Język rosyjski na stronie www.nfjp.pl

Autor

  • Jan Wawrzyńczyk Uniwersytet Warszawski

Słowa kluczowe:

lingwistyka korpusowa, fotoleksykografia, Narodowy Fotokorpus Języka Polskiego, zapożyczenia rosyjskie

Abstrakt

Autor prezentuje projekt strony internetowej Narodowego Fotokorpusu Języka Polskiego, który docelowo będzie zawierał fotodokumentację jednostek leksykalnych polszczyzny końca XVIII — pocz. XXI wieku (w I fazie prac: okresu 1901–2000). Wyjątkowo obszerny materiał tekstowy, ponad 300 000 haseł, dotyczy m.in. języka rosyjskiego, ukazuje szczegółowo rosyjsko-polskie kontakty językowe we wskazanym okresie, rusycyzmy (w tym słownictwo onomastyczne i odonomastyczne) nie notowane dotychczas w literaturze przedmiotu. Źródłem nowych danych są nie tylko słowniki języka polskiego, polskie encyklopedie i leksykony, ale też słowniki przekładowe i — co nadzwyczaj istotne — tłumaczenia rosyjskiej literatury, zwłaszcza pięknej i publicystycznej, na język polski (Gogola, Puszkina, Lermontowa, Dostojewskiego, Turgieniewa, Tołstoja, Czechowa, Sołżenicyna itp.).

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bielecka-Latkowska J. Rosyjskie zapożyczenia leksykalne we współczesnym języku polskim w świetle materiałów słownikowych i prasy powojennej (1945–1985). Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1987.

Fedus Z. Syberia wryta w pamięć dziecka. Seria Biblioteka Zesłańca. 17. Warszawa: Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych — Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1997.

Karaś H. Rusycyzmy słownikowe w polszczyźnie okresu zaborów. Instytut Języka Polskiego. Uniwersytet Warszawski. Warszawa: Elipsa, 1996.

Kopaliński W. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. Wyd. 22. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1994.

Krzysztoporska M. Ze wspomnień tułaczych. Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas, 1981.

Małek E. Rossica i sovietica w «Słowniku Doroszewskiego». [B:] Czterdzieści lat minęło... nad «Słownikiem Doroszewskiego». Red. J. Wawrzyńczyk. Warszawa: Takt, 2009, c. 37–49.

Małek E., Wawrzyńczyk J. Kultura rosyjska w polskich słownikach i encyklopediach ostatniego dziesięciolecia. [B:] Polacy w oczach Rosjan — Rosjanie w oczach Polaków. (= Поляки глазами русских — русские глазами поляков). Seria Wizerunek Sąsiadów. 1. Red. R. Bobryk, J. Faryno. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2000, c. 353–360.

Markiewicz H., Romanowski A. Skrzydlate słowa. Wielki słownik cytatów polskich i obcych. Wydanie nowe, poprawione i znacznie rozszerzone. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2005.

Orgelbrand S. Encyklopedyja powszechna. T. 1–28. Warszawa: S. Orgelbrand, 1859–1868.

Wawrzyńczyk J. Rossica w Słowniku poprawnej polszczyzny PWN. «Slavia Orientalis» 1974, № 2, c. 203–206.

Wawrzyńczyk J. O rusycyzmach w polszczyźnie współczesnej. «Język Rosyjski» 1978, № 5, c. 206–207.

Wawrzyńczyk J. Wschodniosłowiańskie nazwiska w Łodzi. «Acta Universitatis Lodziensis. Seria I. Zeszyt 51. Folia Rossica». Łódź, 1979, c. 75–79.

Wawrzyńczyk J. Język rosyjski w słownikach polsko-rosyjskich powojennego czterdziestolecia. [B:] Z aktualnych studiów rusycystycznych. Językoznawstwo i glottodydaktyka. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Olsztyn 30.V–1.VI. 1985. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie.

Red. W. Zmarzer. Olsztyn: Wydawnictwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1987, c. 163–171.

Wawrzyńczyk J. Nota o ruszczyźnie w Słowniku terminów literackich. «Opuscula Polonica et Russica». T. 6. Łódź, 1999, c. 114–118.

Wawrzyńczyk J., Małek E. Mały słownik bibliograficzny języka rosyjskiego. T. 1–2. Warszawa: BEL Studio, 2010–2012.

Wierzchoń P. 現代ポーランド語コーパス (原文画像閲覧機能付)プロジェクト目標について. [B:] Opuscula Iaponica et Slavica. Vol. I. Warszawa: BEL STUDIO, 2014, c. 23–33.

Wołczuk J. Znajomość i nauczanie języka rosyjskiego w Polsce do roku 1832. Seria Slavica Wratislaviensia. 59. Acta Universitatis Wratislaviensis. 1149. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1992.

Яворская Ю.Л. Очерки по русско-польским язы ковым взаимодействиям. Szczecin: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1983.

Opublikowane

2014-01-25

Jak cytować

Wawrzyńczyk, J. (2014). Język rosyjski na stronie www.nfjp.pl. Studia Rossica Gedanensia, (1), 159–163. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/4495

Numer

Dział

Studia i artykuły