Profesor Michaił Aleksiejenko – nauczyciel, uczony, organizator nauki (19 Х 1942 – 14 ХІ 2020)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26881/srg.2021.8.24

Słowa kluczowe:

Mikhail Alexeenko, linguist, lexicologist, lexicographer, obituary, list of publications

Abstrakt

Publikowany tekst zawiera osobiste wspomnienie o zmarłym w 2020 roku profesorze Michaile Aleksiejence, znanym slawiście. Profesor Aleksiejenko był autorem prac z zakresu językoznawstwa wschodniosłowiańskiego – frazeologii, przekładu, leksykografii i dydaktyki języka rosyjskiego oraz ukraińskiego. W swej naukowej karierze był związany z wieloma uniwersytetami, m.in. Uniwersytetem Lwowskim, Uniwersytetem w Lipsku, Uniwersytetem w Greiswaldzie, Uniwersytetem Szczecińskim oraz Uniwersytetem Gdańskim. Do tekstu dołączona jest lista ważniejszych prac prof. M. Aleksiejenki.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogramy autorów

Tetyana Kosmeda - Vasyl’ Stus Donetsk National University

Doktor  habilitowany,  profesor  Katedry  Języków  Romańskich  i  Literatury  Światowej Donieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stusa w Winnicy (Ukraina); była również zatrudniona w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania naukowe: aksjologia lingwistyczna, pragmalingwistyka, językoznawstwo komunikacyjne,  lingwistyka  genderowa,  językoznawstwo  kognitywne,  teoria  językowej osobowości, stylistyka, frazeologia, leksykografia, lingwistyka porównawcza. Autorka  i  współautorka  około  400  artykulów  naukowych,  w  tym  20  monografii,  m.in.  Очерки  по  функциональной  лексикологии  (współaut.  F.  Batsevych,  Львов  1997),  аксіологічні   аспекти   прагмалінгвістики:   формування   і   розвиток   категорії   оцінки (Львів 2000), комунікативна компетенція Івана Франка: міжкультурні, інтерперсональні,   риторичні   виміри   (Львів   2006),   Ego   і   Alter   Ego   Тараса   Шевченка  в  комунікативному  просторі  щоденникового  дискурсу  (Дрогобич  2012); Лингвокалейдоскоп:  живые  речевые  процессы  (на  материале  русского  и украинского языков) (Saarbrücken 2017); Delineation of Linguopersonology and Linguoaxiology (współaut. A. Zahnitko, Zh. Krasnobaieva-Chorna, Poznań 2019); «Дух» літери,  або  буква  –  першоелемент  лінгвокультури  (Кам’янець-Подільський 2020);   współautorka   dwóch   słowników,   m.in.   короткий   українсько-польський   словник  усталених  виразів:  еквіваленти  слова,  фразеологізми,  прислів’я  та  приказки(Познань–Харків, 2017) oraz kilku podręczników akademickich.

Halyna Bilovus - Ivan Franko National University of Lviv

Doktor nauk filologicznych, docent Katedry Bibliotekoznawstwa i Bibliografii Wydziału Kultury i Sztuki Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie. Zainteresowania naukowe: język Tarasa Szewczenki, bibliografistyka (m.in. bibliografia zawartości czasopism ukraińskich). Autorka ponad 80 publikacji naukowych, w tym monografii Фразеологічна  інтертекстуальність  повістей  Т.Г. Шевченка  (на  матеріалі українських перекладів кінця ХІХ–ХХ ст.) (Львів–Щецін 2012), współautorka monografii wieloautorskiej Kobieta. W zwierciadle języka i kultury (Szczecin 2017),  wykazów  bibliograficznych  культурно-мистецькі  процеси  на  сторінках  української  періодики  Галичини  першої  половини  ХХ  століття  (Львів  2009),  Просценіум (Львів 2006, 2013, 2018), Майя Гарбузюк (Львів 2016).

Bibliografia

Bombicki, M.R. (Red.). (2002). Encyklopedia Aсtus Purus. Kto jest Kim w Polsce nowego Millenium (2000–2002). Poznań: Pol-Euro-Business: 16–16.

Grigoruk, S. (2011). Alekseênko Mihajlo Andrìjovič. V: Encyclopedia. L’vìvs’kij nacìonal’nij unìversitet ìmenì Ìvana Franka. T. 1. L’vìv: LNU Ìmenì Ìvana Franka: 131–132 [Григорук, С. (2011).

Алексеєнко Михайло Андрійович. В: Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка. T. 1. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 131–132].

Hordy, M., Mokijenko, W., Szutkowski, T., Walter, H. (2012). Z okazji Jubileuszu Michaiła Aleksiejenki. V: Hordy, M. et al. (Red.). Słowo. Tekst. Czas XI: Frazeologia słowiańska w aspekcie onomazjologicznym, lingwokulturologicznym i frazeograficznym. Szczecin–Greifswald: Zapol: 15–18.

Hordy, M. (2017). Jej imię znaczy życie. Z okazji jubileuszu Profesora Michaiła Aleksiejenki. W: Archangielska, A., Hordy, M. (Red.). Kobieta. W zwierciadle języka i kultury. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: 11–17.

Ivan, K., Kovalska-Pašt, I. (2002). M.A. Alekseenko v Institute slavânskoj filologii Ŝecinskogo universiteta. V: Slovo. Fraza. Tekst IV: Sbornik naučnyh statej k 60-letiû prof. M.A. Alekseenko. Moskva: Azbukovnik: 19–20 [Иван, К., Ковальска-Пашт, И. (2002). Профессор М.А. Алексеенко в Институте славянской филологии Щецинского университета. В: Слово. Фраза. Текст IV: Сборник научных статей к 60-летию проф. М.А. Алексеенко. Москва: Азбуковник: 19–20].

Karaulov, Û., Mustajoki, A. (Red.) (1994). Kto est’ kto v sovremennoj rusistike. Moskva–Hel’sinki: Discimus: 14–14 [Караулов, Ю., Мустайоки, А. (Ред.). (1994). Кто есть кто в современной русистике. Москва–Хельсинки: Discimus: 14–14].

Kosmeda, T. (2002). Mihail Andreevič Alekseenko. V: Slovo. Fraza. Tekst IV: Sbornik naučnyh statej k 60-letiû prof. M.A. Alekseenko. Moskva: Azbukovnik: 12–18 [Космеда, Т. (2002). Михаил Андреевич Алексеенко. В: Слово. Фраза. Текст IV: Сборник научных статей к 60-летию проф. М.А. Алексеенко. Москва: Азбуковник: 12–18].

Kosmeda, T., Bilovus, G. (2020). Klasična naukova škola profesora M.A. Alekseênka: rozbudova zasad frazeologìï v ïï mežah (z nagodi 75-lìtn’ogo ûvìleû včenogo). V: Hordy, M. (Red.). Słowo. Tekst. Czas XIII: Frazeologia w dyskursie i przekładzie. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: 13–29 [Космеда, Т., Біловус, Г. (2020). Класична наукова школа професора М.А. Алексеєнка: розбудова засад фразеології в її межах (з нагоди 75-літнього ювілею вченого). B: Hordy, M. (Red.). Słowo. Tekst. Czas XIII: Frazeologia w dyskursie i przekładzie. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: 13–29].

Kozlova, O. (2002). Slaviâ i professor. V: Slovo. Fraza. Tekst. Sbornik naučnyh statej k 60-letiû prof. M.A. Alekseenko. Moskva: Azbukovnik: 23–32 [Козлова, О. (2002). Славия и профессор. В: Слово. Фраза. Текст. Сборник научных статей к 60-летию проф. М.А. Алексеенко. Москва: Азбуковник: 23–32].

Walter, H., Hordy, M., Mokienko, V. (2007). Slovo o ûbilâre. W: Język. Człowiek. Dyskurs V: Księga dedykowana prof. zw. dr. hab. Michaiłowi Aleksiejence z okazji Jubileuszu 65-lecia urodzin. Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski: 15–20 [Вальтер, Х., Горды, М., Мокиенко, В. (2007). Слово о юбиляре. W: Język. Człowiek. Dyskurs V: Księga dedykowana prof. zw. dr. hab. Michaiłowi Aleksiejence z okazji Jubileuszu 65-lecia urodzin. Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski: 15–20].

Opublikowane

2021-12-31

Jak cytować

Kosmeda, T., & Bilovus, H. (2021). Profesor Michaił Aleksiejenko – nauczyciel, uczony, organizator nauki (19 Х 1942 – 14 ХІ 2020). Studia Rossica Gedanensia, (8), 390–397. https://doi.org/10.26881/srg.2021.8.24

Numer

Dział

Kronika