Cielesność w relacji Ja–Ty w opowiadaniu "Maska" Iwana Bunina

Autor

  • Neonila Pawluk Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Słowa kluczowe:

ciało, cielesność, persona, maska, ciało zewnętrzne/wewnętrzne, Inny, relacja Ja-Ty, interpretacja

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony interpretacji opowiadania Iwana Bunina Maska (1930). Przedmiotem analizy jest ciało i cielesność w relacji Ja–Ty. Bazę teoretyczną stanowią pracę fenomenologów francuskich: Gabriela Marcela, Maurice’a Merleau-Pontiego, dzieła filozofów rosyjskich: Lwa Karsawina i Michaiła Bachtina, a także teksty z dziedziny psychoanalizy Carla-Gustawa Junga.

W utworze Maska atmosferę spotkania i przebieg relacji pomiędzy bohaterami pisarz przedstawia w sposób sensualistyczny. Kluczową rolę odgrywają: gesty, mimika, tembr głosu, zapach i in. Przeprowadzona analiza pokazuje, że ciało głównej bohaterki zyskuje sens naddany, symboliczny. Z jednej strony eksponowany jest fizyczny aspekt ciała i jego piękno, wzbudzające zainteresowanie i podziw, z drugiej ciało (twarz) jest — maską, osłoną, pod którą kryje się nieszczęśliwa, samotna kobieta, pragnąca miłości i zrozumienia.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Бахтин М. Эстетика словесного творчества. Москва: Искусство, 1979.

Бердяев Н. Проблема человека. «Путь»1936, № 50. [Online]<http://krotov.info/library/02_b/berdyaev/1936_408(15.11.2013).

Бунин И. Темные аллеи. Повести, рассказы. Москва: Экмсо, 2011.

Иванов B.B. Маска как элемент культуры. [В:] Избранные труды по семиотике и истории культуры. Т. 4: Знаковые системы культуры, искусства и науки. Москва: Языки славянских культур, 2007, с. 333–344.

Ильин И. О тьме и просветлении. Книга художественной критики. Бунин — Ремизов — Шмелев. Мюнхен: Типографія Обители преп. Іова Почаевскаго в Мюнхен — Оберменцинг 1959.

Карсавин Л.П. Пролегомены к учению о личности. «Путь» 1928, № 12, с. 32–46.

Мальцев Ю. Иван Бунин. 1870–1953. Франкфурт-на-Майне. Москва: Посев, 1994.

Марченко Т.B. Опыт архетипического прочтения рассказа «Руся». К интерпретации поздней бунинской прозы. [В:] Ежегодник Дома русского зарубежья им. Александра Солженыцина. Вып. I. Москва: Дом русского зарубежья им. А. Солженыцина, 2010, с. 107–140.

Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. Перевод И. Вдовиной, Санкт-Петербург: Ювента — Наука 1999.

Марсель Г. Метафизический дневник (1928–1933). Перевод Ю.В. Быстрова. Серия: «Слово о сущем». Санкт-Петербург: Наука, 2005.

Марсель Г. Метафизический дневник (1928–1933). [B:] Г. Марсель. Быть и иметь. Перевод И.Н. Полонской. Новочеркасск: Сагуна, 1994.

Сливицкая О. Повышенное чувство жизни. Мир Ивана Бунина. Москва: Российский государственный гуманитарный университет, 2004.

Софронова Л. Маска как прием затрудненной идентификации. [В:] Культура сквозь призму идентичности. Отв. ред. Л.А. Софронова, Н.М. Филатова. Москва: Индрик 2006, с. 343–359.

Цимборска-Лебода М. Собака в мифологической картине мира Федора Сологуба. [В:] Звери и их репрезентации в русской культуре. Труды Лозаннского cимпозиума 2007. Под. ред. Л. Геллера, А. Винаградовой де ля Фортель, Санкт-Петербург: Балтийские сезоны, 2010, с. 138–130.

Энциклопедия символов, знаков, эмблем. Под ред. В. Телицына. Москва: Локид-пресс, Рипол классик, 2005.

Энциклопедия сверхъестественных существ. Под ред. К. Королева. Москва: Эксмо, Мидгард, 2005.

Юнг К.Г. Психологические типы. Перевод С. Лорие. Санкт-Петербург: Азбука, 2001.

Coelho P. Jung i cztery maski. [B:] Wojownik Światła. Wydanie 213. [Online] <http://www.wojownikswiatla.com/jung-i-cztery-maski/> (11.11.2013).

Cymborska-Leboda M. Женщина и/как Другой в философском и художественном дискурсах. [B:] Kobieta i / jak Inny. Red. M. Cymborska-Leboda, А. Gozdek. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008, c. 12–20.

Cymborska-Leboda М. Любовные истории и дискурс телесности в прозе писателей русской диаспоры в Париже (З. Гиппиус, М. Осоргин, Г. Газданов, И. Бунин). [B:] «Z Polskich Studiów Slawistycznych». Seria 12: Literaturoznawstwo. Kulturoznawstwo. Folklorystyka. Red. L. Suchanek, K. Wrocławski. Warszawa: Polska Akademia Nauk. Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych. Komitet Słowianoznawstwa, 2012, с. 37–43.

Cymborska-Leboda M. К учению о личности. Об одной эмиграционной статье Льва Карсавина (в контекстуальном освещении). [В:] Kultura literacka emigracji rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku. Konteksty — Estetyka — Recepcja. Red. A. Woźniak, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013, с. 61–70.

Opublikowane

2014-01-25

Jak cytować

Pawluk, N. (2014). Cielesność w relacji Ja–Ty w opowiadaniu "Maska" Iwana Bunina. Studia Rossica Gedanensia, (1), 319–327. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/6723

Numer

Dział

Studia i artykuły