Rozważania nad genezą dwóch rosyjskich ornitonimów (ros. кукша oraz ронжа ‘sójka syberyjska’)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26881/srg.2021.8.01

Słowa kluczowe:

bird names, Finno-Ugric loanwords, language contacts, Russian

Abstrakt

The article discusses two Russian terms for ‘Siberian jay’, кукша and ронжа, which seem to be foreign borrowings. The Siberian jay (Perisoreus infaustus L.) is a small bird belonging to the family Corvidae with a widespread distribution in the coniferous forests of Northern Eurasia. It can be suggested that the Russians borrowed both ornithonyms from Finno-Ugric tribes, who much earlier settled in Eastern Europe. The Russian noun кукша could be borrowed not only from the Permian language (cf. Zyrian kukša ‘Siberian jay’), but also from a Balto-Finnic language (e.g. Karelian kuukšo ‘id.’). There is no doubt that these Finno-Ugric nouns go back to Uralic *kokśi ‘Siberian jay (or spotted nutcracker)’, with close cognates in the Samoyed languages (cf. ProtoSamoyed *käsə̑rä ‘spotted nutcracker, Nucifraga caryocatactes L.’). The origin of Russ. ронжа. dial. роньжа f. ‘Siberian jay’ is less transparent. Most researchers assume a borrowing from a Baltic source. Ornithonyms recorded in the East Baltic languages (e.g. Lithuanian rą́šis, Latvian ruozis ‘spotted nutcracker, Nucifraga caryocatactes L.’ < *ranšis / *ranžis) display a different meaning, as well as an unusual variation of stops (voiceless consonant vs. voiced consonant), which could have developed under the influence of Finno-Ugric languages. Indeed, a close equivalent can be found in the Mari language (e.g. West Mari ronγə̑ž ‘spotted nutcracker’). The Balto-Finnic languages display a different variant *närši (metathesized to or from *ränši) in the sense of ‘jay’ as well as a noun *räšni denoting ‘woodpecker’. Presumably Russ. ронжа. dial. роньжа ‘Siberian jay’ represents a loanword borrowed from an extinct Finno-Ugric language, e.g. Meryanic, Muromian or Meshcherian.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Krzysztof Tomasz Witczak - Uniwersytet Łódzki

Orcid: 0000-0001-8895-974X

Profesor  zwyczajny,  filolog  klasyczny,  językoznawca,  literaturoznawca,  z  zamiło-wania historyk-regionalista, nauczyciel akademicki, zatrudniony w Katedrze Filologii Klasycznej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Główne zainteresowa-nia naukowe: filologia klasyczna, językoznawstwo klasyczne (grecko-łacińskie), indo-europeistyka, językoznawstwo indoeuropejskie, językoznawstwo historyczno-porów-nawcze, religioznawstwo porównawcze, hellenistyka, mykenologia, pismo linearne B, dialektologia grecka, onomastyka, kontakty językowe, literatura grecka, epigramatyka, literatura łacińska, rzymska elegia miłosna, starożytności słowiańskie, regionalistyka. W  ostatnim  czasie  bada  prehistoryczne  kontakty  językowe  indoeuropejsko-uralskie,  w tym także dawne i nowsze relacje słowiańsko-ugrofińskie. Z nowszych prac: Is Old Norse gammi an inherited or a borrowed word? (współaut. M. Rychło, A.P. Kowalski, „Скандинавская филология / Scandinavian Philology” 18(1)/2020), Are there traces of a Finno-Ugric substratum in Proto-Slavic? („Slavistična Revija” 68(1)/2020), Ugrofi-nizmy w języku jaćwieskim („Acto-Baltico-Slavica” 44/2020), Праславянские *grȍmъи *grozȁ:этимологические рассуждения (współaut. J. Sosnowski, „Slavistična Revija” 68(1)/2020), Zapożyczenia ugrofińskie w języku prasłowiańskim (w: Przeszłość w języku zamknięta II. In memoriam Andreae Bańkowski, red. U. Wójcik, Częstochowa 2020), Ugrofinizmy w języku staropruskim („Przegląd Wschodnioeuropejski” 2021, t. 12 (1)), Z  badań  nad  wpływem  ugrofińskim  na  prasłowiańską  terminologię  drzewną  („Slavia”  91/2022 [w druku]).

Bibliografia

Alderton, D. (2008). Encyclopedia of European Birds. Bath: Parragon.

Anikin, A.E. (2000). Ètimologičeskij slovar’ russkih dialektov Sibiri. Moskva, Novosobirsk: Nauka [Аникин, А.Е. (2000). Этимологический словарь русских диалектов Сибири. Москва– Новосибирск: Наука].

Babkin, A.M., Sorokin, Û.S. (Red.) (1956). Slovar’ sovremennogo russkogo literaturnogo âzyka. T. 5. Moskva–Leningrad: Izdatel’stvo Akademii Nauk SSSR [Бабкин, А.М., Сорокин. Ю.С. (Ред.) (1956). Словарь современного русского литературного языка. T. 5. Москва–Ленинград: Издательство Академии Наук СССР].

Blažek, V. (1998). Old Prussian bird names. W: Smoczyński, W. (Red.). Colloquium Pruthenicum Secundum. Papers from the Second International Conference on Old Prussian held in Mogilany near Kraków, October 3rd–6th, 1996. Kraków: Universitas: 7–23.

Buga, K. (1959). Rinktiniai raštai. T. 2. Vilnius: Valstybinė.

Černý, W. (1975). A Field Guide in Colour to Birds. London: Octopus Books.

Collinder, B. (1977). Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Hamburg: Helmut Buske Verlag.

Dal’, V. (1881, 1882). Tolkovyj slovar’ živago velikorusskago âzyka Vladimira Dalâ. T. 2, 4. Sankt-Peterburg – Moskva: M.O. Vol’f [Даль, В. (1881, 1882). Толковый Словарь живaго великорусскaго языка Владимiра Даля. T. 2, 4. Санкт-Петербург – Москва: М.О. Вольф].

Donner, K. (1944). Kamassisches Wörterbuch nebst Sprachproben und Hauptzügen der Grammatik. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.

Euler, W. (1985). Tiernamen im Altpreußischen. Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung, 48(1): 84–98.

Evgen’eva, A.P. (Red.) (1981–1984). Slovar’ russkogo âzyka v četyrëh tomah. Vol. 1–4. Moskva: Izdatel’stvo „Russkij âzyk” [Евгеньева, А.П. (Ред.) (1981–1984). Словарь русского языка в четырёх томах. Т. 1–4. Москва: Издательство «Русский язык»].

Felicyna, V.P., Šmeleva, I.N. (Red.) (1961). Slovar’ sovremennogo russkogo literaturnogo âzyka. Vol. 12. Moskva – Leningrad: Izdatel’stvo Akademii Nauk SSSR [Фелицына, В.П., Шмелева, И.Н. (Ред.) (1961). Словарь современного русского литературного языка. T. 12. Москва – Ленинград: Издательство Академии Наук СССР].

Filin, F.P., Sorokoletov, F.P. (Red.) (1977; 1980). Slovar’ russkih narodnyh govorov. Vyp. 12, 16. Leningrad: Nauka [Филин, Ф.П., Сороколетов, Ф.П. (Pед.) (1977; 1980). Словарь русских народных говоров. Вып. 12, 16. Ленинград: Наука].

Fraenkel, E. (1960–1962). Litauisches etymologisches Wörterbuch. B. 1–2. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag.

Helimsky, E. (1997). Die matorische Sprache. Wörterzeichnis – Grundzüge der Grammatik – Sprachgeschichte. Szeged: JATE Finnugor Tanszék.

Hinze, F. (1996–1997). Die altpreußischen Bezeichnungen der Wild-Avifauna und des Hausgeflügels. Linguistica Baltica, 5–6: 145–181.

Janhunen, J. (1977). Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.

Kalima, J. (1919). Die ostseefinnischen Lehnwörter im Russischen. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.

Kalima, J. (1927). Syrjänische Lehngut im Russischen. Finnisch-Ugrische Forschungen, 18(1): 1–56.

Karłowicz, J. (1907). Słownik gwar polskich. T. 5. Kraków: Akademia Umiejętności.

Kiparsky, V. (1968). Slavische und baltische b/p-Fälle. Scando-Slavica, 14: 73–97.

Kluk, K. (1779). Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie krajowych historyi naturalney początki i gospodarstwo. T. 2: O ptastwie. Warszawa: Drukarnia Ojców Pijarów.

Kuznecov, S.A. (Red.) (2003). Bol’šoj tolkovyj slovar’ russkogo âzyka. Sankt-Peterburg: „Norint” [Кузнецов, С.А. (Ред.) (2003). Большой толковый словарь русского языка. Санкт-Петербург: «Норинт»].

Larsson, L.-G. (1981). Three Baltic Loanwords in Fennic. Acta Universitatis Upsaliensis. Acta Societatis Linguisticae Upsaliensis, Nova Series 3(2). Uppsala: Almqvist & Wiksell: 17–55.

Laučûte, Û.A. (1982). Slovar’ baltizmov v slavânskih âzykah. Leningrad: Nauka [Лaучюте, Ю.А. (1982). Словарь балтизмов в славянских языках. Ленинград: Наука].

Leskien, A. (1891). Bildung der Nomina im Litauischen. Leipzig: S. Hirzel.

Lytkin, V.I., Gulâev, E.S. (1970). Kratkij ètimologičeskij slovar’ komi âzyka. Moskva: Nauka [Лыткин, В.И., Гуляев, Е.С. (1970). Краткий этимологический слоарь коми языка. Москва: Наука].

Łopaciński, H. (1899). Przyczynki do nowego słownika języka polskiego. Prace Filologiczne, 5: 681–976.

Majewski, E. (1889). Słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich. Warszawa: Księgarnia Teodora Paprockiego i S-ki.

Müllenbach, K., Endzelins, J. (1925–1927). Latviešu valodas vārdnīca / Lettisch-Deutsches Wörterbuch. Bd. 2. Rīgā: Lettische Kulturfond.

Müllenbach, K., Endzelins, J. (1927–1929). Latviešu valodas vārdnīca / Lettisch-Deutsches Wörterbuch. B. 3. Rīgā: Lettische Kulturfond.

Ožegov, S.I., Švedova, N.Û. (1997). Tolkovyj slovar’ russkogo âzyka. 4-oe Izd. Moskva: Azbukovnik [Ожегов, С.И., Шведова, Н.Ю. (1997). Толковый словарь русского языка. 4-oe изд. Москва: Азбуковник].

Pasternak, B. (1990). Doktor Żywago. Przełożyła E. Rojewska-Olejarczuk. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Pasternak, B. (2004). Polnoe sobranie sočinenij s priloženiami. T. 4. Doktor Živago. Roman. Moskva: Slovo [Пастернак, Б. (2004). Полное собрание сочинний с приложенями. Т. 4. Доктор Живаго. Роман. Москва: Слово].

Preobraženskij, A.G. (1958). Ètimologičeskij slovar’ russkogo jazyka. Moskva: Gosudarstvennoe izdatel’stvo inostrannyh i nacional’nyh slovarej [Преображенский А.Г. (1958). Этимологический словарь русского языка. Москва: Государствеенное издательство иностранных и нациоальных cловарей].

Rédei, K. (1986–1988). Uralisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 1. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Rogožnikova, R.P. (Red.) (1991). Svodnyj slovar’ sovremennoj russkoj leksiki. T. 1–2. Moskva: Izdatel’stvo „Russkij âzyk” [Рогожникова, Р.П. (Ред.) (1991). Сводный словарь современной русской лексики. Т. 1–2. Москва: Издательство «Русский язык»].

Sadretdinova, G.A. (Red.) (1993). Slovar’ russkih starožil’českih govorov Srednego Priirtyš’â. Vol. 3. Tomsk: Izdatel’stvo Tomskogo universiteta [Садретдинова, Г.А. (Ред.) (1993). Словарь русских старожильческих говоров Среднего Прииртышья. Т. 3. Томск: Издательство Томского университета].

Sammallahti, P. (1988). Historical Phonology of the Uralic Languages with special Reference to Samoyed, Ugric and Permic. In: Sinor, D. (Ed.). The Uralic Languages. Description, History and Foreign Influence. Leiden–New York–København–Köln: E.J. Brill: 478–554.

Sauer, F. (1996). Ptaki lądowe. Leksykon przyrodniczy. Przekład i adaptacja E. Turyn i B. Urbańska. Warszawa: GeoCenter International.

Sławski, F. (2011). Słowotwórstwo, słownictwo i etymologia słowiańska. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

Smoczyński, W. (2007). Słownik etymologiczny języka litewskiego. Wilno: Uniwersytet Wileński.

Smoczyński, W. (2018). Lithuanian Etymological Dictionary. Vol. 1–5. Berlin: Peter Lang.

Sorokin, Û.S. (Red.) (2000). Slovar’ russkogo âzyka XVIII veka. Vyp. 11. Sankt-Peterburg: Nauka [Сорокин, Ю.С. (Pед.) (2000). Словарь русского языка XVIII века. Вып. 11.Санкт-Петербург: Наука].

Sorokoletov, F.P., Kuznecova, O.D. (Red.) (2000–2001). Slovar’ russkih narodnyh govorov. Vyp. 34–35. Sankt-Peterburg: Nauka [Сороколетов, Ф.П., Кузнецова, О.Д. (Pед.) (2000–2001). Словарь русских народных говоров. Вып. 34–35. Санкт-Петербург: Наука].

Strutyński, J. (1972). Polskie nazwy ptaków krajowych. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo PAN.

Taczanowski, W. (1882). Ptaki krajowe. T. 1. Kraków: Akademia Umiejętności w Krakowie.

Tihonov, A.N. (Red.) (2001). Kompleksnyj slovar’ russkogo âzyka. Moskva: Izdatel’stvo „Russkij âzyk” [Тихонов, А.Н. (Ред.) (2001). Комплексный словарь русского языка. Москва: Издательство «Русский язык»].

Toporov, V.N. (1984). Prusskij âzyk. Slovar’. T. K–L. Moskva: Nauka [Топоров, В.Н. (1984). Прусский язык. Словарь. Т. K–L. Москва: Наука].

Trubačev, O.N. (Red.) (1994). Ètimologičeskij slovar’ slavânskih âzykov. T. 21. Moskva: Nauka [Трубачев, О.Н. (Ред.) (1994). Этимологический словарь славянских языков. Т. 21. Москва: Наука].

Ušakov, D.N. (Red.) (1939). Tolkovyj slovar’ russkogo âzyka. T. 3. Moskva: Gosudarstvennoe izdatel’stvo inostrannyh i nacional’nyh slovarej [Ушаков, Д.Н. (Ред.) (1939). Толковый словарь русского языка. Т. 3. Москва: Государственное издательство иностранных и национальных словарей].

Vasmer, M. (1950–1958). Russisches etymologisches Wörterbuch. Heildelberg: Carl Winter.

Vasmer, M. (1986–1987). Ètimologičeskij slovar’ russkogo âzyka. T. 1–4. Moskva: Progress [Фасмер, М. (1986–1987). Этимологический словарь русского языка. Т. 1–4. Москва: Прогресс].

Wojan, K. (2016). Język fiński w teorii i praktyce. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Wrześniowski, A. (1885). Spis wyrazów podhalskich. Kraków: Drukarnia W.L. Anczyca i Spółki.

Zawadzki, A. (1840). Fauna der galizisch-bukowinisch Wirbelthiere. Stuttgart: C. Schweizerbarts Verlagshandlung.

Źródła elektroniczne / Electronic sources

Кукша. (Online) https://ru.wikipedia.org/wiki/кукша (dostęp: 14.10.2021).

Ронгыж (кек). (Online) https://mrj.wikipedia.org/wiki/Ронгыж (кек) (dostęp: 30.09.2021).

Smoczyński, W. (2021). Słownik etymologiczny języka litewskiego. Wydanie drugie, poprawione i znacznie rozszerzone. Na prawach rękopisu. Data utworzenia pliku: 29.09.2021. (Online) https://rromanes.org/pub/alii/Smoczyński%20W.%20Słownik%20etymologiczny%20języka%20litewskiego.pdf (dostęp 30.09.2021).

Pobrania

Opublikowane

2021-12-31

Jak cytować

Witczak, K. T. (2021). Rozważania nad genezą dwóch rosyjskich ornitonimów (ros. кукша oraz ронжа ‘sójka syberyjska’). Studia Rossica Gedanensia, (8), 27–46. https://doi.org/10.26881/srg.2021.8.01

Numer

Dział

Studia i artykuły