Przyczynek do chronologizacji rosyjskich zapożyczeń w języku polskim

  • Daniel Dzienisiewicz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Piotr Wierzchoń Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Filip Graliński Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: Lingwochronologizacja, fotodokumentacja, językoznawstwo korpusowe, rosyjskie zapożyczenia w polszczyźnie, warianty ortograficzne

Abstrakt

W artykule zaprezentowano rezultaty analizy lingwochronologizacyjnej przeprowadzonej na grupie wybranych rosyjskich zapożyczeń w polszczyźnie. Zapożyczenia zostały wyselekcjonowane na podstawie ich częstości w tekstach przy pomocy systemu Odkrywka, stanowiącego jednocześnie największy korpus języka polskiego XIX i XX w., stworzonego przez pracowników Instytutu Językoznawstwa i Pracowni Systemów Informacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Analizie zostały poddane wyłącznie jednostki o frekwencji przekraczającej trzy wystąpienia na milion słów. W artykule opisano niektóre teoretyczne zagadnienia związane z lingwochronologizacją, przedstawiono najwcześniej odnalezione świadectwa użycia badanych rusycyzmów, jak również wskazano wyrazy, których datacje zostały przesunięte. Ponadto ustalono frekwencję niektórych form wariantywnych.  

Bibliografia

Dubisz S. (red.). Uniwersalny słownik języka polskiego. T. 14. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003.

Graliński F. Polish digital libraries as a text corpus. [W:] Proceedings of 6th Language & Technology Conference. Red. Z. Vetulani, H. Uszkoreit. Poznań: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013, s. 509–513.

Iwanowski M. Fotoaddenda do leksykografii polskiej. Warszawa: BEL Studio, 2009.

Joachimiak-Prażanowska J. Rusycyzmy w Kurierze Wileńskim (1925–1939). „Acta Baltico-Slavica” 2010, XXXIV, s. 1245.

Joachimiak-Prażanowska J. Sowietyzmy w polszczyźnie Kuriera Wileńskiego (1924–1939). „Acta Baltico- Slavica” 2004, XXVIII, s. 53–61.

Karaś H. Rusycyzmy słownikowe w polszczyźnie okresu zaborów. Warszawa: Elipsa, 1996.

Kuroczycki T., Rzepka W. R. Zapożyczenia leksykalne z języka rosyjskiego we współczesnej polszczyźnie pisanej. „Studia Rossica Posnaniensia” 1978, vol. 10, s. 107–115.

Małek E. Ku fotoleksykografii. Łódź: Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Łódzkiego, 2008.

Pihan-Kijasowa A. Leksykalne zapożyczenia rosyjskie w najstarszych pamiętnikach polskich zesłańców. [W:] Ad perpetuam rei memoriam. Profesorowi Wojciechowi Ryszardowi Rzepce z okazji 65. urodzin. Red. J. Migdał. Poznań: Poznańskie Studia Polonistyczne, 2005, s. 313–325.

Smółkowa T. (red.). Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1985–1992. Cz. I: A–O. Kraków: Instytut Języka Polskiego, Polska Akademia Nauk, 1998.

Wawrzyńczyk J. Nowe słownictwo polskie. Fikcje i fakty. Warszawa: Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, 1999.

Wawrzyńczyk J. Słownictwo nowopolskie. Redatacje. Warszawa: Katedra Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.

Wawrzyńczyk J. Słownik Bibliograficzny Języka Polskiego. T. 1–10. Warszawa: BEL Studio, 2013.
Opublikowane
2016-01-25
Jak cytować
Dzienisiewicz, D., Wierzchoń, P., & Graliński, F. (2016). Przyczynek do chronologizacji rosyjskich zapożyczeń w języku polskim. Studia Rossica Gedanensia, 100-121. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/4182
Dział
Studia i artykuły