O SEMANTYCE DERYWATU МЕЙНСТРИМОВЫЙ W ROSYJSKIM JĘZYKU INTERNETOWYM

Autor

  • Magdalena Rybczyńska Doktorantka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Humanistyczny, Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej

Słowa kluczowe:

Mainstream, semantics, connotation, context, Internet.

Abstrakt

The Internet creates new language rules which also influence vocabulary. The paper analyses the semantics of the word mainstream showing the differences in the meaning of the English word and its Russian equivalent. It also emphasizes the impact of connotation and context, which lead to meaning transformations. Comparing denotation of both words highlights the problem of semantic precision.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Magdalena Rybczyńska - Doktorantka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Humanistyczny, Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej

Mgr, lingwistyka stosowana, język rosyjski i angielski (specjalizacja tłumaczeniowa); absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu; studia podyplomowe w zakresie tłumaczeń ekonomiczno-prawnych w biznesie (język angielski); doktorantka na Wydziale Humanistycznym UKW w Bydgoszczy. B. lektor języka angielskiego w Bydgoskiej Szkole Wyższej; posiada doświadczenie zawodowe jako analityk finansowy. Interesuje się lingwistyką stosowaną rosyjsko-angielską. Przygotowuje rozprawę doktorską nt. Przesunięcia semantyczne w angielskich zapożyczeniach leksykalnych (na podstawie rosyjskiego języka Internetu). Autorka kilku publikacji, m.in. artykułu Adaptacja morfologiczna anglicyzmow w języku rosyjskim („Przegląd Rusycystyczny” 2013, nr 4).

Bibliografia

Apresjan J.D. Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka. Przeł. Z. Kozłowska i A. Markowski. Wyd. 2 popr. i uzup. Przygot. Z. Kozłowska i E. Janus. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo, 2000.

Awdiejew A. Standardy semantyczne a znaczenie leksykalne. [W:] Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, standardy lingwistyczne. Red. K. Anusiewicz, J. Bartmiński. Seria Język a kultura. T. 12. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1998, s. 53–62.

Habrajska G. Prototyp — stereotyp — metafora. [W:] Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, standardy lingwistyczne. Red. K. Anusiewicz, J. Bartmiński. Seria Język a kultura. T. 12. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1998, s. 116–123.

Grybosiowa A. Modern Polish? „Poradnik Językowy” 2000, z. 8, s. 70–73.

Grzegorczykowa R. O rozumieniu prototypu i stereotypu we współczesnych teoriach semantycznych. [W:] Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, standardy lingwistyczne. Red. K. Anusiewicz, J. Bartmiński. Seria Język a kultura. T. 12. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1998, s. 109–115.

Grzenia J. Komunikacja językowa w Inernecie. Warszawa: PWN, 2008, s. 47.

Kiklewicz A. Model semiotyczny paradygmatów filozofii języka. [Online] <http://litmisto.org.ua/?p=7488> (10.11.2013).

Tokarski R. Poziomy konotacji semantycznej. [W:] Zagadnienia leksykalne i aksjologiczne. Red. J. Puzynina i J. Bartmiński. Seria Język a kultura. Tom 2. Wrocław: Wiedza o Kulturze, 1991, s. 45–49.

Wierzbicka A. Dociekania semantyczne. Instytut Badań Literackich PAN. Seria Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej. T. 17. Wrocław: Ossolineum, 1969.

Pobrania

Opublikowane

2014-01-25

Jak cytować

Rybczyńska, M. (2014). O SEMANTYCE DERYWATU МЕЙНСТРИМОВЫЙ W ROSYJSKIM JĘZYKU INTERNETOWYM. Studia Rossica Gedanensia, (1), 51–59. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/2076

Numer

Dział

Studia i artykuły