, Mińsk, Białoruś / Институт философии Национальной академии наук Беларуси, г. Минск, Беларусь / Institute of Philosophy, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus)

doc. dr Natalya G. Muzychenko / доц. к.ф.н. Наталья Г. Музыченко (Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Białoruś / Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Беларусь / Yanka Kupala Grodno State University, Belarus)

doc. dr Viktor A. Odinochenko / доц. к.ф.н. Виктор А. Одиноченко (Homelski Uniwersytet Państwowy im. Franciszka Skaryny, Białoruś / Гомельский государственный ниверситет имени Франциска Скорины, Беларусь / Francisk Skoryna Gomel State University, Belarus)

dr hab. Grzegorz Ojcewicz, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska / Варминьско-Мазурский университет в Ольштыне / University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)

prof. dr hab. Georgy S. Prokhorov / проф. д.ф.н. Георгий С. Прохоров (Państwowy Uniwersytet Społeczno-Humanistyczny w Kołomnie, Rosja / Государственный социально-гуманитарный университет, г. Коломна, Россия / Moscow Region State Institute of Humanities and Social Studies in Kolomna, Russia)

doc. dr Inna Yu. Samoylova / доц. к.ф.н. Инна Ю. Самойлова (Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Białoruś / Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Беларусь / Yanka Kupala State University of Grodno, Belarus)

prof. dr hab. Еlena N. Shirokova / проф. д.ф.н. Елена Н. Широкова (Niżnowogrodzki Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Koźmy Minina, Rosja / Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина (Мининский университет), Россия / Minin Nizhny Novgorod Pedagogical University, Russia)

prof. dr hab. Wasilij Szczukin (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska / Ягеллонский университет, Краков, Польша / Jagiellonian University in Kraków, Poland)

dr hab. Leszek Szymański, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski, Polska / Зеленогурский университет, Польша / University of Zielona Góra, Poland)

2019

prof. dr hab. Anna Bednarczyk (Uniwersytet Łódzki, Polska / Лодзинский университет, Польша / University of Lodz, Poland)

prof. dr hab. Elena I. Beglova / проф. д.ф.н. Елена Ивановна Беглова (Niżnonowogrodzka Akademia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej, Rosja / Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации, Россия / The Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Russia)

dr hab. Jolanta Brzykcy, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska / Университет Николая Коперника в Торуни, Польша / Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)

dr Olga V. Fedunina / к.ф.н. Ольга В. Федунина (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny, Moskwa, Rosja / Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва, Россия / Russian State University for the Humanities in Moscow, Russia)

prof. dr hab. Stanisław Gawliński (Uniwersytet Jagielloński, Polska / Ягеллонский университет, Польша / Jagiellonian University in Kraków, Poland)

dr hab. Piotr Głuszkowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska / Университет Николая Коперника в Торуни, Польша / Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)

prof. dr hab. Elena Ya. Grigoryeva / проф. д. пед. н. Елена Я. Григорьева (Moskiewski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny, Rosja / Московский государственный педагогический университет, Россия / Moscow State Pedagogical University, Russia)

dr hab. Jolanta Jóźwiak, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska / Университет Казимира Великого в Быдгоще, Польша / Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland)

prof. dr hab. Vladimir F. Martynov / проф. д. культ. Владимир Ф. Мартынов (Instytut Nauk Współczesnych im. A.M. Shirokova w Mińsku, Białoruś / Институт современных знаний им. А. М. Широкова, г. Минск, Беларусь / Institute of Modern Knowledge, Minsk, Belarus)

prof. dr hab. Svetlana L. Mishlanova / проф. д.ф.н. Светлана Л. Мишланова (Permski Państwowy Narodowy Uniwersytet Badawczy, Rosja / Пермский государственный национальный исследовательский университет, Россия / Perm State National Research University, Russia)

doc. dr Inessa I. Morozova / доц. к.ф.н. Инесса И. Морозова (Instytut Filozofii, Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Mińsk, Białoruś / Институт философии, Национальная академия наук Беларуси, г. Минск, Беларусь / Institute of Philosophy, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus)

doc. dr Natalya G. Muzychenko / доц. к.ф.н. Наталья Г. Музыченко (Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Białoruś / Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, Беларусь / Yanka Kupala Grodno State University, Belarus)

doc. dr Viktor A. Odinochenko / доц. к.ф.н. Виктор А. Одиноченко (Homelski Uniwersytet Państwowy im. Franciszka Skaryny, Białoruś / Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины, Беларусь / Francisk Skoryna Gomel State University, Belarus)

dr hab. Grzegorz Ojcewicz, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska / Варминьско-Мазурский университет в Ольштыне / University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)

doc. dr Nina A. Plastinina / доц. к.ф.н. Нина А. Пластинина (Niżnowartowski Uniwersytet Państwowy, Rosja / Нижневартовский государственный университет, Россия / Nizhnevartovsk State University, Russia)

prof. dr hab. Georgy S. Prokhorov / проф. д.ф.н. Георгий С. Прохоров (Państwowy Uniwersytet Społeczno-Humanistyczny w Kołomnie, Rosja / Государственный социально-гуманитарный университет, г. Коломна, Россия / Moscow Region State Institute of Humanities and Social Studies in Kolomna, Russia)

prof. dr hab. Tatyana I. Radomskaya / проф. д.ф.н. Татьяна И. Радомская (Rosyjski Państwowy Uniwersytet im. A.N. Kosygina, Moskwa, Rosja / Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина, г. Москва, Россия / Russian State University named after A.N. Kosygin, Moscow, Russia)

doc. dr Tatyana P. Sidorova / доц. к.ф.н. Татьяна П. Сидорова (Homelski Regionalny Instytut Rozwoju Kształcenia, Białoruś / Гомельский областной институт развития образования, Беларусь / Gomel Regional Institute of Education, Belarus)

dr hab. Tadeusz Sucharski, prof. AP (Akademia Pomorska w Słupsku, Polska / Поморская академия в Слупске, Польша / Pomeranian University in Słupsk, Poland)

prof. dr hab. Еlena N. Shirokova / проф. д.ф.н. Елена Н. Широкова (Niżnowogrodzki Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Koźmy Minina, Rosja / Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина (Мининский университет), Россия / Minin Nizhny Novgorod Pedagogical University, Russia)

dr hab. Justyna Tymieniecka-Suchanek (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska / Силезский Университет в Катовицe, Польша / University of Silesia in Katowice, Poland)

 

2018

doc. dr Elena I. Bilyutenko / доц. к.ф.н. Елена И. Билютенко (Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Białoruś / Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, Беларусь / Yanka Kupala Grodno State University, Belarus)

dr Rafał Beszterda (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska / Университет Николая Коперника, Польша / Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)

prof. dr Irina A. Bykova / проф. к.ф.н. Ирина А. Быкова (Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów w Moskwie, Rosja / Российский университет дружбы народов, Россия / The Peoples’ Friendship University of Russia, RUDN University, Russia)

dr hab. Halina Chodurska (prof. em., Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska / Педагогический университет им. Комиссии народного образования в Кракове, Россия / Pedagogical University in Cracow, Poland)

prof. dr hab. Olga P. Kasymova / проф. д.ф.н. Ольга П. Касымова (Baszkirski Uniwersytet Państwowy w Ufie, Baszkortostan, Rosja / Башкирский государственный университет, Уфа, Башкортостан, Россия / Bashkir State University in Ufa, Bashkortostan, Russia)

doc. dr Anton A. Lavitsky / доц. к.ф.н. Антон А. Лавицкий (Witebski Uniwersytet Państwowy im. Piotra Maszeraua, Białoruś / Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, Беларусь / Vitebsk State University named after P.M. Masherov, Belarus)

prof. dr hab. Olga V. Lomakina / проф. д.ф.н. Ольгa В. Ломакинa (Prawosławny Święto-Tichonowski Uniwersytet Humanistyczny / Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет / Saint Tikhon’s Orthodox University; Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów w Moskwie, Rosja / Российский университет дружбы народов, Россия / The Peoples’ Friendship University of Russia, RUDN University, Russia)

prof. dr hab.Valery A. Maksimovich / проф. д.ф.н. Валерий А. Максимович (Instytut Filozofii, Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Mińsk, Białoruś / Институт философии, Национальная академия наук Беларуси, Минск, Беларусь / Institute of Philosophy, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus)

dr Yuliya A. Matveeva / к.ф.н. Юлия А. Матвеева (Państwowe Muzeum Aleksandra Puszkina w Moskwie, Rosja / ГБУК „Государственный музей А.С. Пушкина”, Россия / State Alexander Pushkin Museum in Moscow, Russia)

prof. dr hab. Jolanta Mędelska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska / Университет Казимира Великого в Быдгоще, Польша / Kazimierz Wielki University, Poland)

doc. dr Inessa I. Morozova / доц. к.ф.н. Инесса И. Морозова (Instytut Filozofii, Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Mińsk, Białoruś / Институт философии, Национальная академия наук Беларуси, Минск, Беларусь / Institute of Philosophy, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus)

doc. dr Natalya G. Muzychenko / доц. к.ф.н. Наталья Г. Музыченко (Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Białoruś / Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, Беларусь / Yanka Kupala Grodno State University, Belarus)

prof. nadzw., dr hab. Grzegorz Ojcewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska / Варминьско-Мазурский университет в Ольштыне, Польша / University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)

doc. dr Yury M. Papian / Юрий М. Папян (Instytut Literacki im. A.M. Gorkiego w Moskwie, Rosja / Литературный институт им. А.М. Горького, Москва, Россия / Maxim Gorky Literature Institute in Moscow, Russia)

prof. dr hab. Georgy S. Prokhorov / проф. д.ф.н. Георгий С. Прохоров (Państwowy Uniwersytet Społeczno-Humanistyczny w Kołomnie, Rosja / Государственный социально-гуманитарный университет, Коломна, Россия / Moscow Region State Institute of Humanities and Social Studies in Kolomna, Russia)

prof. dr hab. Tatyana I. Radomskaya / проф. д.ф.н. Татьяна И. Радомская (Rosyjski Państwowy Uniwersytet im. A. N. Kosygina, Moskwa, Rosja / Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина, Москва, Россия / Russian State University named after A.N. Kosygin, Moscow, Russia)

prof. dr hab. Marina V. Sandakova / проф. д.ф.н. Марина В. Сандаковa (Państwowy Uniwersytet Techniczny im. R.E. Aleksejeva w Niżnym Nowogrodzie, Rosja / Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, Россия / Nizhny Novgorod State Technical University, Russia)

prof. dr hab. Elena N. Shirokova / проф. д.ф.н. Елена Н. Широкова (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Kuźmy Minina w Niżnym Nowogrodzie, Rosja / Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина, Россия / Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Russia)

prof. nadzw., dr hab. Jan Sosnowski (Uniwersytet Łódzki, Polska / Лодзинский университет, Польша / University of Lodz, Poland)

prof. nadzw., dr hab. Tadeusz Sucharski (Akademia Pomorska w Słupsku, Polska / Поморская академия в Слупске, Польша / Pomeranian University in Słupsk, Poland)

prof. dr hab. Halina Waszkielewicz (prof. em., Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska / Ягеллонский университет, Краков, Польша / Jagiellonian University in Kraków, Poland)

dr Eduard S. Waysband / к.ф.н. Эдуард C. Вайсбанд (Państwowy Uniwersytet Badawczy Wyższa Szkoła Gospodarki, HSE University, Petersburg, Rosja / Национальный исследовательский университет „Высшая школа экономики”, Петербург, Россия / National Research University Higher School of Economics, St. Petersburg, Russia)

 

2017

dr Yelena Andreichenko / Елена Андрейченко (Uniwersytet Narodowy im. Kapodistriasa w Atenach, Grecja / National and Kapodistrian University of Athens, Greece)

prof. dr hab. Yelena A. Andrushchenko / Елена А. Андрущенко (Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. H.S. Skoworody w Charkowie, Ukraina) / H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ukraine)

prof. dr hab. Jerzy Bańczerowski (prof.em., Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska / Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)

prof. nadzw., dr hab. Halina Bartwicka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska / Kazimierz Wielki University, Poland)

prof. dr hab. Anna Bednarczyk (Uniwersytet Łódzki, Polska / University of Lodz, Poland)

dr Rafał Beszterda (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska / Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)

dr hab. Halina Chodurska, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska / Pedagogical University in Cracow, Poland)

dr hab. Ewa Dźwierzyńska, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski, Polska / University of Rzeszów, Poland)

prof. dr Mika Hallila (Uniwersytet Warszawski, Polska – Uniwersytet w Jyväskylä, Finlandia / University of Warsaw, Poland – University of Jyväskylä, Finland)

prof. dr hab. Olga P. Kasymova / Ольга П. Касымова (Baszkirski Uniwersytet Państwowy w Ufie, Baszkortostan, Rosja / Bashkir State University in Ufa, Bashkortostan, Russia)

doc. dr hab. Aleksey A. Kholikov / Алексей А. Холиков (Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M.W. Łomonosowa, Rosja / Lomonosov Moscow State University, Russia)

prof. dr hab. Hanna Komorowska (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Polska / SWPS University of Social Sciences and Humanities in Warsaw, Poland)

 dr Piotr Koprowski (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

prof. dr hab. Andrei A. Kurenyshev / Андрей А. Куренышев (Akademia Obrony Cywilnej Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych Rosji, Chimki, Rosja / Civil Defence Academy EMERCOM of Russia, Khimki, Russia)

prof. dr hab. Valery P. Ljubin / Валерий П. Любин (Instytut Informacji Naukowej Nauk Społecznych (INION RAN) Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, Rosja / Institute of Scientific Information on Social Sciences of the Russian Academy of Sciences, Moscow (INION RAN), Russia)

prof. dr Ranko Matasović (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja / University of Zagreb, Croatia)

doc. dr Inessa I. Morozova / Инесса И. Морозова (Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Mińsk, Białoruś / National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus)

doc. dr Natalya G. Muzychenko / Наталья Г. Музыченко (Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Białoruś / Yanka Kupala Grodno State University, Belarus)

dr hab. Grzegorz Ojcewicz (prof. em. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Polska / Police Academy in Szczytno, Poland)

doc. dr Yury M. Papian / Юрий М. Папян (Instytut Literacki im. A.M. Gorkiego w Moskwie, Rosja / Maxim Gorky Literature Institute in Moscow, Russia)

doc. dr hab. Natalia E. Petrova / Наталия Е. Петрова (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Koźmy Minina w Niżnym Nowogrodzie, Rosja / Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University (Minin University, Russia)

prof. dr hab. Georgy S. Prokhorov / Георгий С. Прохоров (Państwowy Uniwersytet Społeczno-Humanistyczny w Kołomnie, Rosja / Moscow Region State Institute of Humanities and Social Studies in Kolomna, Russia)

doc. dr Inna Yu. Samoylova / Инна Ю. Самойлова (Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Białoruś / Yanka Kupala State University of Grodno, Belarus)

doc. dr Olga B. Strelkova / Ольга Б. Стрелкова (Udmurcki Uniwersytet Państwowy w Iżewsku, Rosja / Udmurt State University, Izhevsk, Russia)

 dr hab. Tadeusz Sucharski, prof. AP (Akademia Pomorska w Słupsku, Polska / Pomeranian University in Słupsk, Poland)

prof. dr hab. Maria Wojtyła-Świerzowska (prof. em., Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska / Pedagogical University in Cracow, Poland)

 

2016

prof. dr hab. Elena A. Andrushchenko / Елена А. Андрущенко (Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. H.S. Skoworody w Charkowie, Ukraina) / H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ukraine)

doc. dr Karine S. Arustamyan / Карине С. Арустамян (Wanadzorski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. H. Tumaniana, Armenia / Vanadzor State University named after Hovhannes Tumanyan, Armenia)

dr Rafał Beszterda (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska / Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)

prof. dr hab. Anna Bednarczyk (Uniwersytet Łódzki, Polska / University of Lodz, Poland)

prof. dr hab. Andrzej Chodubski (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

prof. UP, dr hab. Halina Chodurska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska / Pedagogical University in Cracow, Poland)

prof. dr hab. Anatolyj T. Gulak / Анатолий Т. Гулак (Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. H.S. Skoworody w Charkowie, Ukraina) / H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ukraine)

prof. UWM, dr hab. Janusz Hochleitner (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska / University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)

prof. dr hab. Halina Karaś (Uniwersytet Warszawski, Polska / University of Warsaw, Poland) prof. dr hab. Olga P. Kasymova / Ольга П. Касымова (Baszkirski Uniwersytet Państwowy w Ufie, Baszkortostan, Rosja / Bashkir State University in Ufa, Bashkortostan, Russia)

dr Piotr Koprowski (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland) prof. dr hab. Jolanta Mędelska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska / Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland)

prof. dr hab. Joanna Mianowska (prof. em., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska / Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)

doc. dr Inessa I. Morozova / Инесса И. Морозова (Narodowa Akademia Nauk Białorusi w Mińsku, Białoruś / National Academy of Sciences of Belarus in Minsk, Belarus)

dr hab. Grzegorz Ojcewicz (prof. em., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska / University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)

prof. dr hab. Georgy S. Prokhorov / Георгий С. Прохоров (Państwowy Uniwersytet Społeczno-Humanistyczny w Kołomnie, Rosja / Moscow Region State Institute of Humanities and Social Studies in Kolomna, Russia)

prof. dr hab. Elena V. Senko / Елена В. Сенько (Północno-Osetyjski Uniwersytet Państwowy im. Kosty L. Chetagurowa we Władykaukazie, Osetia Północna-Alania, Rosja / North Ossetian State University named after K.L. Khetagurov in Vladikavkaz, North Ossetia-Alania, Russia)

prof. dr hab. Natalja V. Volodina / Наталья В. Володина (Państwowy Uniwersytet w Czerepowcu, Rosja / Cherepovets State University in Cherepovets, Russia)

prof. dr hab. Halina Waszkielewicz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska / Jagiellonian University in Kraków, Poland)

 

2015

prof. dr hab. Anna Bednarczyk (Uniwersytet Łódzki, Polska / University of Lodz, Poland)

doc. dr Irina V. Budko / Ирина В. Будько (Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny, Mińsk, Białoruś / Belarusian National Technical University, Minsk, Belarus)

prof. UP, dr hab. Halina Chodurska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska / Pedagogical University in Cracow, Poland)

prof. dr José Luis Gómez Urdáñez (Uniwersytet La Rioja, Logroño, Hiszpania / University of La Rioja, Logroño, Spain)

dr Serhei L. Haranin / Сергей Л. Гаранин (Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Mińsk, Białoruś / National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus)

dr Serhei V. Hruntov / Сергей В. Грунтов (Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Mińsk, Białoruś / National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus)

doc. dr Elena A. Kazantseva / Елена А. Казанцева (Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku, Białoruś / Belarusian State University, Minsk, Belarus)

dr Veranika N. Kurtsova / Верaника H. Курцова (Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Mińsk, Białoruś / National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus)

dr Elena N. Laptenok / Елена Н. Лaптёнок (Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Mińsk, Białoruś / National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus)

prof. dr hab. Jolanta Mędelska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska / Kazimierz Wielki University, Poland)

prof. KUL, dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska / John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)

dr hab. Andrzej Narloch (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska / Adam Mickiewicz University, Poland)

dr Piotr Koprowski (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

prof. UWM, dr hab. Iwona Anna NDiaye (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,Polska / University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)

dr hab. Grzegorz Ojcewicz (b. prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska /University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)

 

2014

prof. UKW, dr hab. Halina Bartwicka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska / Kazimierz Wielki University, Poland)

prof. dr hab. Leszek Bednarczuk em. prof. (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska Akademia Umiejętności, Polska / Pedagogical University in Cracow, Polish Academy of Arts and Sciences, Poland)

prof. dr hab. Anna Bednarczyk (Uniwersytet Łódzki, Polska / University of Lodz, Poland)

dr Alaxandr Brazgunou/ Александр Бразгунов (Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Mińsk, Białoruś / National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus)

prof. UP, dr hab. Halina Chodurska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska / Pedagogical University in Cracow, Poland)

prof. dr hab. Volodymyr V. Dubichynskyj / Влaдимир В. Дубичинский (Narodowy Uniwersytet Techniczny, Charkowski Instytut Politechniczny, Ukraina / National Technical University, Kharkiv Polytechnic Institute, Ukraine)

dr Siarhej V. Hruntov / Сергей В. Грунтов (Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Mińsk, Białoruś / National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus)

doc. dr Valentin Geshev / Валентин Гешев (Uniwersytet Sofijski im. Św. Klemensa z Ochrydy, Bułgaria / St. Kliment Ohridski University of Sofia, Bulgaria)

dr Siarhej L. Haranin / Сергей Л. Гаранин (Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Mińsk, Białoruś / National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus)

doc. dr Elena A. Kazantseva/ Елена А. Казанцева (Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku, Białoruś / Belarusian State University, Minsk, Belarus)

dr Igor L. Kopylov / Игорь Л. Копылов (Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Mińsk, Białoruś / National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus)

dr Veranika N. Kurtsova / Вероника H. Курцова (Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Mińsk, Białoruś / National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus)

prof. dr hab. Jolanta Mędelska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska / Kazimierz Wielki University, Poland)

dr hab. Anna Jaroszewska (Uniwersytet Warszawski, Polska / University of Warsaw, Poland)

dr Piotr Koprowski (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

prof. UWM, dr hab. Iwona Anna NDiaye (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska / University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)

dr hab. Grzegorz Ojcewicz, em. prof. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska / University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)

prof. dr hab. dr h.c. Raimo Pullat, em. prof. (Uniwersytet Talliński, Estonia, Polska Akademia Umiejętności, Polska / Tallin University, Estonia, Polish Academy of Arts and Sciences, Poland)

prof. UAM dr hab. Andrzej Sitarski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska / Adam Mickiewicz University, Poland)

doc. dr Regina Venckutė, em. (Uniwersytet Wileński, Wilno, Litwa / Vilnius University, Vilnius, Lithuania)

prof. dr hab. Halina Waszkielewicz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska / Jagiellonian University in Kraków, Poland)