Możliwości wprowadzania Mindtoyness do wczesnej edukacji. Ewaluacja z perspektywy społeczno-organizacyjnej i badawczej

Autor

  • Jolanta Kruk Dolnośląska Szkoła Wyższa

DOI:

https://doi.org/10.26881/pwe.2022.54.05

Słowa kluczowe:

Mindtoyness, wczesna edukacja, podstawa programowa, uważność poznawcza, metodyka kulturowa, badania na odległość, ewaluacja edukacyjna, ewaluacja projektów

Abstrakt

The article continues the issues surrounding the Mindtoynessproject, carried out between 2019 and 2021. Its summary would not be complete if it were not accompanied by a broader, social reflection on the context in which it arose and was developed. This context consists of: the change in perceptions and cognitive processes in the digital turn, turbulent social background, as a consequence of the COVID-19 pandemic together with the reforms of the education system in Poland. When evaluating the MT project, it is also worth pointing out the possibilities of introducing the kits at the level of early childhood education, confronting them with the current core curriculum. Other aspects of project evaluation concern the possibility of conducting research at a distance, as an unavoidable consequence of a pandemic situation and conclusions relating to the differences associated with the different cultural contexts in which the researcher and collaborating actors work.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Afeltowicz Ł. (2008), Rzeczy, za pomocą których myślimy. Rola narzędzi i artefaktów w praktyce badawczej. W: J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa (red.), Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności. Olsztyn, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Angrosino M. (2009), Obserwacja w nowym kontekście. Etnografia, pedagogika i rozwój problematyki społecznej. W: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Angrosino M. (2010), Badania etnograficzne i obserwacyjne. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Blândul V.C. (2009), Applications of interactive didactic evaluation in pre-academic learning system. „Problems of Education in the 21st Century”, 17.

Bordovskaia N., Darinskaya L., Zhebrovskaia O. (2016), Didactic Tools’ of Selection in the Use of Active and Interactive Training Methods. „Procedia – Social and Behavioral Sciences”, 217.

Klus-Stańska D. (2010), Nauczycielskie zmagania z podstawą programową. Ku nowym odczytaniom dokumentów i praktyk szkolnych. Kartuzy, Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach.

Kruk J. (2010), Badania projektujące i prognostyczne w pedagogice. W: S. Palka (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice. Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kruk J. (2015), Metodyka jako praktyka kulturowa (archetypowa). Ku źródłom zmiany w dydaktyce. „Problemy Wczesnej Edukacji”, 1(28).

Kruk J (2017), Projektowanie w edukacji. Aspekty metodologiczne i praktyczne na przykładzie two-rzenia przestrzeni dla doświadczeń percepcyjnych. „Przegląd Pedagogiczny”, 1(21).

Kruk J., Zdanowicz-Kucharczyk K. (2021), Mindtoyness. Zestawy dydaktyczne rozwijające zmysły i uważność poznawczą. Wykorzystanie badań ewaluacyjnych w praktyce pedagogicznej, „Problemy Wczesnej Edukacji”, 1(52).

Krzychała S., Zamorska B. (2008), Dokumentarna ewaluacja szkolnej codzienności, Wrocław, Wy-dawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Kubinowski D. (2011), Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia – Metodyka – Ewaluacja. Lu-blin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Lakerveld J. (2010), Dialog i rozwój w ewaluacji. W: G. Mazurkiewicz (red.), Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Maciejewska M., Matuszewska A. (2013), Jak uprawiać badania ewaluacyjne w edukacji? Możliwości wykorzystania zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) w ewaluacji jakościowej. W: H. Kędzierska, H. Mizerek, Jakościowe inspiracje w badaniach edukacyjnych – refleksje na marginesie projektów badawczych. Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Mazursko-Warmińskiego.

Mizerek H. (2010), Efektywna autoewaluacja w szkole – jak ją sensownie zaprojektować i prze-prowadzić? W: G. Mazurkiewicz (red.), Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Autonomia. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mizerek H. (2012), Dyskretny urok ewaluacji. W: G. Mazurkiewicz (red.), Jak być jeszcze lepszym? Ewaluacja w edukacji. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mizerek H. (2020), Ewaluacje konstruktywistyczne. Implikacje dla wczesnej edukacji. „Problemy Wczesnej Edukacji”, 4(51).

Nowotniak J. (2012), Potencjał fotoewaluacji w badaniu szkolnej codzienności (proste i dobre przy-kłady ewaluacji wewnętrznej). W: G. Mazurkiewicz (red.), Jak być jeszcze lepszym? Ewaluacja w edukacji. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nowotniak J. (2017), Ewaluacja – badanie nie do końca (za)stosowane. „Przegląd Pedagogiczny”, 1.

Nowotniak J. (2018), Droga od konkluzywnych ewaluacji w sektorze publicznym do dialogicznych ewaluacji w polskich instytucjach oświatowych. „Zarządzanie Publiczne”, 1(41).

Patton M.Q. (1997), Obserwacja-metoda badań terenowych. W: L. Korporowicz (red.), Ewaluacja w edukacji. Warszawa, Oficyna Naukowa.

Podstawa programowa (2017), https://podstawaprogramowa.pl/Przedszkole, 12.02.2022.

Podstawa programowa, klasy I–III (2017), https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-I-III, 12.02.2022.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy pro-gramowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 356).

Stake R. (1975), Evaluating the Arts in Education a Responsive Approach. Ohio, A Bell & Howell Company.

Sury Z. (2020), Ewaluacja w szkole. Konteksty zawodowe i tożsamościowe. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sztompka P. (2005), Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza. Warszawa, Wydawnictwa Naukowe PWN.

Tomasello M. (1999), Kulturowe źródła ludzkiego poznawania. Warszawa, PIW.

Zdanowicz-Kucharczyk K., Kruk J. (2020), „Mindtoyness: Elements for Sense Development and for Experiences” as an Innovative Method of Fostering Cognitive Mindfulness in Children and Adults with Disabilities. https://ibima.org/accepted-paper/mindtoyness-elements-for-sense-de-velopment-and-for-experiences-as-an-innovative-method-of-fostering-cognitive-mindfulness--in-children-and-adults-with-disabilities/, 12.02.2022.

Pobrania

Opublikowane

2022-10-26

Jak cytować

Kruk, J. (2022). Możliwości wprowadzania Mindtoyness do wczesnej edukacji. Ewaluacja z perspektywy społeczno-organizacyjnej i badawczej. Problemy Wczesnej Edukacji, 54(1), 60–72. https://doi.org/10.26881/pwe.2022.54.05

Numer

Dział

Rozprawy i artykuły