Zarysy portretowe postaci w cyklu szkiców podróżniczych I. Bunina "Cień ptaka"

Autor

  • Maja Więckowska Uniwersytet Warszawski

Słowa kluczowe:

szkice podróżnicze, zarysy portretowe, Bliski Wschód, audiowizualność, kinematograficzność, montażowość, mozaikowość

Abstrakt

Materiał wyjściowy artykułu stanowią szkice podróżnicze Iwana Bunina Cień ptaka, odzwierciedlające autentyczne podróże pisarza do krajów Bliskiego Wschodu w 1903 i 1907 roku. W centrum badawczego zainteresowania znajdują się bezpośrednio szkice portretowe rosyjskiego pisarza. W rezultacie przeprowadzonych analiz powstaje konkluzja, że Buninowskie słowne «obrazy» odznaczają się różnorodnością przedstawionych postaci, dynamiką i barwnością. Ponadto, w artykule podjęto próbę klasyfikacji portretowych szkiców ze względu na ich formę: audiowizualną, kinematograficzną, montażową, mozaikową itp. Zdaniem autorki artykułu różnorodność szkiców świadczy nie tylko o wielkim artystycznym talencie pisarza-podróżnika, ale również o jego nowatorstwie.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Бабореко А.К. Примечания. [B:] И.А. Бунин. Собрание сочинений в шести томах. Произведения 1907–1914. Т. 3: Тень птицы. Москва: Художественная литература, 1987.

Бунин И.А. Тень птицы. [В:] И.А. Бунин. Собрание сочинений в шести томах. Произведения 1907–1914. Т. 3. Москва: Художественная литература, 1987.

Вантенков И.П. Бунин-повествователь (рассказы 1980–1916 гг.). Минск: Издательство Белорусского университета, 1947. (Глава: Лирические минятюры и путевые поэмы, с. 40–73).

Захарова В.Т. Импрессионизм в русской прозе серебряного века. Монография. Нижний Новгород: Нижегородский государственный педагогический университет, 2012. (Глава: Взаимодействие философии и поэтики импрессионизма с русским реализмом начала XX века: творчество Ивана Бунина, c. 98–132).

Калмановский Е.С. Российские мотивы. Серия «Судьбы. Оценки. Воспоминания». СанктПетербург: Logos, 1994. (Глава: Иван Бунин. Эскиз к портрету, c. 194–218).

Килганова Т.Г. Архетип заката в цикле И.А. Бунина «Тень птицы» [B:] Творчество И.А. Бунина и русская литература IX–XX века. Материалы научно-практической всероссийской конференции. Белгородский государственный университет, 1998.

Кознова Н.Н. Жизнь, свет и красота лейтмотив путевых очерков И.А. Бунина «Тень Птицы» [B:] Творчество И. А. Бунина и русская литература IX–XX века. Белгород, 2004.

Крутикова Л.В. Комментарии. [B:] И.А. Бунин. Собрание сочинений в шести томах. Произведения 1907–1914. Т. 3: Тень птицы. Москва: Художественная литература, 1987.

Левина Э.М. Топонимическая лексика в художественной прозе Бунина. (На материале путевых поэм «Тень Птицы»)» [B:] Творчество И.А. Бунина и русская литература IX–XX века. Белгород, 2000.

Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. 7-е изд. Москва: Советская энциклопедия, 1968. (Статья: Тень, c. 782).

Хализев В.Е. Теория литературы. Учебник для вузов. Москва: Высшая школа, 2000. (Глава: Культурно-исторический аспект тематики, c. 28–32).

Opublikowane

2014-01-25

Jak cytować

Więckowska, M. (2014). Zarysy portretowe postaci w cyklu szkiców podróżniczych I. Bunina "Cień ptaka". Studia Rossica Gedanensia, (1), 342–353. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/6725

Numer

Dział

Studia i artykuły