Концептуализация и категоризация в языке с позиции лингвокультурологии

Autor

  • Валентина Маслова Витебский государственный университет им. Петра Машерова

Słowa kluczowe:

Концептуализация, категоризация, классификация, антропоцентричность, интегративность, лингвокультурология

Abstrakt

В статье показано, что концепция взаимодействия языка и культуры является ключевой для ряда смежных наук о человеке. Это та сквозная идея, которая разрушает границы между дисциплинами, изучающими человека. Поэтому и современная лингвокультурология исследует не только взаимовлияние языка и культуры, но и пытается решить проблему соотношения и взаимосвязи языка и личности, ее сознания, мышления. Когнитивная лингвистика обратила внимание на проблемы категоризация и концептуализация знаний в языке, что в конечном счете обогатило и лингвокультурологию.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Валентина Маслова - Витебский государственный университет им. Петра Машерова

Profesor, doktor habilitowany nauk filologicznych w zakresie językoznawstwa; pracownik Katedry Językoznawstwa Ogólnego i Rosyjskiego Witebskiego Uniwersytetu Państwowego im. P. Maszeraua w Witebsku (Białoruś). Wybitna badaczka o szerokich zainteresowaniach obejmujących takie sfery, jak: teoria języka, lingwistyka kognitywna, lingwistyka tekstu, psycholingwistyka. Stworzyła nowy kierunek badawczy ‒ lingwistykę kulturową oraz opracowała koncepcję poetyki lingwistycznej. Autorka ponad 300 publikacji, w tym kilku cenionych monografii naukowych, a także wielu popularnych i wielokrotnie wznawianych podręczników akademickich, jak m.in. Лингвокультурология (Moskwa 2001/2004/2007 i nast.), Homolingualis в культуре (Moskwa 2004/2007), Современные направления в лингвистике (Moskwa 2008), Когнитивная лингвистика (Mińsk 2004/2006/2008), Введение в когнитивную лингвистику (Moskwa 2004/2005/2008/2011). Ostatnio wydane prace jej autorstwa to: Поэтический текст. Новые подходы и решения (Moskwa 2016), Коды культуры в пространстве языка z serii: Концептуальные и лингвальные миры (Petersburg 2015). Laureatka państwowych nagród i odznaczeń Republiki Białoruś.

Opublikowane

2018-12-30

Jak cytować

Маслова, В. (2018). Концептуализация и категоризация в языке с позиции лингвокультурологии. Studia Rossica Gedanensia, 40–47. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/2022

Numer

Dział

Studia i artykuły