"Rozmowa o szczęściu" Nikołaja Kramzina i jej polski przekład

  • Magdalena Dąbrowska Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: Oświecenie, Nikołaj Karamzin, Rozmowa o szczęściu, dialog, recepcja, przekład, Sylwester Wężyk Groza, filozofia, moralizatorstwo

Abstrakt

Artykuł składa się z dwóch części: 1. Omówienie szkicu Rozmowa o szczęściu. Filalet i Melodor (Moskwa 1797) w kontekście całokształtu publicystyki, prozy i poezji Nikołaja Karamzina (szkice Melodor do Filaleta i Filalet do Melodora, O najszczęśliwszym okresie życia; Listy podróżnika rosyjskiego; Do Dmitrijewa...) i rosyjskiej recepcji literatury zachodnioeuropejskiej, 2. Rozpatrzenie z perspektywy historycznoliterackiej przekładu na język polski Rozmowy o szczęściu (aneks do zbioru Sylwestra Wężyka Grozy Myśli niektóre nad zdrożnościami ludzkimi..., Wilno 1840). Rozmowa o szczęściu jest utworem filozoficznym, w publikacji Sylwestra Wężyka Grozy pełni funkcję moralizatorską.

Bibliografia

Attridge, D. (2007). Jednostkowość literatury. Przeł. P. Mościcki. Kraków: Universitas.

Cyceron, Marek Tuliusz (1995). Katon Starszy o starości. Przeł. W. Klimas. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Dąbrowska, M. (2016). Młodość i starość (według) Nikołaja Karamzina. Slavica Wratislaviensia, t.163 (Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, t. 12). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 47–58.

Estreicher, K. (1903). Bibliografia polska. Cz. 3. T. 8 (19). Kraków: Spółka Księgarzy Polskich.

Heleniusz, E. [Iwanowski, E.] (1876). Wspomnienia lat minionych. T. 1–2. Kraków: [nakł. aut.].

Kowalczyk, W. (1977). O polskich tłumaczeniach utworów Mikołaja Karamzina. Slavia Orientalis, nr 1, s. 9–10.

Kowalski, H. (2011). Spokój czy smutek? Koncepcja starości w pismach Marka Tulliusza Cycerona. Vox Patrum, t. 56 (31), s. 119–131.

Linde, S. B. (1855). Słownik języka polskiego. Wydanie drugie, poprawne i pomnożone. T. 2. Lwów: staraniem i nakładem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. [wyd. 3 fotooffs. – 1951: Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy].

Linde, S. B. (1860). Słownik języka polskiego. Wydanie drugie, poprawne i pomnożone. T. 6. Lwów: staraniem i nakładem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. [wyd. 3 fotooffs. – 1951: Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy].

Stabryła, S. (1995). Wstęp. W: Cyceron, Marek Tuliusz. Katon Starszy o starości. Przeł. W. Klimas. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Stoff, A. (2010). O personalistycznym paradoksie dialogu. W: Krajewska, A., Ulicka, D., Dobrowolski, P. (red.). Dramatyczność i dialogiczność w kulturze. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 305–315.

Śliwińska, I., Stupkiewicz, S. (red.) (1968). Bibliografia literatury polskiej: Nowy Korbut. T. 7 (Romantyzm). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Tokarz, B. (2010). Od dialogu do transgresji. Krajewska, A., Ulicka, D., Dobrowolski, P. (red.). Dramatyczność i dialogiczność w kulturze. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 269–282.

[Wężyk Groza, Sylwester] (1840). Myśli niektóre nad zdrożnościami ludzkimi z dodatkiem Rozmowy o szczęściu przez S.W.G. Wilno: w drukarni Józefa Zawadzkiego, s. 95–120.

Домбровска, М. (2017). Заметка Н. М. Карамзина „О московском землетрясении 1802 года” в структуре „Вестника Европы”. W: Dohnal, J. (red.). Zlomová období ruské kultury z pohledu literatury (Karamzin, Leskov, Merežkovskij, Babel). Brno: Tribun EU, s. 11–20.

Карамзин, Н. М. (1797). Разговор о счастии. Филалет и Мелодор. Москва.

[Карамзин, Н. М.] (1866). Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. Санкт-Петербург.

Карамзин, Н. М. (1984a). Сочинения в двух томах. T. 1–2. Ленинград: Художественная литература.

Карамзин, Н. М. (1984b). О счастливейшем времени жизни. W: Карамзин, Н. М. Сочинения в двух томах. T. 2. Ленинград: Художественная литература, s. 204–206.

Карамзин, Н. М. (1984c). Разговор о счастии. W: Карамзин, Н. М. Сочинения в двух томах. T. 2. Ленинград: Художественная литература, s. 190–203.

Карамзин, Н. М. (1984d). Мелодор к Филалету. W: Карамзин, Н. М. Сочинения в двух томах. T. 2. Ленинград: Художественная литература, s. 178–183.

Кочеткова, Н. Д. (1984). „Исповедь” в русской литературе XVIII в. W: Прийма, Ф. Я. (red.). На путях к романтизму. Ленинград: Академия наук СССР. Институт русской литературы, s. 71–99.

Лотман, Ю. М. (1997a). Карамзин. Сотворение Карамзина. Статьи и исследования 1957–1990. Заметки и рецензии. Санкт-Петербург: Искусство – СПБ.

Лотман, Ю.М. (1997b). Эволюция мировоззрения Карамзина (1789–1803). W: Лотман, Ю. М. Карамзин: cотворение Карамзина: cтатьи и исследования 1957–1990: заметки и рецензии. Санкт-Петербург: Искусство – СПБ, s. 312–348.

Пономарев, C. (1883). Материалы для библиографии литературы о Н. М. Карамзине: к столетию его литературной деятельности (1783–1883). Санкт-Петербург: Типография Императорскоѻ Академии наук.

Предтеченский, А. В. (1961). Общественно-политические взгляды Н. М. Карамзина в 1790-х годах. W: Берков, П. Н. (red.). Проблемы русского просвещения в литературе XVIII века. Москва; Ленинград: Издательство Академии наук СССР, s. 63–78.

Opublikowane
2018-12-30
Jak cytować
Dąbrowska, M. (2018). "Rozmowa o szczęściu" Nikołaja Kramzina i jej polski przekład. Studia Rossica Gedanensia, 221-229. https://doi.org/10.26881/srg.2018.5.17
Dział
Studia i artykuły

Inne teksty tego samego autora