Struktura leksykonu terminologicznego a konstruowanie terminograficzne

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26881/srg.2021.8.03

Słowa kluczowe:

conceptual structure, lexical structure, onomasiological structure, semantic grid, terminological dictionary, terminological lexicon

Abstrakt

The article discusses selected parameters of the terminological lexicon’s (TL) structure and their significance for the construction of terminological dictionaries and other terminographic products. The above parameters include TL as a component of the terminological macrosystem, the conceptual structure of TL, the lexical structure of TL, the onomasiological structure of TL, and the type of semantic grid. The conducted analysis allows one to conclude that the degree of the terminographic relevance of certain aspects of the TL structure is heterogeneous and varies depending on the type of dictionary and other factors.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Piotr J. Michałowski - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa; b. adiunkt w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego; współpracownik dydaktyczny Instytutu Lingwistyki  Stosowanej  Uniwersytetu  Warszawskiego.  Jego  zainteresowania  naukowe  koncentrują się wokół języków specjalistycznych i przekładoznawstwa. Autor monografii Podstawy  modelowania  terminograficznego (Warszawa 2017) oraz kilkudziesięciu  prac  z  zakresu  terminologii  i  terminografii,  a  także  przekładu  tekstów  specjali-stycznych i jego dydaktyki; współredaktor książek: Język rosyjski jako obcy. Dydaktyka przekładu, słowniki i pomoce naukowe (współred. D. Muszyńska-Wolny, D. Urbanek, Warszawa 2019), Język rosyjski jako obcy. Dydaktyka w audytorium słowiańskim i nie-słowiańskim (współred. D. Muszyńska-Wolny, D. Urbanek, Warszawa 2019).

Bibliografia

Felber, H., Budin, G. (1994). Teoria i praktyka terminologii. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Grinëv, S. (1998). Istoričeskij sistematizirovannyj slovar’ terminov terminovedeniâ (učebnoe posobie). Moskva: Moskovskij pedagogičeskij universitet [Гринев, С. (1998). Исторический систематизированный словарь терминов терминоведения (учебное пособие). Москва: Московский педагогический университет].

Lerat, P. (1995). Les langues spécialisées. Paris: Presses Universitaires de France.

Lukszyn, J. (2005). (Red.) Języki specjalistyczne. Słownik terminologii przedmiotowej. Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Lukszyn, J., Zmarzer, W. (2006). Teoretyczne podstawy terminologii. Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Michałowski, P. (2017). Podstawy modelowania terminograficznego. Warszawa: Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Nikitina, S. (1978). Tezaurus po teoretičeskoj i prikladnoj lingvistike (avtomatičeskaâ obrabotka teksta). Moskva: Nauka [Никитина, С. (1978). Тезаурус по теоретической и прикладной лингвистике (автоматическая обработка текста). Москва: Наука].

PN-ISO 704:2012 – Działalność terminologiczna – Zasady i metody. Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny.

Superanskaâ, A., Podol’skaâ, N., Vasil’eva, N. (1989). Obŝaâ terminologiâ. Voprosy teorii. Moskva: Nauka [Суперанская, A., Подольская, Н., Васильева, Н. (1989). Общая терминология. Вопросы теории. Москва: Наука.

Szwed, M. (2018). Modelowanie mikro- i makrostruktury terminologicznej bazy danych w tłumaczeniu wspomaganym komputerowo. Linguodidactica, 22: 165–180.

Zmarzer, W. (1991). Leksykografia terminologiczna. W: Grucza, F. (Red.) Teoretyczne podstawy terminologii. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-31

Jak cytować

Michałowski, P. J. (2021). Struktura leksykonu terminologicznego a konstruowanie terminograficzne. Studia Rossica Gedanensia, (8), 66–76. https://doi.org/10.26881/srg.2021.8.03

Numer

Dział

Studia i artykuły