Procedura recenzowania

Zasady recenzowania tekstów przysyłanych do "Studia Rossica Gedanensia"

 1. Każdy tekst naukowy przysyłany do Redakcji "Studia Rossica Gedanensia" jest oceniany przez dwóch niezależnych recenzentów "zewnętrznych".
 2. Nazwiska recenzentów nie są ujawniane autorom ani w przypadku przyjęcia tekstu do druku, ani w razie braku rekomendacji. Recenzenci nie znają tożsamości autorów recenzowanych prac (double-blinde review process).
 3. Redakcja dokłada starań, aby osoby opiniujące pracę do druku nie były w żaden sposób związane z jej autorem - ani poprzez relacje osobiste, ani na zasadzie podległości służbowej czy też bieżącej współpracy naukowej.
 4. Nazwiska recenzentów podawane są jeden raz w roku bez wskazania nazwiska recenzenta danego tekstu.
 5. W przypadku bezdyskusyjnego przyjęcia tekstu do druku lub jednoznacznego jego odrzucenia recenzja nie jest udostępniana autorowi.
 6. W razie konieczności dokonania poprawek w tekście szczegółowa opinia recenzentów, ze wskazówkami dotyczącymi owych poprawek, jest przekazywana autorowi przez redakcję, bez ujawniania nazwisk recenzentów.
 7. Autor tekstu zobowiązany jest przesłać poprawioną wersję, uwzględniającą wskazówki recenzenta.

 

Podstawowe kryteria kwalifikacji nadesłanych tekstów do druku:

 • podjęcie oryginalnego tematu badawczego,
 • zastosowanie właściwego dla zrealizowania tematu instrumentarium badawczego,
 • aktualność podjętej problematyki naukowej, mieszczącej się w formule czasopisma,
 • poprawność językowa,
 • zgodność formalna tekstu z ustalonymi przez Redakcję zasadami publikacji.

Formularz recenzji dostępny jest tutaj.

Formularz recenzji  w jęzku  rosyjskim dostępny jest tutaj.