Dla Recenzentów

Informacje ogólne dla recenzentów

 1. W czasopiśmie „Studia Rossica Gedanensia” obowiązuje procedura recenzowania obustronnie anonimowa (ang. double blind review process). Autorom nie ujawnia się nazwisk recenzentów, zaś recenzenci otrzymują do oceny teksty anonimizowane. W związku z powyższym:

a/ autorzy powinni  formułować swoje teksty w odpowiedni sposób, by unikać sformułowań, które mogłyby zdradzić ich tożsamość;

b/ recenzenci nie mają pozwolenia na informowanie kogokolwiek o fakcie dokonywania recenzji danego artykułu, ani o jego treści bądź konkluzji sporządzanej recenzji (poufność recenzji);

c/ członkowie kolegium redakcyjnego są zobowiązani do nieujawniania tożsamości recenzentów, treści ocen, konkluzji (obowiązuje dyskrecja);

 1. Do oceny nadesłanych prac powołuje się niezależnych recenzentów. Recenzenci nie mogą wywodzić się z tego samego ośrodka, co autor, ani z jednostki, przy której afiliowane jest czasopismo „Studia Rossica Gedanensia”, tj. z Wydziału Filologicznego UG.
 2. Czas przewidziany na ocenę (recenzję) pracy wynosi 30 dni, o ile redakcja nie ustali innego terminu. Wyznaczonego na recenzję terminu nie należy przekraczać. W wypadku znacznego przekroczenia ustalonego terminu redakcja w celu usprawnienia procedury redakcyjnej może odstąpić od zlecenia recenzji danej osobie i nawiązać współpracę z innym recenzentem.
 3. Redakcja dokłada starań, aby nie występował konflikt interesów między powołanymi recenzentami a autorami prac, tj. bezpośrednie relacje osobiste (bliskie pokrewieństwo, związki prawne, konflikt personalny i konflikt interesów), relacje podległości zawodowej, bezpośrednia współpraca naukowa bieżąca bądź w nieodległej przeszłości.

 

Proces recenzowania

Proces recenzji przebiega następująco:

 1. Recenzja jest sporządzana przy użyciu ujednoliconego elektronicznego formularza recenzenckiego, obejmującego kwestie merytoryczne dotyczące problemów badawczych i ich oryginalności, ocenę stosowanej metodologii, prawidłowości doboru literatury oraz ocenę pod względem poprawności językowej, edytorskiej, spójności i jasności przekazu.
 2. Wszystkie oceny i opinie powinny mieć merytoryczne i jednoznacznie uzasadnienie. Niedopuszczalne jest formułowanie uwag ad personam.
 3. Recenzent może dodatkowo przedstawić uwagi w charakterze uzupełnienia formularza recenzenckiego lub komentarzy do manuskryptu. Recenzent nie powinien formułować postulatów, których realizacja powodowałaby niewspółmierność nakładu pracy autora w stosunku do uzyskanych rezultatów. Recenzent powinien też zachować umiar w proponowaniu dodatkowych przywołań bibliograficznych. Nie powinien też zalecać dodatkowych cytowań prac własnych, prac swoich współpracowników bądź afiliowanych w swojej instytucji.
 4. Recenzja musi kończyć się jednoznaczną rekomendacją tekstu: o przyjęciu tekstu do druku, lub o przyjęciu tekstu po dokonaniu stosownych poprawek i zmian, lub jego odrzuceniu (tj. wyborem jednej z opcji uwidocznionych w formularzu recenzenckim).
 5. Wypełniony przez recenzenta formularz ocenny wraz z ewentualnymi dodatkowymi uwagami jest udostępniany autorom prac po uprzednim usunięciu z niego metadanych, które mogłyby wskazywać na osobę recenzenta (zachowanie kryterium anonimowości). Recenzje i uwagi recenzentów nie są upublicznione.
 6. W sytuacji podejrzenia naruszenia przez autora standardów etyki wydawniczej (plagiatu) recenzent powinien niezwłocznie powiadomić o tym redakcję i przedstawić dowody na to (wskazać niezacytowane w manuskrypcie źródła). Do momentu wyjaśnienia stanu rzeczy przez redakcję recenzent powinien wstrzymać się od oceniania przedłożonej mu do oceny pracy.
 7. W sytuacji, gdy recenzent podejrzewa na podstawie tekstu lub innych przesłanek, kto może być autorem pracy, i uznaje, że zachodzi konflikt interesów, powinien niezwłocznie powiadomić o tym redakcję. Redakcja rozstrzyga wątpliwości i – przy zachowaniu anonimowości autora – powiadania recenzenta, czy faktycznie zachodzi konflikt interesów. W przypadku stwierdzenia takiego konfliktu tekst pracy jest kierowany do innego recenzenta.

 

Dalsze czynności

 1. W sytuacji braku jednoznacznej konkluzji lub właściwego uzasadnienia w recenzji redaktor naczelny może zwrócić się do recenzenta z prośbą o stosowne uzupełnienie.
 2. Każdy nadesłany tekst podlega niezależnej ocenie dwóch recenzentów. Po wpłynięciu recenzji redakcja podejmuje decyzję o dalszych losach tekstów i informuje autorów o kolejnych etapach procesu wydawniczego.
 3. W przypadku dużych rozbieżności między recenzjami (konkluzjami) możliwe jest powołanie dodatkowych ekspertów.
 4. W przypadku naniesienia przez autora większych zmian w tekście redakcja może

zwrócić się do recenzenta o ponowne przejrzenie poprawionego manuskryptu.

 1. Ostateczną decyzję w sprawie publikacji artykułu podejmuje na podstawie recenzji redaktor naczelny przy współudziale komitetu redakcyjnego czasopisma. Decyduje on też, czy zażądać poprawek, czy dokonać odrzucenia manuskryptu.

 

Kryteria kwalifikacji nadesłanego tekstu

 1. Do druku w czasopiśmie „Studia Rossica Gedanensia” przyjmowane są artykuły wykazujące zgodność z jego profilem obszarowym i podejmujące oryginalny i aktualny temat badawczy. Patrz: O czasopiśmie -> Cel i zakres tematyczny czasopisma
 2. Na etapie selekcji redakcyjnej ze względów formalnych są odrzucane:

a/ artykuły przekraczające 40 tys. znaków (liczone ze spacjami, streszczeniami, słowami kluczowymi i wykazem bibliografii); recenzje, omówienia, sprawozdania przekraczające 20 tysięcy znaków (liczone ze spacjami, streszczeniami, słowami kluczowymi i wykazem bibliografii);

b/ teksty zawierające błędy językowe i ortograficzne;

c/ teksty niespełniające wymogów edytorskich i/lub zasad sporządzania bibliografii i przypisów, przyjętych w periodyku „Studia Rossica Gedanensia”.

 1. Warunkiem zakwalifikowania tekstu do druku jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji, zastosowanie się do zaleceń w nich zawartych, o ile takie zostały sformułowane, oraz zgodność zgłaszanego tekstu z profilem czasopisma.
 2. Po przesłaniu tekstu przez autora drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy czasopisma sekretarz redakcji dokonuje wstępnej oceny danego tekstu pod kątem zgodności z profilem czasopisma i wymogami edytorskimi. Następnie artykuł jest analizowany przez redaktora merytorycznego pod kątem zgodności tematycznej czasopisma i oryginalności. Jeśli tekst nie jest zgodny z profilem czasopisma lub nie spełnia standardów etycznych i/lub kryteriów merytorycznych, językowych lub technicznych wymaganych w piśmiennictwie naukowym, na etapie selekcji redakcja podejmuje decyzję o niepoddawaniu go dalszym procedurom wydawniczym. Opinia kolegium redakcyjnego ma charakter ostateczny.
 3. Teksty, które uzyskają akceptację kolegium redakcyjnego, są poddawane dalszemu opiniowaniu przez niezależnych recenzentów. Zewnętrznemu opiniowaniu nie są poddawane recenzje naukowe, omówienia książek, polemiki, sprawozdania z konferencji, laudacje, wspomnienia, nekrologi. W przypadku takich prac ocenę i decyzję o publikacji lub odrzuceniu podejmuje kolegium redakcyjne. Kolegium może zasięgać dodatkowej opinii Rady Naukowej.
 4. Sekretarz redakcji wysyła zaproszenie do recenzji dwóm ekspertom zewnętrznym z danej dziedziny.
 5. Recenzenci za pośrednictwem formularza recenzyjnego, pobranego z platformy internetowej czasopisma, wyrażają swoje opinie na temat tekstu z rekomendacją przyjęcia lub odrzucenia tekstu, mogą formułować również sugestie poprawek i uzupełnień.
 6. Sekretarz powiadamia autora o decyzji redakcji odnośnie dalszego procedowania lub odrzucenia tekstu. W przypadku publikacji wieloautorskich redakcja prowadzi korespondencję z osobą, która zgłosiła tekst do „Studia Rossica Gedanensia”.
 7. Do oceny nadesłanej pracy, po pozytywnym jej zaopiniowaniu przez kolegium redakcyjne, powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora pracy oraz spoza Wydziału Filologicznego UG – jednostki macierzystej „Studia Rossica Gedanensia”. O sporządzenie recenzji proszeni są pracownicy nauki o znaczącym dorobku naukowym i wiedzy z zakresu problematyki podjętej w danym artykule.
 8. Jeśli recenzenci pozytywnie zaopiniują dany tekst, zostaje on – po naniesieniu przez autora ewentualnych wymaganych uzupełnień i poprawek – skierowany do druku. Jeśli opinie recenzentów są negatywne, tekst zostaje odrzucony. W przypadku rozbieżnych opinii recenzenckich redakcja zwraca się do trzeciego eksperta w celu uzyskania recenzji rozstrzygającej. W zależności od opinii wydanej przez trzeciego eksperta kolegium redakcyjne podejmuje decyzję o skierowaniu tekstu do druku lub jego odrzuceniu.
 9. Jeśli dany tekst uzyskał jednoznaczne rekomendacje recenzentów bez żadnych uwag dodatkowych, autorowi przekazywana jest informacja o uzyskaniu pozytywnych opinii. Jeśli recenzje zawierają uwagi, komentarze, wskazówki lub sugestie, są one przesyłane autorowi przy jednoczesnym zachowaniu anonimowości, tj. po usunięciu w formularzu recenzji odpowiednich metadanych. Redakcja ma również prawo dołączyć do uwag recenzenckich własne propozycje zmian i uzupełnień oraz korekt językowych.
 10. Jeśli recenzenci dopuszczają tekst do publikacji pod warunkiem wprowadzenia poprawek (sugerując zmiany, uzupełnienia itd.), autor zobowiązany jest do ustosunkowania się do otrzymanych recenzji i naniesienia stosownych poprawek zgodnie z uwagami i sugestiami recenzentów. Jeśli autor nie zgadza się z niektórymi uwagami lub sugestiami uzupełnień, ma prawo przedstawić swoje stanowisko i zaprezentować swoje kontrargumenty w odpowiedzi przesłanej redakcji w formie maila. Po otrzymaniu odpowiedzi autora w w/w kwestii redakcja podejmuje decyzję o skierowaniu lub niekierowaniu tekstu do publikacji. Redakcja zasięga ponownej opinii eksperta/ekspertów, o ile uzna to za konieczne. Jeśli nie udaje się osiągnąć konsensusu, autor ma prawo wycofać swój tekst.
 11. Jeśli w ciągu 30 dni od momentu otrzymania od redakcji informacji w sprawie recenzji sugerujących zmiany, uzupełnienia itd. autor nie odniesie się do przesłanych mu opinii, tj. nie wystosuje żadnej odpowiedzi, wówczas redakcja uznaje to za rezygnację z publikacji w „Studia Rossica Gedanensia”.
 12. Jeśli autor przyjmuje uwagi recenzentów i decyduje się na dalsze procedowanie tekstu i jego publikację w czasopiśmie „Studia Rossica Gedanensia”, zobowiązany jest do przesłania wersji finalnej poprawionej swojego tekstu w ciągu 14 dni. Następnie artykuł poddawany jest dalszym pracom edytorskim.
 13. W przypadku recenzji jednoznacznie rekomendujących tekst do publikacji redakcja nie wymaga od autora odpowiedzi na recenzje.

 

Lista recenzentów

 

Zgodnie z zasadami ewaluacji czasopism naukowych znajdujących się na liście ministerialnej czasopism punktowanych raz w roku, w grudniu danego roku kalendarzowego, ogłasza się listę nazwisk recenzentów rocznika „Studia Rossica Gedanensia”. Nie wskazuje się, kto oceniał konkretny artykuł. Zarówno bieżące, jak i archiwalne listy recenzentów umieszczone są na stronie internetowej czasopisma.

 

Formularz recenzji (wzór)