O latynizacji pisma rosyjskiego w XVIII–XIX wieku

Autor

  • ALESIA NARLOCH Gdańsk, Polska

Słowa kluczowe:

Latynizacja, cyrylica, łacinka, grażdanka, pismo

Abstrakt

Pismo rosyjskie oparte na cyrylicy służy nie tylko do zapisu języka rosyjskiego, lecz także wskazuje na ścisły związek z tradycją bizantyjsko-słowiańską (Słowianie prawosławni posługiwali się pismem greckim, przekształconym później w cyrylicę, a Słowianie, którzy zetknęli się z obrządkiem rzymskim, posługiwali się pismem łacińskim). Celem niniejszego artykułu jest prześledzenie wybranych faktów historycznych z XVIII–XIX wieku, dotyczących tzw. latynizacji pisma rosyjskiego. W wyniku reformy graficznej, przeprowadzonej w latach 1708–1710 przez cara Piotra I, pojawił się nowy typ pisma — grażdanka. Litery grażdanki były zbliżone formą do łacinki. Grażdanką drukowano księgi świeckie, cyrylicą — księgi cerkiewne. Rozwój języka rosyjskiego sprawił, że część liter starej cyrylicy stała się bezużyteczna. W XVIII wieku z rosyjskiej grażdanki wyeliminowano niektóre znaki, jednak część zbędnych liter (których użycie regulowały skomplikowane i przestarzałe zasady ortograficzne) pozostała. Jednym ze sposobów tzw. uproszczenia pisowni rosyjskiej było przejście na alfabet łaciński. Latynizacja pisma rosyjskiego w XIX wieku (projekty K.M. Kodinskiego i W.G. Bielinskiego) była ściśle związana z okcydentalizmem (zapadniczestwem) i w kręgach słowianofilskich spotkała się z dezaprobatą.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

ALESIA NARLOCH - Gdańsk, Polska

Dr nauk humanistycznych, językoznawstwo, specjalność: komparatystyka słowiańska; b. lektorka języka białoruskiego w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Interesuje się funkcjonowaniem łacinki w języku rosyjskim i białoruskim; rozprawa doktorska nt. Латиница в русском и белорусском письме (Gdańsk 2012); autorka szeregu artykułów z zakresu grafemiki.

Bibliografia

Bartoszewska J. Графика восточнославянских и польского языков. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdańskiego, 2004.
Brzezina M. Propozycje zastosowania grażdanki do języka polskiego z drugiej połowy XIX wieku. [W:]
Słowianie wschodni. Między językiem a kulturą. Red. A. Bolek, A. Fałowski, B. Zinkiewicz-Tomanek.
Kraków: Wydawnictwo Bohdan Grell i córka, 1997, с. 161–167.
Белинский В.Г. Упрощение русской грамматики. Uproscenie ruscoi grammatichi. Сочинения К.М.
Кодинского. Санкт-Петербург, 1842 [В:] Eго же. Полное собрание сочинений. В 13 томах.
Т. 9. Москва: Издательство АН СССР, 1955, с. 328–345.
Бодуэн де Куртенэ И. Польскій язык сравнительно с русским и древне-церковно-славянским.
Пособіе для практических занятій по «сравнительной граматикѣ славянских языков»
и для самообученія. Санкт-Петербург 1912, с. 118. [Online] <http://www.knigafund.ru/
books/171384/read#page5> (23.11.2013).
Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка XVII– ХІХ веков. Изд. 3-е.
Москва: Высшая школа, 1982.
Гречулевич В. Образцы польского языка в прозе и стихах для русских: Рец. «Журнал Мини-
стерства народного просвещения» 1853. № 4, с. 1–23.
Григорьева Т.М. Три века русской орфографии (XVII–XX вв.). Москва: Элпис, 2004.
Григорьева Т.М. Латиница против кириллицы и vice versa. [В:] Кириллица-латиница-гражда-
ница: Коллективная монография. Отв. ред Т.В. Шмелева. Великий Новгород: Новгород-
ский государственный университет им. Ярослава Мудрого, 2009, с. 136–151.
Григорьева Т.М., Осипов Б.И. От старой азбуки до современного алфавита. [В:] Кириллица-
латиница-гражданица: Коллективная монография. Отв. ред. Т.В. Шмелева. Великий Нов-
город: Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, 2009, с. 12–20.
Грот Я.К. Спорные вопросы русского правописания от Петра Великого доныне. — [В:] Eго же:
Филологические разыскания. Санкт-Петербург, 1873, с. 459–668.
Иванова Ф.В. Современный русский язык. Графика и орфография. Изд. 2-е, перераб. и доп.
Москва: Просвещение, 1976.
Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуки. Москва: Наука, 1963.
Кадинский К.М. Отрывок из грамматических заметок. «Маяк» 1842. T. 1. Кн. 2, c. 124–126.
Кадинский К.М. Преобразование и упрощение руского правописания. Санкт-Петербург, 1857.
Кознева Л.М.. Латиница и русское письмо. [В:] Кириллица-латиница-гражданица: Коллек-
тивная монография. Отв. ред. Т.В. Шмелева. Великий Новгород: Новгородский государ-
ственный университет им. Ярослава Мудрого, 2009, с. 128–136.
50 Alesia Narloch
Ламанский В.И. Геополитика панславизма. Сост., предисл., комментарии Ю.В. Климаков.
Отв. ред. О.А. Платонов. Москва: Институт русской цивилизации, 2010.
Лингвистический энциклопедический словарь. Ред. В.Н. Ярцева. Москва: Советская энцикло-
педия, 1990.
Павленко Н.А. История письма. Учебное пособие для филологического факультета вузов. Изд.
2-е, перераб. и доп. Минск: Вышэйшая школа, 1987.
Сумароков А.П. О правописании. Полное собрание всех сочинений в стихах и прозе. Т. Х., Мо-
сква, 1782.
Тредиаковский В.К. Разговор между чужестранным человеком i Россiйскiм об ортографii
старiнной i новой i о всем что прiнадлежiт к сей матерii. СПб., 1748.
Яковлев Н. За латинизацию русского алфавита. «Культура и письменность Востока» 1930,
т. 6, с. 27. [Online] <http://www2.unil.ch/slav/ling/textes/Jakovlev30a.html> (26.05.2007).

Opublikowane

2014-01-25

Jak cytować

NARLOCH, A. (2014). O latynizacji pisma rosyjskiego w XVIII–XIX wieku. Studia Rossica Gedanensia, (1), 38–50. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/2075

Numer

Dział

Studia i artykuły