W świecie nonsensu i „Świerszczyka”, czyli bezdroża pseudonauki. Studium przypadku książki Aleksandry Kruszewskiej „Emocje, uczucia i społeczne zachowania emocjonalne dzieci na progu szkolnym”

Słowa kluczowe: pseudonauka, krytyka naukowa, błędy teoretyczne, błędy metodologiczne

Abstrakt

The article is an attempt at a detailed analysis of the book on emotions, feelings and social behaviour of children starting school written by Aleksandra Kruszewska as a case of thickened errors in the theory, methodology and interpretation of collected empirical data. The book is an exemplification of the mechanisms of generating pseudoscience, both these which could occur in every discipline of science and those which are particularly typical of pedagogy.

Bibliografia

Appel M., Schreine C. (2014), Digitale Demenz? Mythen und wissenschaftliche Befundlage zur Auswirkung von Internetnutzung. „Psychologische Rundschau” nr 65 (1), s. 1–10.

Belsky J. (2006), Early child care and early child development: Major findings of the NICHD study of early child care, „European Journal of Developmental Psychology” vol. 3, nr 1, s. 95–110.

Białecki I. (2007), Przedszkole – wstęp do kariery edukacyjnej? [W:] R. Piwowarski (red.), Warszawa: IBE, s. 247–254.

Daus C.S., Ashkanasy N.M. (2003), Will the Real Emotional Intelligence Please Stand Up? On Deconstructing the Emotional Intelligence “Debate”, http://www.siop.org/tip/Oct03/16daus.htm [dostęp: 5.01.2019].

Denzin N.K., Lincoln Y.S. (2009), Wprowadzenie. Dziedzina i praktyka badań jakościowych. [W:] N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 19–75.

Epstein S. (1998), Constructive Thinking: The Key to Emotional Intelligence. Westport, CT: Praeger.

Gardner H. (2002), Inteligencje wielorakie: teoria w praktyce. Poznań: Media Rodzina.

Goćkowski J. (2001), Krytyka naukowa a reguły gry o prawdę naukową. „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” nr 2 (18),

Groenwald M. (2014), Dzieciństwo w ofi erze, by przedstawienie mogło trwać. [W:] D. Klus-Stańska (red.), (Anty)edukacja wczesnoszkolna. Kraków: Ofi cyna Wydawnicza Impuls.

Hein S. (2006), Critical Review of Daniel Goleman http://eqi.org/gole.htm#How%20Goleman%20 misled%20the%20public [dostęp: 2.01.2019]

Hołówka T. (1986), Myślenie potoczne. Heterogeniczność zdrowego rozsądku. Warszawa: PIW.

Jasielska, A., Leopold, M.A. (2000), Kompetencja a inteligencja emocjonalna – pojęcia tożsame czy różne? „Forum Oświatowe”, nr 2, s. 5–32.

Kalinowska A. (2010), Matematyczne zadania problemowe w klasach początkowych. Między wiedzą osobistą a jej formalizacją”. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Karwowska-Struczyk M. (2012), Edukacja przedszkolna. W poszukiwaniu innych rozwiązań. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Klus-Stańska D. (2014), Dezintegracja tożsamości i wiedzy jako proces i efekt edukacji wczesnoszkolnej. W: D. Klus-Stańska (red.), (Anty)edukacja wczesnoszkolna. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 24–60.

Klus-Stańska D. (2018), Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kowalik-Olubińska M. (2005), Społeczno-edukacyjne konteksty rozwoju inteligencji emocjonalnej dziecka. „Psychologia Rozwojowa” t. 10, nr 1, s. 19–28.

Kruszko K. (2006), Nauka domowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.

Malewski M. (2010), Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Matthews G., M. Zeidner, R.D. Roberts (2002), Emotional Intelligence Science and Myth, A Bradford Book The MIT Press Cambridge, Massachusetts London.

Mayer J.D. (2001), A fi eld guide in emotional intelligence. [W:] J. Ciarrochi, J. Forgas i J. Mayer (red.), Emotional intelligence in everyday life. New York: Psychology Press, s. 3–24.

Murphy K.R. (red.) (2006), A Critique of Emotional Intelligence. What are the problems and how can they be fi xed. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Murphy Paul A. (1999), Promotional Intelligence. http://eqi.org/p1/a_paul1.htm [dostep: 11.12.2018].

Nowicka M. (2010), Socjalizacja na lekcjach w klasach początkowych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Ostrowska U. (2017), Aksjologia pedagogiczna – subdyscyplina naukowa pedagogiki (in statu nascendi) „Roczniki Pedagogiczne” vol. 9, nr 2, s. 11–30.

Paulston R.G. Pedagogika porównawcza jako pole nakreślania konceptualnych map teorii i paradygmatów. W: Z Kwieciński (red.), Alternatywy myślenia o/dla edukacji. Warszawa IBE.

Schuman H. (2013), Metoda i znaczenie w badaniach sondażowych. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Smith H., Schneider A. (2009), Critiquing models of emotions. „Sociological Methods and Research” 2009, nr 37, s. 560–589.

Sławińska M. (2010), Konstruowanie wiedzy na zajęciach w przedszkolu. Kraków: Ofi cyna Wydawnicza Impuls.

Sławińska M. (2009), Działania na rzecz przygotowania dzieci do nauki szkolnej w oddziałach przedszkolnych 6-latków – sukcesy i zaniedbania. [W:] L. Hurło, D. Klus-Stańska, M. Łojko (red.), Paradygmaty współczesnej dydaktyki. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Spitzer M. (2013), Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci. Tłum. A. Lipiński. Słupsk: Dobra Literatura.

Spitzer M. (2016), Cyberchoroby. Jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie. Tłum. M. Guzowska. Słupsk: Dobra Literatura.

Stake R.E. (2009), Jakościowe studium przypadku. [W:] N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych. T. 1, s. 623–654.

Śliwerski B. (2013), Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP. W gorsecie centralizmu. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Śliwerski B. (2009), Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Wilgocka-Okoń B., Dojrzałość szkolna czy dojrzałość szkoły. „Edukacja” 1999, nr 1, s. 30–39.

Żytko M. (2006), Pisanie – żywy język dziecka. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Opublikowane
2019-03-31
Jak cytować
Klus-Stańska, D. (2019). W świecie nonsensu i „Świerszczyka”, czyli bezdroża pseudonauki. Studium przypadku książki Aleksandry Kruszewskiej „Emocje, uczucia i społeczne zachowania emocjonalne dzieci na progu szkolnym”. Problemy Wczesnej Edukacji, 44(1), 30-46. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.44.03