Europa Wschodnia jako projekt. (Larry Wolff, Wynalezienie Europy Wschodniej. Mapa cywilizacji w dobie Oświecenia, przekład Tomasz Bieroń, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2020, 647 ss.)

Autor

Słowa kluczowe:

Larry Wolff, Wynalezienie Europy Wschodniej. Mapa cywilizacji w dobie Oświecenia, Europa Wschodnia, Europa Zachodnia, Oświecenie, geografia, kartografia, mapa, literatura, projekt intelektualny

Abstrakt

Artykuł zawiera omówienie książki Wynalezienie Europy Wschodniej. Mapa cywilizacji w dobie Oświecenia, wydanej w przekładzie polskim Tomasza Bieronia w 2020 roku (Międzynarodowe Centrum Nauki, seria „Biblioteka Europy Środka” 646 ss.). Larry Wolff (ur. 1957) to amerykański historyk (Uniwersytet w Nowym Jorku). Wynalezienie Europy Wschodniej... jest pierwszym polskim wydaniem książki Wolffa. Jest to książka z zakresu historii idei. Przedstawia projekt intelektualny „Europa Wschodnia” stworzony w Europie Zachodniej w Oświeceniu. Europa Wschodnia zaprezentowana została jako biedna i zacofana. Główne miejsce zajmują opisy relacji podróżników.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Magdalena Dąbrowska - Uniwersytet Warszawski

Rusycystka i komparatystka, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Długoletnia dyrektor Instytutu Rusycystyki i kierownik Zakładu  Historii  Literatury  Rosyjskiej  Uniwersytetu  Warszawskiego;  w  latach  2018–2021  kierownik Katedry Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Historyk literatury rosyjskiej, badacz Oświecenia i Romantyzmu,  rosyjskozachodnioeuropejskich (w szczególności  rosyjsko-polskich)  związków  literackich,  kulturalnych  i  naukowych  oraz  dziejów  czasopiśmiennictwa  literackiego  XVIII–XIX  wieku.  Badacz  spuścizny  literackiej  i  historiograficznej  Nikołaja  Karamzina.  Autorka  monografii  na  temat  sentymentalizmu  rosyjskiego  oraz  redaktor  i  współredaktor  licznych  monografii  wieloautorskich  (m.in. Mikołaj  Karamzin  i  jego  czasy,  współred.  P.  Głuszkowski,  Warszawa  2017; Adam  Mickiewicz  i  Rosjanie,  współred.  P.  Głuszkowski,  Z.  Kaźmierczyk,  Warszawa 2020). Autorka ponad 150 publikacji naukowych w języku polskim, rosyjskim i angielskim, poświęconych w większości zapomnianym i słabo rozpoznanym zjawiskom,  wydarzeniom,  twórcom  oraz  dziełom.  W  latach  2016–2020  członek  Rady  Bibliotecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2021 roku członek Zespołu Rektorskiego ds. ekologii i kryzysu klimatycznego na Uniwersytecie Warszawskim.

Bibliografia

Beales, D. (2003). Religia i kultura. W: Blanning, T.C.W. (Red.). XVIII wiek. Przeł. M. Urbański. Warszawa: Świat Książki: 175–180.

Chaunu, P. (1989). Cywilizacja wieku Oświecenia. Przeł. E. Bąkowska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Kamionka-Straszakowa, J. (1994). Podróż. W: Bachórz, J., Kowalczykowa, A. (Red.). Słownik literatury polskiej XIX wieku. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich: 698–703.

Purchla, J. (2020). Nowojorczyk i wynalezienie Europy Wschodniej. W: Wolff, L. Wynalezienie Europy Wschodniej. Mapa cywilizacji w dobie Oświecenia. Przeł. T. Bieroń. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury: 7–12.

Wolff, L. (1994). Inventing Eastern Europe. The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment. Stanford: Stanford University Press.

Wolff, L. (2010). Inventing Eastern Europe. The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment. Stanford: Stanford University Press.

Wolff, L. (2020). Wynalezienie Europy Wschodniej. Mapa cywilizacji w dobie Oświecenia. Przeł. T. Bieroń. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury.

Wolff, L. (2021). Idea Galicji. Historia i fantazja w kulturze politycznej Habsburgów. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-31

Jak cytować

Dąbrowska, M. (2021). Europa Wschodnia jako projekt. (Larry Wolff, Wynalezienie Europy Wschodniej. Mapa cywilizacji w dobie Oświecenia, przekład Tomasz Bieroń, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2020, 647 ss.). Studia Rossica Gedanensia, (8), 339–346. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/6682

Numer

Dział

Recenzje, omówienia i polemiki

Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2